HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2020, 9

Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus

Vastu võetud 29.10.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 2 ja § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7, Kuusalu Vallavolikogu 22.12. 2010 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord“ alusel ning arvestades Kuusalu Vallavolikogu 26.05.2010 määrust nr 11 „Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus“ (asutuse registrikood: 75025515).

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kooli (edaspidi Kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku täieliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli ametlik ja täielik nimi on Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kool. Ametlik lühend puudub.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kooli asukoht - Kuusalu tee 22, Kuusalu alevik Kuusalu vald 74601, Harjumaa.

§ 4.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on Kuusalu valla asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise
otsustab Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev kunstide kool.

  (3) Kooli kõrgemalseisev asutus on Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Kool on valla ametiasutuse hallatav asutus.

  (4) Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Õppekavade
registreeringu taotleb huvikooli seaduses sätestatud korras vallavalitsus.

  (5) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kujunduse ja kasutuse korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 6.   Õppekeel ja dokumendihalduse korraldus

  (1) Kooli õppekeel ja asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Kooli dokumendi- ja arhiivihalduse korraldus reguleeritakse korraga, mille kehtestab Kooli direktor käskkirjaga.

§ 7.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Kuusalu vald.

  (2) Väljaspoolt teeninduspiirkonda võetakse Kooli õppureid tingimusel, et õppuri elukohajärgne omavalitsus osaleb kulude katmisel või õppuri seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsusüksus, peab huviharidusega seotud kulude katmiseks olema Kuusalu vallal vastava omavalitsusüksusega sõlmitud leping, mille sõlmimise otsustab vallavalitsus.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Tegevuse eesmärk ja arengu tagamine

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda õppuritele muusikalist ning kunstilist põhiharidust ning valmistada neid ette professionaalse muusika- või kunstihariduse omandamiseks.
Eesmärkide elluviimiseks teeb Kool muusika- ja kunstialast koostööd Kuusalu valla asutuste, teiste muusikaalaste ühingute ja liitude vahel, korraldab töötajatele tööalaseid koolitusi oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

  (2) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib Kool anda vabahariduslikku muusika- ja kunstiharidust, arendada kontserditegevust, välja üürida muusikainstrumente ja ruume ning osutada muid tasulisi teenuseid.

  (3) Kooli järjepidava arengu tagamiseks koostab Kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga
arengukava, mis on kooskõlas Kuusalu valla arengukavaga. Arengukava koostamine ja kinnitamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR JA ÕPPEKORRALDUS 

§ 9.   Kooli struktuur

  (1) Kool jaguneb muusikaosakonnaks ja kunstiosakonnaks.

  (2) Kooli struktuuriüksused on järgmised õppeastmed:
  1) eelkool 1-2 aastat;
  2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta(d).

  (3) Kooli struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 10.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelkooli ülesandeks on õppurite loomevõimete avastamine, muusika-ja kunstitaju arendamine, muusika- ja kunstiõpinguteks ettevalmistamine.

  (2) Põhikooli nooremas astmes antakse õppurile muusikaline ja/või kunstiline algharidus, mis võimaldab neil õpinguid jätkata järgmises astmes.

  (3) Põhikooli vanemas astmes toimub õppurite muusikaliste ja kunstiliste võimete mitmekülgne arendamine ning muusikalise ja/või kunstilise põhihariduse omandamine, mis loob aluse lisa-aastate õppeks või edasiõppimiseks järgmise astme muusikaõppeasutuses.

§ 11.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri tööst põhi-, üld-, kesk- kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal ja põhineb õppuri individuaalsete erinevuste arvestamisel.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumis kinnitatud huvialade õppekavad.

  (3) Õpe toimub õpperühmades ja individuaalselt.

§ 12.   Õppekava sisu

  (1) Iga koolis õpetatava ala kohta koostatakse õppekava.

  (2) Õppekavadega sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestvus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekavad on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab Kooli direktor.

§ 13.   Õppekavade registreerimine, kinnitamine ja muutmine

  (1) Kool koostab oma eripära ja võimalusi arvestava õppekava, mis realiseerub igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava, ainekavade ja tööplaanide kaudu.

  (2) Õppekavad kinnitab kooli direktor käskkirjaga, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (3) Kooli õppekavad ja nende muudatused esitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul läbivaatamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile ning registreerib Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (4) Kooli õppekava muuta, uusi lisada või olemasolevaid sulgeda võib pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 14.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa võimalikult õpilase vanuse ja taseme järgi.

  (2) Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundidena.

  (3) Õpperühmad moodustatakse muusikaloo, solfedžo, muusikateoreetiliste õppeainete, ansamblitundide ning kunstitundide läbiviimiseks.

§ 15.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

§ 16.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeaastas on kaks õppeperioodi.

  (4) Õppevaheajad kattuvad haridus-ja teadusministri kinnitatud üldhariduskooli koolivaheaegadega.

§ 17.   Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine

  Kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 18.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktori vaba ametikoht täidetakse vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Direktor tagab Kooli tulemusliku toimimise ning vastutab Kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktor annab oma tegevusest aru vallavalitsusele või tema poolt volitatud ametiisikule.

  (4) Direktor:
  1) teeb Kooli kasuks valla nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.
  2) juhib Kooli õppenõukogu;
  3) tagab Kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab Kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab Kooli õppekavad ja nende muudatused (õppekavade lisamised või sulgemised);
  7) koostab Kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele kinnitamiseks;
  8) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  9) lahendab muid käesoleva põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi;

  (5) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor oma pädevuse piires käskkirju.

§ 19.   Õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on kõik õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (3) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 20.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeperioodis.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki
liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu
liikmetest.

  (5) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (6) Õppenõukogu koosolekuid protokollitakse.

§ 21.   Kooli hoolekogu

  Hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, mille ülesandeks on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja vallavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 22.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu töökoosolekud peavad toimuma vähemalt kord poolaastas.

  (3) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees. Hoolekogu esimese koosoleku kutsub hiljemalt
esimese veerandi lõpuks kokku direktor.

  (4) Päevakorras märgitud otsuseid võtab hoolekogu vastu hääletamise teel poolthäälte
enamusega.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 23.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, kontsertmeistrid ja kooli teenindav personal.

  (2) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, kohustused ja vastutuse määrab Kooli direktor iga töötaja ametijuhendis, mis on töölepingu kohustuslik lisa.

  (3) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse Kooli töösisekorra eeskirjaga (edaspidi kodukord), mille kinnitab õppenõukogu.

§ 24.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  3) täitma muid seaduses ja Kooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

  (3) Kool tagab õpilase Koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

6. peatükk KOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 25.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle valla põhimääruse alusel Kuusalu vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub valla põhimäärusega kehtestatud korras.

§ 26.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantstegevust juhib koostöös Kooli hoolekoguga Kooli direktor.

  (2) Koolil on Kuusalu valla eelarves iseseisev alaeelarve. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt Vallavalitsuse kaudu.

  (3) Kooli finantseeritakse Kuusalu valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (4) Muudeks allikateks ja vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanematelt või õpilastelt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuvad vahendid;
  5) annetused.

  (5) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul volikogu.

7. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 27.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium seadusega ettenähtud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

8. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 28.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine.

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kooli ühinemises või jagunemises ning asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (3) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) haldusjärelevalve teostaja hinnangul;
  2) kui kooli ei ole võimalik otstarbekalt finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (4) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (5) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult õppuritele, lastevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötajatele vähemalt neli kuud enne Kooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Kooli põhimäärus kehtestatakse ning selles tehakse muudatusi ja volikogu poolt kehtestatud korra kohaselt.

§ 30.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Esta Nurmsalu
kantseleispetsialist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json