Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 30.10.2021, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 26.10.2021 nr 26

Määrus kehtestatakse lähtudes vajadusest korrastada Saaremaa valla kui ühinenud omavalitsuse õigustloovate aktide koosseisu ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 ning haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kaarma Vallavalitsuse 19. novembri 2012. a määrus nr 5 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastamine“;
  2) Kihelkonna Vallavalitsuse 31. jaanuari 2013. a määrus nr 2 „Sotsiaaleluruumi üürilepingu vormi kinnitamine“;
  3) Kihelkonna Vallavalitsuse 18. aprilli 2013. a määrus nr 4 „Konkursi „Kaunis kodu“ reglement“;
  4) Kuressaare Linnavalitsuse 11. aprilli 2006. a määrus nr 9 „ Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi vastuvõtu korra kinnitamine“;
  5) Kuressaare Linnavalitsuse 29. jaanuari 2008. a määrus nr 3 „Kuressaare Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord“;
  6) Kuressaare Linnavalitsuse 5. aprilli 2016.a määrus nr 5 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“;
  7) Kärla Vallavalitsuse 20. mai 2011. a määrus nr 6 „Kärla Lasteaeda laste vastuvõtu, koha kasutamise ja sealt väljaarvamise kord“;
  8) Leisi Vallavalitsuse 21. märtsi 2005. a määrus nr 2 „Maa kasutusvaldusse saaja poolt kantavate kulude määramine“;
  9) Leisi Vallavalitsuse 12. märtsi 2007. a määrus nr 2 „Pärsama Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord “;
  10) Leisi Vallavalitsuse 26. veebruari 2015. a määrus nr 1 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine“;
  11) Mustjala Vallavalitsuse 6. juuni 2012. a määrus nr 3 „Mustjala Lasteaed-Põhikooli lasteaialaste ja õpilaste vastuvõtmise kord“;
  12) Mustjala Vallavalitsuse 16. oktoobri 2012. a määrus nr 4 „Mustjala Rahvamaja ruumide ja inventari kasutuse tasude kehtestamine“;
  13) Orissaare Vallavalitsuse 31. juuli 2007. a määrus nr 1 „Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu põhimääruse kinnitamine“;
  14) Orissaare Vallavalitsuse 17. märtsi 2010. a määrus nr 3 „Orissaare raamatukogu avaliku internetipunkti interneti kasutamise eeskirja kinnitamine“;
  15) Orissaare Vallavalitsuse 22. novembri 2010. a määrus nr 7 „Orissaare valla lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;
  16) Orissaare Vallavalitsuse 29. märtsi 2011. a määrus nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  17) Orissaare Vallavalitsuse 28. septembri 2011. a määrus nr 4 „Orissaare Gümnaasiumi treeninggruppide osavõtutasu suuruse kinnitamine“;
  18) Orissaare Vallavalitsuse 28. septembri 2011. a määrus nr 5 „Orissaare Gümnaasiumi treeninggruppide osavõtutasu tasumise korra kehtestamine“;
  19) Orissaare Vallavalitsuse 25. septembri 2013. a määrus nr 6 „Orissaare Muusikakooli tasulise õppe tunnihindade kinnitamine“;
  20) Orissaare Vallavalitsuse 27. mai 2015. a määrus nr 2 „Orissaare Muusikakooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise tingimused ja kord“;
  21) Pihtla Vallavalitsuse 23. aprilli 2012. a määrus nr 2 „Kaali Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“;
  22) Pihtla Vallavalitsuse 23. aprilli 2012. a määrus nr 3 „Pihtla Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“;
  23) Pöide Vallavalitsuse 12. jaanuari 2016. a määrus nr 1 „Munitsipaaleluruumide üüri määrad“;
  24) Pöide Vallavalitsuse 19. aprilli 2016. a määrus nr 4 „Sotsiaaltoetuste taotlusvormide kinnitamine“;
  25) Pöide Vallavalitsuse 19. aprilli 2016. a määrus nr 5 „Väljaspool kodu osutatava üldhooldus-teenuse eest tasu maksmise kohustuse osalise üle võtmise tingimused“;
  26) Pöide Vallavalitsuse 19. aprilli 2016. a määrus nr 6 „Koduteenuse osutamise tingimused“;
  27) Pöide Vallavalitsuse 19. aprilli 2016. a määrus nr 7 „Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise tingimused“;
  28) Salme Vallavalitsuse 3. detsembri 2012. a määrus nr 5 „Üürimäärade kehtestamine“;
  29) Valjala Vallavalitsuse 25. oktoobri 2016. a määrus nr 2 „Valjala Lasteaeda laste vastuvõtu, koha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json