Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 22

Kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 29.12.2011 nr 18

Määruse kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ja “Kalmistuseaduse“ § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Kalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Meeksi valla omandis või haldamisel olevate kalmistute kasutamise korra. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja matmiskoha kasutajatele

 (2) Kalmistu rajamisel, haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusloovatest aktidest ja käesolevast eeskirjast. Kalmistu maa-ala peab olema piiritletud.

 (3) Kalmistu territoorium on mõeldud inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi surnu) matmiseks ja selleks eraldatud hauaplats on antud selle kasutajale sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

§ 2.  Mõisted

 (1) Kalmistu - tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;

 (2) Hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;

 (3) Matmiskoht - hauaplats;

 (4) Hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks:

 (5) Kalmisturegister - haudade ja hauaplatsi valdajate kogum;

 (6) Matmise kvartal - kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;

 (7) Kalmistu haldaja - kalmistu kasutamist korraldav Meeksi Vallavalitsus;

 (8) Hauaplatsi valdaja - isik, kelle valdusse hauaplats on haldaja poolt antud;Lõike tekst

 (9) Matmiskoha kasutaja – isik, kellel on matmiskoha kasutamise õigus;

 (10) Matmisluba –kalmistutöötaja poolt välja kirjutatud dokument;

 (11) Matmisraamat –matmise registreerimise raamat;

 (12) Hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (betoonrant vms);

 (13) Hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat,sammas,kivi või muu tähis.

§ 3.  Kalmistu haldaja

 (1) Meeksi valla kalmistuid haldab Meeksi Vallavalitsus.

 (2) Meeksi Vallavalitsus korraldab kalmistuseadusest tuleneva kohustuse koguda kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta andmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 (3) Kalmistu haldajat esindab kalmistuvaht (kalmistuhooldaja). Kalmistuvaht on kalmistu haldaja poolt määratud töötaja, kes tegeleb hauaplatside eraldamise, eeskirja täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga.

§ 4.  Kalmistu tööaeg


Kalmistu on avatud iga päev.

§ 5.  Hauaplatsi kasutamisõiguse tasu


Hauaplatsi kasutamisõiguse tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

2. peatükk HAUAPLATSI KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD  

§ 6.  Hauaplatsi suurus ja asukoht

 (1) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või urnis matmiseks.

 (2) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistuvaht, kuulates ära platsi tulevase kasutaja ettepaneku.

 (3) Tulevase kasutaja soovi kohaselt eraldatakse ühe-või mitmekohaline hauaplats (nn.pereplats).

 (4) Haua mõõtmed kirstus matmise korral:
 1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50;
 2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50;
 3) kolme kohaga hauaplats 3,75 x 2,50 jne.

 (5) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral üldjuhul 1,0 x 1,0.

 (6) Kalmistuvaht näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha, tähistab kohapeal selle piirid ja kannab hauaplatsi kasutaja andmed matmisraamatusse.

§ 7.  Hauaplatside eraldamise tingimused ja kasutamine

 (1) Hauaplatsi saamiseks esitab matja Meeksi Vallavalitsusele vastava taotluse ja see eraldatakse taotlejale 20 aastase kasutusõigusega.

 (2) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi kasutaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistuvahil õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

 (3) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral kasutusõiguse üle anda teisele isikule, millest tuleb kalmistu haldajale kirjalikult teatada.

 (4) Hauaplatsi kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema pärijatele.

 (5) Haldajal on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul kui hauaplats on jäetud kasutaja poolt hooldamata ning isik pole sellekohast ettekirjutust täitnud kahe aasta jooksul.

 (6) Ettekirjutus saadetakse haldaja poolt kasutaja elukoha aadressile tähitud kirjaga.

 (7) Kui ettekirjutust ei olnud võimalik kasutajale kätte anda, siis hauaplats tähistatakse teatega, millele märgitakse hauaplatsi uuesti kasutusse andmise aeg, vastutava töötaja nimi ja telefoni number täiendava info saamiseks.

§ 8.  Hauaplatsi kasutamise leping

 (1) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja hauaplatsi kasutuslepingu (edaspidi kasutusleping).

 (2) Kasutuslepingus on järgmised andmed:
 1) hauaplatsi valdaja nimi,isikukood,kontaktandmed(aadress, telefoni nr.,e-posti aadress);
 2) lepingu sõlmimise kuupäev;
 3) hauaplatsi asukoht kalmistul (kvartali number,hauaplatsi number);
 4) hauaplatsi suurus (mitme hauakohaga);
 5) andmed, kes ja millal on platsile maetud;
 6) kalmistu haldaja ja hauaplatsi kasutaja õigused, kohustused,vastutus;
 7) hauaplatsi kasutaja kinnitus kalmistu eeskirjade tundmise ja täitmise üle;
 8) kalmistu haldamisteenust osutava isiku andmed (nimi,registrikood,kontaktandmed).

3. peatükk MATMISE KORRALDAMINE  

§ 9.  Matmise registreerimine

 (1) Loa matmiseks annab kalmistuvaht maetava isiku surmatõendi ja avalduse alusel, väljastades samaaegselt matmisloa. Surnult sündinud maetakse arstliku surmateatise alusel. Välisriigis väljastatud surmatõend ei vaja legaliseerimist või apostilliga (välisriigis kasutamiseks ettenähtud dokumendi legaliseerimise standardvorm) kinnitamist. Põhjendatud juhul võib kalmistuvaht nõuda välisriigis väljastatud surmatõendi tõlkimist. Matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud.

 (2) Kalmistuvaht registreerib matmise matmisraamatus, kuhu märgitakse:
 1) surnu ees-ja perekonnanimi;
 2) surnu sünni-ja surmaaeg;
 3) matmise aeg;
 4) surmatõendi või arstliku surmateatise number, väljaandmise aeg ja väljaandja;
 5) hauaplatsi asukoht vastavalt kalmistu plaanile;
 6) hauaplatsi kasutaja andmed.

§ 10.  Matmine

 (1) Matmisplatsi kasutamisõiguse tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

 (2) Kõik matused tuleb registreerida kalmistuvahi juures ettenähtud korras vähemalt kaks ööpäeva enne matust.

 (3) Matmise aeg kooskõlastatakse kalmistuvahiga. Matmine on lubatud ainult valgel ajal – talvel kella 10-st kuni kella 15-ni ning suvisel ajal kella 10-st kuni kella 16-ni.

 (4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

 (5) Matmine toimub kirstuga. Tuhastatud põrmu võib matta urniga.

 (6) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5 – 2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 meeter. Kui haua kaevamisel tuleb välja varemmaetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud

 (7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul, vajadusel muinsuskaitseameti esindaja kirjaliku loa alusel.

 (8) Matja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud võimalikud kahjustused kokkuleppel kalmistu haldajaga või kahju kannatajaga.

 (9) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud matmisplatsile valla kulul. Matmisplatsid hoiab korras kalmistu haldaja. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

§ 11.  Nõuded kirstule ja urnile

 (1) Kirstud ja urnid peavad üldjuhul olema kergesti kõdunevast materjalist.

 (2) Kui kirst või urn on mingist erilisest ja mittekõdunevast materjalist, tehaks sellekohane vastav märge matmisregistrisse.

§ 12.  Pealematmine

 (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

 (2) Kultuurimälestiseks tunnistatud haual pealematmist ei toimu.

 (3) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on kalmistu haldaja poolt kehtestatud kalmistu kasutamise eeskirja kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

 (4) Kalmistu vanadele kvartalitele võib matta järgmistel tingimustel:
 1) perekonna hauaplatsile kasutaja soovil vanasse hauda, kui eelmisest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat;
 2) vabanenud ja uuesti väljaantud hauaplatsile pärast 30 aasta möödumist viimasest matmisest;
 3) perekonna hauaplatsile varem kasutamata pinnasesse;

§ 13.  Ümbermatmine

 (1) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel kalmistu haldajaga. Surnu ümbermatmise korraldab kalmistu haldaja. Ümbermatmisega seotud kulud kannab ümbermatmise taotleja.

 (2) Liivapinnase puhul tohib kirstuga maetud surnu ümber matta pärast ühe aasta möödumist ja niiske pinnase puhul pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.

 (3) Säilmete väljakaevamine hauast peab toimuma jahedal aastaajal.

4. peatükk HAUAPLATSIDE KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE  

§ 14.  Hauaplatsi kujundamine

 (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja –nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

 (2) Hauaplatsil tähistatakse matusekoht risti, hauaplaadi, hauakivi või muu tähisega,millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonna-ja eesnimi ning sünni-ja surmadaatumid

 (3) Hauatähised (hauarist, hauakivi, hauasammas, hauaplaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 1 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Maksimaalne kõrgus maapinnast: hauarist 1,2 meetrit, hauakivi 0,8 meetrit, hauasammas 1,2 meetrit.

 (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada kalmistuvahi loal.

 (5) Hauarajatised peab hauaplatsi kasutaja rajama selliselt, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

 (6) Õigus püstitada hauaplatsile hauarajatisi on hauaplatsi kasutajal. Hauaplatsile paigutatud hauatähised ja –rajatised loetakse hauaplati kasutaja omandiks.

 (7) Hauarajatised, mis ei vasta kalmistul kehtestatud nõudmistele, likvideeritakse ühe kuu jooksul pärast kasutajale hoiatuse tegemist.

 (8) Hauatähiste või –rajatiste teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistuvahiga.

§ 15.  Hauaplatsi hooldamine

 (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

 (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja –rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

 (3) Hauaplatsi kasutajal ja kalmistu külastajal tuleb plast-, klaas-ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad, jms) tuleb paigutada selleks ettenähtud konteinerisse või selleks ettenähtud ladestuspaika

 (4) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
 2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed,pärjad;
 3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
 4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
 5) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
 6) hauaplatsi kattev liiv on puhas ja katteplaadid on terved;

§ 16.  Kalmistuvahi õigused ja kohustused

 (1) Kalmistuvaht on kohustatud jälgima matmisplatside korrashoidu ja võtma hooldamata hauaplatsid arvele. Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistuvahil õigus teha hauaplatsi kasutajale hoiatus.

 (2) Hoiatuses juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

 (3) Kui hoiatusele järgneva 2 aasta jooksul matmisplatsi ei hooldata, tühistatakse senise kasutaja kasutamisõigus .

 (4) Kalmistuvaht on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

 (5) Kalmistuvahil on õigus määrata eemaldamisele kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

§ 17.  Keelatud tegevus kalmistul

  Kalmistul on keelatud
 1) hauaplatsi, hauatähise ja hauarajatise mistahes rikkumine;
 2) hauaplatsi omavoliline laiendamine;
 3) koduloomade kaasatoomine;
 4) lõkke tegemine;
 5) prügi mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse;
 6) kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmete paigutamine;
 7) üldkasutatavatel aladel asetsevate puude ja põõsaste omavoliline mahavõtmine;
 8) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
 9) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu (tarvitada alkoholi vms);
 10) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtu kohti;
 11) haualt murda lilli, puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid ilma raieloata;
 12) omavoliliselt hõivata või tähistada võõraid ja hooldamata platse;
 13) loomade matmine.

5. peatükk KALMISTU HALDAJA KOHUSTUSED  

§ 18.  Kalmistu kohta kogutavad andmed

 (1) Kalmistu haldaja peab koguma andmeid tema omandis ja tema hallatavale kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta.

 (2) Maetud isiku andmed:
 1) ees-ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg;
 2) surmaaeg;
 3) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta;
 4) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
 5) matmise kuupäev.

 (3) Hauaplatsi kasutaja andmed
 1) hauaplatsi kasutaja ees-ja perekonnanimi;
 2) isikukood või sünniaeg;
 3) aadress , sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress);

 (4) Hauaplatsi andmed:
 1) kvartal;
 2) rida/sektor;
 3) aadress;
 4) staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba);
 5) matuse liik (kirstumatus, urnimatus);
 6) kirstu või urnimaterjal;
 7) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

 (5) Andmete kogumisel tuleb lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

 (6) Kalmistu kohta tuleb haldajal pidada järgmist dokumentatsiooni:
 1) kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud matmise kvartalid, read(sektorid) hauaplatsi ja haua numbrid, hooned ja rajatised;
 2) matmisregistrit;
 3) matmislubade registreerimise raamat;
 4) lepingute registreerimise raamat;
 5) kirjavahetuse toimik.

 (7) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Meeksi Vallavalitsuse arhiivis.

§ 19.  Kalmistu haldaja kohustused

 (1) Kalmistu haldaja peab tagama kalmistul:
 1) matmiseks vajalikud tööriistad;
 2) infotahvli, kus on märgitud kalmistuvahi tööaeg ja telefoni number, kalmistu eeskiri, kalmistu plaan.
 3) parkimisplatside olemasolu ja korrashoiu;
 4) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu.
 5) hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtad.

 (2) Kalmistu haldaja on kohustatud nõudma hooldajatelt kalmistute hooldamise ja kasutamiseeeskirjade ja kalmistuseaduse täitmist.

 (3) Kalmistu haldaja korraldab hauatähise ja –rajatise säilimist,remonti,lammutamistvõi üleviimist järgmistel juhtudel:
 1) kaitsealuste väärtuste korral;
 2) kui kalmistu osaliselt või täielikult suletakse või likvideeritakse ja hauaplatside omanikud ei ole seda tähtaegselt teinud;
 3) vabanenud hauaplatsidel kooskõlastatult tulevase hauaplatsi kasutajaga;
 4) kui hauaplatsile on püstitatud midagi niisugust, mis ei ole kooskõlas käesoleva eeskirjaga või ei sobi kalmistu või kalmistu kvartali detail(üld)planeeringuga ning kasutaja ei olehauaplatsi tähtaegselt korrastanud. Eelpoolnimetatud juhul teostatakse tööd hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 20.  Kalmistu laiendamine

 (1) Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel.

 (2) Detailplaneeringus nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja –radade paiknemine, ehitiste asukohad jms.

§ 21.  Kalmistu sulgemine

 (1) Kalmistu suletakse matmiseks vallavolikogu otsusega.

 (2) Kalmistu sulgemist käsitlev otsus peab määrama suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise korra.

6. peatükk KASUTAJATA MATMISKOHA ARVELEVÕTMINE 

§ 22.  Kasutajata hauaplatsi arvelevõtmine

 (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt käesoleva eeskirja § 23-le.

 (2) Kasutamata hauaplatsi võib kalmistuvaht eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 30 aastat.

§ 23.  Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

 (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
 1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
 2) hauarajatised ja-tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud (s.t. hauatähised,pingid ja teised rajatised näitavad ilmseid hooldamatuse ja kõdunemise tundemärke);
 3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud;

 (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks moodustab kamistu haldaja komisjoni.

 (3) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral:
 1) esimene ülevaatus, mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata. Märgistatakse see sildiga, mille on musta värvi kiri „HOOLDAMATA HAUAPLATS“. Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorra number, ülevaatuse kuupärv, järgmise ülevaatuse kuupäev ja kalmistuvahi kontaktandmed. Kalmistuvaht edastab hauaplatsi kasutajale kirjaliku teatise.
 2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgitud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

 (4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal listakse protokolli märge otsusest hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

 (5) Hooldamata hauaplatside arvele võetud hauaplatside kohta avaldtatakse teade kohalikus lehes ja valla kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimaluse ühe kuu jooksul päras teate avaldamist võtta ühendus kalmistuvahiga või vallavalitsusega ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest avalduse esitamisega kasutuslepingu lõpetamiseks.

 (6) Pärast ühekuulise tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepoolselt üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

7. peatükk MÄLESTISED  

§ 24.  Muinsuskaitselised nõuded

 (1) Meeksi valla kalmistud on tunnistatud tervikuna ajaloomälestisteks ja on Muinsuskaitse Ameti poolt registreeritud riigi kaitse all olevaks kinnismälestiseks.

 (2) Tulenevalt Muinsuskaitseseadusest on kalmistute, kui muinsuskaitseliste kinnismälestiste kaitseks kehtestatud kaitsevöönd. Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist alates.

 (3) Kalmistul võib asuda üksikobjektidena ajaloo-,arheoloogia-,kunsti- ja arhitektuuri- mälestisi mis on märgitud ka kalmistu plaanile. Kalmistul paiknevatele kinnismälestistele eraldi kaitsevööndit ei kehtestata.

 (4) Mälestiseks tunnistatud hauaplats, hauarajatis tähistatakse eritähisega.

 (5) Muinsuskaitse nõuetest tulenevalt:
 1) tuleb kalmistut ümbritsevat piirdeaeda (näit.kivimüürid jne) korrastada , hoida võsast ja prahist puhtana;
 2) kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui ka mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastad hauatähised ja –piirded jätta oma algsele kohale.Jalalt murdunud ning katkised ristid ja tähised (ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia haldaja poolt määratud kohta.

 (6) Kaitsealuse hauaplatsi hooldaja loobumisel platsi edasisest hooldamisest läheb hauaplatsi valdamise õigus üle kalmistu haldajale.

8. peatükk LÕPPSÄTTED  

§ 25.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Käesoleva eeskirja mittenõuetekohase täitmise korral on kohaliku omavalitsuse üksuse pädeval asutusel õigus teha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib ettekirjutuse teinud asutus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

 (2) Meeksi Vallavalitsus ei kanna vastutust vääramatu jõu tekitatud kahju eest.

§ 26.  Rakendamine ja jõustumine

 (1) Käesoleva määruse § 4 rakendatakse pärast määruse jõustumist välja antud hauaplatsidele.

 (2) Senistel hauaplatside kasutajatel, st. isikul, kes on käesoleva eeskirja jõustumiseni hauaplatsi kasutanud, on kohustus vormistada kalmistu haldaja juures matmiskoha kasutamise õigus ja sõlmida kasutusleping kolme aasta jooksul pärast eeskirja jõustumist.

 (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012.

Margus Narusing
volikogu esimees

Lisa AVALDUS

Lisa MATMISLUBA

/otsingu_soovitused.json