Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Rõuge valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2020, 6

Rõuge valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 27.10.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Rõuge valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimist.

  (2) Kaasav eelarve on eelarve menetlemisel rakendatav protsess, mille käigus antakse osa kohaliku omavalitsuse eelarve vahendite kasutamise otsustamise õigusest kohaliku omavalitsuse elanikele.

  (3) Kaasava eelarve eesmärk on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. Kaasava eelarve suuruseks planeeritakse igal eelarveaastal 30 000 eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt peab olema omavalitsusega seotud, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasava eelarve objektiks ei ole üldjuhul investeeringud, mille realiseerimine tooks kellelegi otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellelgi enda kohustusi vähendada.

  (3) Kaasavat eelarvet rakendatakse piirkondade põhiselt. Volikogu poolt määratud kogusumma jaotatakse kahe rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma kaasava eelarve raames on 15 000 eurot.

  (4) Piirkonna all mõistetakse Rõuge vallaks ühinenud endiste omavalitsuste alasid: Rõuge, Haanja, Misso, Varstu ja Mõniste piirkond.

  (5) Volikogu võib enne kaasava eelarve menetluse algust otsustada kaasava eelarve mahu muutmise eelseisvaks menetluseks.

§ 3.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Rõuge Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele valla infokanalites.

§ 4.   Ettepanekute esitamine ja avaldamine

  (1) Ettepanekuid võib esitada igaüks.

  (2) Ettepanek esitatakse vallavalitsusele vallavalitsuse poolt väljakuulutatud perioodil.

  (3) Ettepanekud esitatakse vallavalitsusele allkirjastatult paberkandjal või e-postiga aadressil [email protected]

  (4) Ettepanek peab sisaldama järgmist:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  2) ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldus, planeeritav asukoht, eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Rõuge valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Rõuge valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma kirjeldus (kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnanguline maksumus (kalkulatsioon põhineb hinnapakkumistel, turuvõrdlusel vmt) ja eeldatav iga-aastane kulu;
  6) muu oluline info, ideed iseloomustavad materjalid (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (5) Idee peab olema teostatav ühe kalendriaasta jooksul.

§ 5.   Ettepanekute hindamine ja valimine

  (1) Ettepanekute esmase analüüsi ja kvalifitseerimise vastavalt käesoleva määruse § 2 ja § 4 toodule teeb vallavalitsus. Kvalifitseerunud ettepanekud esitatakse sõelumiseks § 5 lg 2 alusel moodustatud komisjonile.

  (2) Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 9-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
  1) volikogu külaelukomisjoni poolt nimetatud Rõuge, Haanja, Misso, Mõniste ja Varstu piirkonna esindajad (igast piirkonnast üks);
  2) vallavalitsuse 3 esindajat;
  3) vallavolikogu esimees.

  (3) Komisjoni esimees on vallavolikogu esimees.

  (4) Komisjon analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust käesoleva määruse §-le 2 ja §-le 4 ja ettepaneku realiseerumise võimalust, arvestades vallavalitsuse antud arvamusi ettepanekute kohta.

  (5) Komisjon võib hindamata jätta ettepaneku, mis ei vasta § 2 või § 4 nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel ning samuti ettepaneku, mis on seotud Rõuge valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja muude äriühingute objektidega.

  (6) Sõelumise käigus võib komisjon sarnased ettepanekud liita ja vajadusel täiendada.

  (7) Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:
  1) idee teostatavus ühe kalendriaasta jooksul;
  2) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  3) mõju valla eelarvele tulevikus.

  (8) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele.

§ 6.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Rõuge vallas.

  (2) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

  (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt.

  (4) Rahvahääletuse aeg on seitse kalendripäeva.

  (5) Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult vallavalitsuses, esitades isikut tõendava dokumendi, kusjuures võib kasutada ka vallavalitsuse vastava töötaja abi. Lisaks võib vallavalitsus hääletuse korraldada ka teenuskeskustes, raamatukogudes ning muudes avalikes ruumides. Täpsem info hääletuse läbiviimise kohta avaldatakse valla infokanalites.

  (6) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, tuues välja ka piirkonna, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

  (7) Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (8) Rahvahääletuse tulemused avaldatakse valla infokanalites.

§ 7.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve ettepaneku realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitaja(te)ga.

  (2) Elluviimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ideed, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa kaasava eelarve kavandatud summat.

  (3) Kui paremusjärjestuselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa, kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust.

  (4) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aigar Kalk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json