Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Põltsamaa Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 39

Põltsamaa Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 16.12.2010 nr 18

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Põltsamaa Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib lugejaks registreerimise korda, teenuste kasutamise korraldust, raamatukogu sisekorda ning lugeja vastutust.

§ 2.  Teeninduse korraldamine

 (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud.

 (2) Raamatukogu teenindusajad kehtestatakse Põltsamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldusega raamatukogu direktori ettepanekul. Teenindusajad kooskõlastatakse enne kehtestamist raamatukogu nõukoguga.

 (3) Raamatukogu teavikute, andmebaaside, arvutite ja Interneti kasutamine on tasuta.

 (4) Muud teenused (kopeerimine, printimine, skaneerimine jm) võivad olla tasulised. Teenuste hinnad kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus välja pandud lugejatele nähtaval kohal.

 (5) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreeritakse isik, kes soovib kasutada kojulaenutuse teenust. Alaealise lugejaks registreerimisel on vajalik lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek.

 (2) Lugejaks registreerimisel esitatakse järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi, isikukood, postiaadress, telefon, e-posti aadress. Andmete muutumisest tuleb teavitada raamatukogu. Alaealiste puhul kantakse andmebaasi ka lapsevanema või eestkostja kontaktandmed.

 (3) Lugeja (alaealiste puhul lapsevanem või eestkostja) kinnitab allkirjaga, et ta:
 1) nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi;
 2) on teadlik tema kohta kogutavate isikuandmete otstarbest ja eesmärgist.

 (4) Lugejapiletit võib asendada ID-kaart. Lugejapiletit ei tohi anda edasi teistele isikutele.

 (5) Registreeritud lugejate kohta peetakse lugejate andmebaasi, mille eesmärgiks on osutatavate teenuste sidumine neid kasutava isikuga.

 (6) Lugejate andmebaasi kantakse järgmised andmed:
 1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed;
 2) lugejarühm;
 3) teenustega seotud andmed.

 (7) Lugejate andmeid kasutatakse:
 1) teenuste osutamiseks;
 2) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

 (8) Lugejate ümberregistreerimine toimub üks kord aastas, lugeja esimesel külastusel raamatukokku.

 (9) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs andmetele õigusaktides sätestatud juhtudel.

 (10) Lugejate andmebaasis sisalduvate isikuandmete kaitse tagatakse tehnoloogiliste vahenditega.

§ 4.  Lugejateenindus

 (1) Laenutus registreeritakse lugejapileti (ID-kaardi) esitamisel laenutuste andmebaasis. Lugeja saab kviitungi, kuhu on märgitud laenatud teavikute nimetused ja tagastamise tähtaeg.

 (2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, lugemissaalis kasutatavaid teavikuid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

 (3) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva, perioodikal 7 kalendripäeva.

 (4) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

 (5) Ettepanekuid raamatukogu töö korraldamise kohta saab teha raamatukogu direktorile või vallavalitsusele.

§ 5.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

 (2) Lugejal on õigus taotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

 (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (4) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

§ 6.  Lugeja kohustused

 (1) Lugeja esitab raamatukogust laenutamisel lugejapileti või isikut tõendava dokumendi. Lugejapileti kaotamisest või kasutamiskõlbmatuks muutumisest tuleb koheselt raamatukogule teatada. Lugejapileti asendamine uuega on tasuline, tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

 (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida ega laenutada teistele lugejatele. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

 (4) Lugeja peab teaviku tagastama tagastamise tähtpäevaks. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu (viivist), mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

§ 7.  Lugeja vastutus

 (1) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari raamatukogu poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Hinna määrab raamatukogu direktor või tema volitusel raamatukoguhoidja. Sularahas tasumise korral saab lugeja raamatukogu töötajalt vastu kviitungi. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

 (2) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes korduvalt on rikkunud raamatukogu sisekorda, võib võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse ära kuni üheks aastaks. Otsuse teavikute laenamise õiguse äravõtmiseks teeb raamatukogu direktor, kes vormistab otsuse kirjalikult ning teeb märke lugejate andmebaasis.

 (3) Raamatukogu annab lugejale tähtaja viiviste summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (4) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 8.  Arvuti ja Interneti kasutamine

 (1) Raamatukogu lugejaarvuteid võivad kasutada kõik raamatukogu külastajad, kellel on arvuti ja interneti kasutamise oskus. Arvutite kasutamiseks ei pea registreeruma lugejaks, kuid peab kinnitama oma allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi.

 (2) Avaliku internetipunkti (AIP) ja lugejaarvutite kasutamiseks saab aega broneerida teeninduspunktis kohapeal, e-posti või telefoni teel.

 (3) Arvuti kasutamisel kohustub lugeja:
 1) järgima käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõudeid;
 2) töö lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid;
 3) teavitama koheselt raamatukogu töötajat tõrgetest mõne süsteemi töös.

 (4) Interneti kasutamisel ei ole lubatud:
 1) veebisaitide külastamine, mis propageerivad vägivalda või on pornograafilise sisuga;
 2) kommertstegevus;
 3) muu tegevus, mis on vastuolus seaduste või heade kommetega.

 (5) Arvutitel on keelatud:
 1) arvutite konfiguratsiooni muutmine;
 2) programmide lisamine;
 3) alglaadimine ja/või väljalülitamine.

 (6) Raamatukogu töötajal on õigus arvuti kasutamine keelata, kui lugeja ei täida eelnimetatud tingimusi.

§ 9.  Sisekord

 (1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi raamatukogus viibijaid.

 (2) Raamatukogu külastaja ei tohi rikkuda teavikuid või neid loata raamatukogust välja viia.

 (3) Raamatukogu külastaja ei tohi teenindusalas süüa, juua ega suitsetada. Mobiiltelefoni võib kasutada nii, et see ei häiri teisi raamatukogu külastajaid.

 (4) Raamatukogu külastaja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või hea käitumise tavadest.

 (5) Lugejalt, kes on jätnud tagastamata või rikkunud teaviku ega ole seda asendanud või hüvitanud või tasunud viivist, kaotab õiguse kasutada avaliku internetipunkti teenust raamatukogus.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Põltsamaa Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a määrus nr 54 „Adavere raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Põltsamaa Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a määrus nr 55 „Esku raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Põltsamaa Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a määrus nr 56 „Lustivere raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

Liia Lust
Vallavolikogu esimees