Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Meeksi valla tänukirja andmise kord

Meeksi valla tänukirja andmise kord - sisukord
Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 25

Meeksi valla tänukirja andmise kord

Vastu võetud 21.05.2008 nr 10

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 alusel

§ 1.   Meeksi valla tänukiri

  (1) Meeksi valla tänukiri on Meeksi valla autasu, mis antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele või kollektiividele vallapoolse tänuavaldusena.

  (2) Tänukirjaga autasustatakse:
  1) Meeksi valla inimesi, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi vallas;
  2) Meeksi vallas asuvad ühinguid, organisatsioone, seltsinguid ja muid mittetulunduslikke ühendusi nende tegevuse eest valla elanikkonna ühistegevuse arendamisel, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
  3) Meeksi valla haridus-, kultuuri- ja sporditegelasi eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, Meeksi valla suurürituste eduka korraldamise eest;
  4) Eesti Vabariigi ja välisriikide kodanikke, kes on mitmesuguste programmide, projektide ja aktsioonide või isikliku tegevuse kaudu kaasa aidanud Meeksi valla sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule arengule;
  5) üksikisikud, juriidilised isikud, mittetulunduslikke ühendusi ja teisi organisatsioone ning asutusi – ühekordse silmapaistva saavutuse eest;
  6) Meeksi valla õpilasi põhikooli kiitusega ja gümnaasiumi medaliga lõpetamise puhul. Samuti eduka esinemise puhul aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel võttes arvesse ka õpilase õppeedukust ja käitumist.
  7) füüsilisi ja juriidilisi isikuid juubelitähtpäevadel;
  8) muud isikud põhjendatud taotluse alusel.

  (3) Ettepaneku tänukirja andmiseks on õigus esitada volikogu esimehel, vallavanemal,volikogu ja vallavalitsuse liikmetel, vallavalitsuse ametnikel, valla hallatavate asutuste juhtidel, hoolekogudel ja äriühingute juhatusel ja nõukogudel.

  (4) Ettepanek esitatakse kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne autasustamist valla kanseleisse. Ettepanekus tuleb näidata:
  1) autasustamiseks esitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) tänukirja andmise põhjendus;
  3) kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
  4) tänukirja üleandmise soovitav aeg ja koht.

  (5) Tänukiri antakse välja vallavanema käskkirjaga, milles tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja andmise põhjendus.

  (6) Tänukirjale kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem, allkirjad kinnitatakse valla pitsatiga.

  (7) Tänukirjal on Meeksi valla vapp, kiri „Tänukiri”, asjakohane tekst ja kuupäev.Tänukiri antakse üle raamituna.

  (8) Tänukirjaga võib kaasneda kingitus, Meeksi valla vapiga meene või Meeksi valla kirjega meene või rahaline preemia.

  (9) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

  (10) Arvestust väljaantud tänukirjade üle peetakse valla kanseleis. Registrisse kantakse tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmiseks oleva käskkirja kuupäev ja number.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. juunil 2008.a.

Margus Narusing
volikogu esimees

Lisa  Taotlus autasustamiseks Meeksi valla tänukirjaga

/otsingu_soovitused.json