Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põltsamaa Vallaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 40

Põltsamaa Vallaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2010 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Nimi, asukoht ja teeninduspiirkond

 (1) Raamatukogu ametlik nimetus on Põltsamaa Vallaraamatukogu (edaspidi raamatukogu).

 (2) Raamatukogu asukoht on Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgevamaa, sihtnumber 48001. Raamatukogu osutab rahvaraamatukogu teenust ka Eskus ja Lustiveres.

 (3) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Põltsamaa vald.

§ 2.  Raamatukogu õiguslik seisund

 (1) Raamatukogu on Põltsamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Põltsamaa valla õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Pitsat, sümboolika, eelarve

 (1) Raamatukogul võib olla oma nimega pitsat.

 (2) Raamatukogul on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks.

 (3) Raamatukogu võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor (edaspidi direktor) kooskõlastatult vallavalitsusega.

 (4) Raamatukogul on iseseisev eelarve Põltsamaa valla eelarves.

§ 4.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada piirkonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs
informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning pakkuda juurdepääsu sidusandmebaasidele.

 (2) Oma põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejale raamatukogu põhi- ja eriteenuseid, vajadusel koduteenindust;
 2) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
 3) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
 4) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 5) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;
 6) korraldab teatme-bibliograafilist tööd;
 7) teeb koostööd teiste raamatukogudega, sh koolide raamatukogudega, täites nende vajadusi põhikogude osas;
 8) korraldab eelkõige kirjandusega seonduvaid üritusi ning tutvustab oma kogusid avalikkusele.

 (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (4) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

§ 6.  Raamatukogu kasutamine ja kogude komplekteerimine

 (1) Raamatukogu teenindab lugejaid oma lugemissaalides kohapeal ning osutab e-teenuseid Interneti vahendusel.

 (2) Raamatukogu lugejaks registreerimise alused ja kord, kogude ja teenuste kasutamise korraldus ning lugeja vastutus kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas.

 (3) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (4) Raamatukogu kogude komplekteerimine, hoidmine, säilitamine ja üleandmine korraldatakse õigusaktides kehtestatud korras.

 (5) Kogud komplekteeritakse tsentraalselt ühtse komplekteerimiskava alusel. Kogude komplekteerimise korraldab direktor.

§ 7.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

 (2) Direktoril peab olema kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste alal või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (4) Direktor:
 1) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 2) koostab raamatukogu eelarve projekti, esitab selle raamatukogu nõukogule arvamuse avaldamiseks ja vallavalitsusele menetlemiseks;
 3) korraldab raamatukogu valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses valla õigusaktidega;
 4) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
 5) tegutseb raamatukogu nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 6) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
 7) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 8) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 9) vastutab raamatukogu asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
 10) teeb ettepanekuid raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks vallavalitsusele;
 11) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 12) lahendab muid seadusega ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

 (5) Direktor peab asutuse töökorraldusega tagama direktori asendamise tema äraolekul.

§ 8.  Raamatukogu töötajad

 (1) Raamatukogu töötajad on direktor ja raamatukoguhoidjad.

 (2) Raamatukoguhoidja peab vastama kultuuriministri kehtestatud kutsenõuetele.

 (3) Töötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavolikogu kehtestatud korras.

 (4) Töötaja tööülesanded määratakse töölepingu või ametijuhendiga.

§ 9.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 5-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

 (2) Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus, silmas pidades erinevate raamatukogu kasutajarühmade huvide esindatust.

 (3) Nõukogu koosseis kinnitatakse neljaks aastaks.

 (4) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide ning arengusuundade väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
 2) raamatukogu tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine direktorile ja vallavalitsusele;
 3) raamatukogu eelarve projekti läbivaatamine ja arvamuse avaldamine.

 (5) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.

 (6) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (7) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolm liiget, sh nõukogu esimees. Nõukogu otsus võetakse vastu poolthäälteenamusega.

 (8) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu määrab protokollija oma liikmete hulgast. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusele tulevad küsimused ja nende kohta vastu võetud otsustused ning otsustajate või küsimuse algatajate eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu esimees esitab protokollid iga kalendriaasta lõpus direktorile, kes korraldab vastavalt asjaajamise korrale protokollide säilitamise ja arhiivi üleandmise.

 (9) Raamatukogu direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

§ 10.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud seadmed, inventar ning muu vara. Raamatukogu vara on Põltsamaa valla omand.

 (2) Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Põltsamaa valla vara valitsemise korrale.

§ 11.  Eelarve ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja Põltsamaa valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt ning maksed raamatukogu eriteenustelt ja viivistelt.

 (2) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele kirjalikult raamatukogu eelarve projekti hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 01. oktoobriks.

 (3) Volikogu võtab vallaeelarve koosseisus vastu raamatukogu kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastuvad raamatukogu omatulud, millest osa moodustab raamatukogu põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

 (4) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 12.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

 (2) Riiklikku järelevalvet raamatukogunduse alase tegevuse üle teostab Kultuuriministeerium.

 (3) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (4) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

§ 13.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Põltsamaa Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a määrus nr 51 „Adavere raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Põltsamaa Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a määrus nr 52 „Esku raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Põltsamaa Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a määrus nr 53 „Lustivere raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

Liia Lust
Vallavolikogu esimees