HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Meeksi valla hallatavasse lastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 29

Meeksi valla hallatavasse lastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 02.02.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2 alusel, Sotsiaalhoolekandeseaduse § 12¹ lõike 2 ja Meeksi Vallavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev lapse Meeksi valla lastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Meeksi vallale (edaspidi vald) kuuluva lastehoiu asutusse (edaspidi lastehoid) lapse vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.  Lastehoiu koha taotlemine ja andmete registreerimine

 (1) Meeksi valla lastehoidu võib kohta taotleda lapsele, kui lapse ja tema vanema(te) või seadusliku eestkostja (edaspidi – lapsevanem või vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Meeksi vald.

 (2) Vabade kohtade olemasolul võib lastehoiuteenust osutada ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 märkimata isikutele eelistades esmajärjekorras Meeksi vallas töötavate vanemate lapsi.

 (3) Väljaspool Meeksi valda elavatele lastele vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem lisaks avaldusele garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil elava lapse koha maksumuse vastavalt Meeksi valla poolt esitatavale arvele.

 (4) Lapsele lastehoidu koha taotlemiseks esitab lapsevanem Meeksi Vallavalitsusele:
 1) vormikohase avalduse (lisa 1)
 2) perearsti väljastatud tervise tõendi märkusega lapse lastehoidu lubamise kohta;

 (5) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras lasteasutuse vastuvõtuavalduste registris.

 (6) Arvestust laste lastehoidu vastuvõtmise ja väljaarvamise ning järjekorra kohta peab lastehoiu juhataja.

 (7) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lastehoius, jääb laps lastehoiu järjekorda vanema kirjalikul avaldusel märgitud tähtajani. Juhul kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lastehoidu toonud, selgitab juhataja koha vajaduse. Kui vanem loobub kohast lastehoius, saab selle järjekorras olev järgmine laps.

§ 3.  Lapse lapsehoidu vastuvõtmine

 (1) Lapse lastehoidu vastuvõtmisel tutvustab lastehoiu juhataja vanemale lastehoiu põhimäärust, lapse vastuvõtu ja väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda,tegevus-ja päevakava, lastehoiu tasu maksmise korda, samuti informeerib lapsevanemat tema poolt tasumisele kuuluvatele kulude suurust ning võtab selle kohta lapsevanema allkirja.

 (2) Lastehoidu võetakse lapsi vanuses kahest aastast kuni kooli minekuni.

 (3) Lastehoidu võetakse vastu lapsi nimekirjas registreeritud järjekorra alusel. Vabade kohtade olemasolu korral saab lastehoidu lapsi vastu võtta kogu aasta kestel.

 (4) Erandkorras valla sotsiaalkomisjoni ettepanekul võetakse lastehoidu väljaspool järjekorda laps, kes vajab lasteasutuse kohta tema arengu huvidest lähtuvalt.

 (5) Lapse vastuvõtmisel lasteasutusse sõlmib juhataja lapsevanemaga lastehoiu koha kasutamise lepingu.

 (6) Vanemate poolt kaetava osalustasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

§ 4.  Lapse lastehoiust lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Lapse lastehoiust väljaarvamiseks esitab vanem juhatajale avalduse (lisa 2). Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lastehoiust lahkumise aeg ja põhjus.

 (2) Lapse lastehoiust lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lastehoiust väljaarvamise kuupäevani.

 (3) Juhul, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab juhataja vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud informeerib juhataja vallavalitsust makseraskustes perest, lapse väljaarvamisest lastehoiust ja lepingu lõpetamisest.

 (4) Juhataja võib lapse lastehoiust välja arvata ja lõpetada koha kasutuse lepingu kui:
 1) laps läheb kooli;
 2) kui pere ei tasu tähtajaks võlga ja ei tee koostööd vallaga;
 3) laps on lastehoiust puudunud teadmata põhjustel üle ühe kuu ja puudub informatsioon pere asukoha kohta;
 4) väljaspool Meeksi valda püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmisel ning ei ole kolme kuu jooksul tasunud Meeksi Vallavalitsuse poolt esitatud arvet;
 5) lapse lasteasutusest välja arvamine vormistatakse juhataja käskkirjaga ja tehakse teatavaks lapsevanemale kirjalikult 10 päeva jooksul otsuse tegemisest alates;
 6) lapsevanemal on õigus esitada lapse lapsehoiust väljaarvamise otsusele kümne päeva jooksul otsuse jõustumisest pretensioon Meeksi Vallavalitsusele. Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.

§ 5.  Lastehoiu rühma komplekteerimine

 (1) Lastehoiu rühma komplekteerib juhataja lastehoiu järjekordade nimekirja alusel. Andmete aluseks on üldine lastehoiu koha taotluste esitamise ajaline järjestus vallas ning sotsiaalnõuniku ettepanekud.

 (2) Lastehoiu koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. veebruar 2012.a.

Margus Narusing
volikogu esimees

Lisa Lastehoidu vastuvõtu avaldus

Lisa Avaldus lastehoiust välja arvamiseks

/otsingu_soovitused.json