Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Toila valla sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2020, 10

Toila valla sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 28.10.2020 nr 88

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sporditegevuse toetamise kord Toila vallas (edaspidi kord) reguleerib Toila valla eelarvelistest vahenditest eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele (edaspidi spordiklubi) sporditegevuseks toetuste taotlemist, taotluste läbivaatamist ning toetuste andmist ja toetuste kasutamise üle järelvalve teostamist.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla noortele (õpilased kuni 19 eluaastat; tippsportlased kuni 26 eluaastat) suunatud spordiklubide tegevuse toetamine ning spordiürituste läbiviimine.

  (3) Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et spordiklubi eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond.

  (4) Toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta avaldatakse teade valla veebilehel ja valla ajalehes.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, kelle põhitegevus on sporditegevuse korraldamine ning nende tegevus on suunatud Toila valla elanikele;
  2) õppur - õpilased kuni 19 aastane rahvastikuregistri alusel kooliealine Toila valla elanik;
  3) tippsportlane - tippsportlase tegevustoetust eraldatakse spordiklubi kaudu sportlasele, kes kuulub oma spordialal omaealiste Eesti Vabariigi koondisesse või on Eesti meistrivõistlustel saavutanud 1.-3. koha taotluse esitamise jooksval aastal;
  4) spordiüritus - Toila vallas toimuv spordivõistlus või rahvaspordiüritus;
  5) tegevustoetus - toetus, mis on ette nähtud sporditegevuse korraldamiseks.

§ 3.   Toetuste liigid

  Vallaeelarvest makstavad toetused:
  1) spordiklubi tegevustoetus;
  2) spordiürituse läbiviimise toetus;
  3) võistlusel osalemise toetus;
  4) tippsportlase tegevustoetus.

§ 4.   Spordiklubi tegevustoetus

  (1) Spordiklubi tegevustoetust jaotatakse pearaha põhimõttel.

  (2) Spordiklubi tegevustoetus eraldatakse spordiklubile iga-aastaselt.

  (3) Pearaha suurus kujuneb eelarveaastaks planeeritud eelarve vahenditest ja õppurite arvust.

  (4) Pearaha kinnitatakse igaks eelarveaastaks vallavalitsuse poolt.

§ 5.   Spordiürituse läbiviimise toetus

  (1) Spordiürituse läbiviimise toetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks valla eelarvest antav toetus Toila vallas spordivõistluste ja rahvaspordi ürituste läbiviimiseks.

  (2) Ürituse toetust eraldatakse kuni 30% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot.

  (3) Spordiürituse toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) tegevus lähtub valla arengukava põhimõtetest või viib ellu valla arengukava prioriteete;
  2) tegevus on suunatud kohalikule elanikkonnale.

§ 6.   Võistlustel osalemise toetus

  (1) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse Toila valla noorele või võistkonnale rahvusvahelisel või riiklikul võistlusel osalemise kulude katteks.

  (2) Toetust võib kasutada osalemistasudeks, transpordi- ja majutuskuludeks.

  (3) Võistlusel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:


  1) spordimeisterlikkuse taset;
  2) spordiala traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  3) toetuse eelarve põhjendatust.

  (4) Võistlustel osalemise taotluse esitab spordiklubi.

  (5) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse mitte rohkem kui 500 eurot noore või võistkonna kohta.

§ 7.   Tippsportlase tegevustoetus

  (1) Tippsportlase tegevustoetust eraldatakse spordiklubi kaudu.

  (2) Tippsportlase tegevustoetust saab taotleda järgmistele tegevustele:
  1) võistlussõidud ja laagrid;
  2) spordiinventari soetamiseks.

  (3) Tippsportlase toetust eraldatakse mitte rohkem kui 1 000 eurot.

§ 8.   Taotlust esitama õigustatud isikud

  (1) Taotlust on õigustatud esitama spordiklubi, kellel on Eesti Spordiregistris registreeritud ja seal nõutud andmed on esitatud ja uuendatud.

  (2) Treening rühmaga töötavad atesteeritud treenerid (vähemalt III kutsetase).

  (3) Spordiklubi on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused.

  (4) Spordiklubi on esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta.

  (5) Spordiklubil ei ole Toila valla ees kohalike maksude võlgnevusi ja muid võlgnevusi.

§ 9.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlus esitatakse vallavalitsusele etteantud vormil, mis on leitav Toila valla kodulehelt.

  (2) Taotlus esitatakse järgmisteks tähtaegadeks:
  1) spordiklubi tegevustoetuse taotlus esitatakse järgmiseks eelarveaastaks jooksva eelarveaasta 1. detsembriks;
  2) ürituse, võistlustel osalemise ja tippsportlase tegevustoetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.

  (3) Spordiklubi tegevustoetuse taotlusele lisatakse:
  1) treeningutel osalevate õppurite nimekiri treeningrühmade kaupa koos isikukoodi ja elukoha andmetega ja õppuri seadusliku esindaja allkirjastatud kinnitus õppetöös osalemise kohta.
  2) spordiklubi kahe lähima aasta eesmärgid;
  3) kirjalik kinnitus, et treening rühmaga töötavad atesteeritud treenerid (vähemalt III kutsetase). Kinnituses tuua välja treeneri isikukood, nimi ja tase.

  (4) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusele lisatakse võistluse või ürituse eelarve ja ürituse lühikirjeldus.

  (5) Taotlus esitatakse taotleja esindaja poolt allkirjastatult vallavalitsusele.

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Menetlusse võetakse üksnes tähtaegselt ja etteantud vormil esitatud taotlused.

  (2) Vallavalitsuse spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (3) Puuduste esinemisel teatab vallavalitsuse spetsialist sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (4) Ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 11.   Toetuse eraldamine

  (1) Spordiklubi tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega pärast eelarve vastuvõtmist.

  (2) Spordiürituste, võistlustel osalemise ja tippsportlase tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul puudusteta taotluse laekumisel.

  (3) Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

  (4) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult viie tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest.

  (5) Spordiklubi tegevustoetuse ja ürituse toetuse saajaga sõlmitakse toetusleping ja toetus kantakse taotleja arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

  (6) Võistlustel osalemise ja tippsportlase tegevustoetuse puhul lepingut ei sõlmita. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 12.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama etteantud vormil aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetus lepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) üritus, mille korraldamiseks raha eraldati, on jäänud toimumata või toimus väiksemal määral;
  4) ei ole õigeaegselt esitatud aruannet.

  (3) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsuse spetsialist. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, taotluse andmise otsusest, toetus lepingust, aruandest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Roland Peets
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json