EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 102

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 16.12.2010 nr 43
RT IV, 29.12.2011, 62
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2012RT IV, 30.11.2012, 1001.01.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

§ 1.   Mõisted
[Kehtetu - RT IV, 30.11.2012, 10 - jõust. 01.01.2013]

§ 2.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjekt on Pärnu linna haldusterritooriumil paigaldatud, samuti ühissõidukile paigaldatud kuulutus ja reklaam.
[RT IV, 30.11.2012, 10 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (3) Maksu maksab reklaami avalikustaja.

§ 3.   Maksumäärad

  (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest kuus on 11,50 eurot.

  (2) Maksumäär ühistranspordivahendil eksponeeritud reklaami eest on:
  1) 76 eurot kogu ühistranspordivahendi kohta kuus;
  2) 45 eurot ühe reklaamkülje kohta kuus.

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 30.11.2012, 10 - jõust. 01.01.2013]

  (4) Kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega lahja alkohoolse joogi reklaam maksustatakse kahekordse maksumääraga.
[RT IV, 30.11.2012, 10 - jõust. 01.01.2013]

  (5) Eraomandis olevale ehitisele või kinnistule paigaldatud reklaam maksustatakse 50% maksumääraga.

  (6) Haagisele paigaldatud reklaam maksustatakse kahekordse maksumääraga, sealhulgas eraomandis olevale kinnistule paigaldatud haagise puhul.
[RT IV, 30.11.2012, 10 - jõust. 01.01.2013]

  (61) Haagisele paigaldatud reklaam vanalinna piirkonnas, alal, mis on piiratud järgmiste tänavatega (tänavad kaasa arvatud): Lai – Vanapargi – Kuninga – Lõuna – Ringi – Sadama – Kalda – Lai, maksustatakse kolmekordse maksumääraga, sealhulgas eraomandis olevale kinnistule paigaldatud haagise puhul.
[RT IV, 30.11.2012, 10 - jõust. 01.01.2013]

  (62) Haagisele paigaldatud kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsendilise etanoolisisaldusega lahja alkohoolse joogi reklaam maksustatakse kuuekordse maksumääraga, sealhulgas eraomandis olevale kinnistule paigaldatud haagise puhul.
[RT IV, 30.11.2012, 10 - jõust. 01.01.2013]

  (7) Enne reklaamiloa väljastamist eksponeeritud reklaam maksustatakse kolmekordse maksumääraga.

§ 4.   Maksusumma määramine

  (1) Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile vormikohane maksudeklaratsioon (vorm lisas 1), mis tuleb esitada maksuhaldurile hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval 5-ndal tööpäeval.

  (2) Deklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilisel andmekandjal või elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides. Isik võib valida deklaratsiooni esitamise viisi.

  (3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (4) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (5) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui § 6 lõikes 1 nimetatud ajavahemikku ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 1 kuu.

  (6) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

  (7) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 5.   Maksu haldamine

  (1) Maksuhalduriks on Pärnu Linnavalitsus. Maksuhalduri toiminguid teeb Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus (edaspidi finantsjuhtimisteenistus).

  (2) Finantsjuhtimisteenistuse juhataja on volitatud maksu kogumisel rakendama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (3) Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada vaie Pärnu Linnavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

§ 6.   Maksuperiood ja maksu tasumine

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud.

  (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

  (3) Maks tasutakse maksuhalduri esitatud maksuteate või maksuotsuse alusel Pärnu linna eelarvesse igakuuliselt sularahata arvelduse korras reklaami eksponeerimisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (5) Maksuteates või maksuotsuses määratud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 7.   Maksusoodustused

  Maksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam;
  3) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel eksponeeritav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
  4) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EV ST 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”);
  5) ehitamise ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõikes 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
  6) reklaam bussiootekodadel, mis on paigutatud Pärnu linna omandis olevale rajatisele Pärnu linnaga sõlmitud lepingu alusel, selle lepingu kehtivuse ajal, v.a alkoholi reklaam;
  7) kuulutus, mis paigaldatakse linnavalitsuse poolt selleks ettenähtud kuulutusestendile või –tulbale lühiajaliseks perioodiks ja millega ei edastata kommertsiaalset teavet.
[RT IV, 30.11.2012, 10 - jõust. 01.01.2013]

§ 8.   Vastutamine

  Käesoleva määruse rikkumine toob kaasa Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutuse.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad Pärnu Linnavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Kuni 30. juunini 2011 on maksumäärad reklaampinna ühe ruutmeetri eest kuus:
  1) kesklinna piirkonnas (Tallinna maantee alates Noorte väljakust kuni Kesklinna sillani (kaasa arvatud); ala, mis on piiratud järgmiste tänavatega (tänavad kaasa arvatud): Lai tn, Vanapargi tänav - Kuninga tänav - Vana-Tallinna tänav - Õhtu põik - Akadeemia tänav; Riia mnt Vanapargi tn ristmikust kuni Rähni tn ristmikuni) – 11.50 eurot;
  2) magistraalide ääres sõidutee servast kuni 20 m (Haapsalu maantee – J. V. Jannseni tänav – Tallinna maantee (välja arvatud p. 6.1.1 nimetatu) – Ehitajate tee – Papiniidu tänav kuni Mai tänavaga ristumiseni – Mai tänav – Riia maantee (välja arvatud lg 1 nimetatu)); Lao tänaval; A. H. Tammsaare puiesteel; Karja tänaval alates Vanapargi tänavast kuni Suur-Posti tänavani; alal, mis on piiratud järgmiste tänavatega (tänavad kaasa arvatud): Mere puiestee – Mere puiestee mõtteline pikendus kuni mere piirini – mere piir kuni Side tänava mõttelise pikenduseni – Side tänava mõtteline pikendus Side tänavani – Side tänav (kuni A. H. Tammsaare puiesteega ristumiseni) – A. H. Tammsaare puiestee (kuni A. H. Tammsaare puiesteega ristumiseni) – A. H. Tammsaare puiestee (kuni Aia tänavaga ristumiseni) – Aia tänav – Kuninga tänav (tänav välja arvatud) – 9.59 eurot;
  3) mujal linna territooriumil – 7.67 eurot.

  (2) ühissõidukile paigaldatud reklaami eest rakendatakse kuni 30. juunini 2011 maksumäära 12.78 eurot, ühe ühissõiduki kohta kuus.

  (3) Alla 0,5 m2 reklaamile (kaasa arvatud), välja arvatud mittestatsionaarse reklaami puhul kohaldatakse kuni 30. juunini 2011 maksuvabastust.

§ 11.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

  (2) Määruse § 3 lõiked 1, 2 ja 7 jõustuvad 1. juulil 2011.

Lisa 1 Reklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json