Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Üksikpuude raieloa andmise kord

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2012, 105

Üksikpuude raieloa andmise kord

Vastu võetud 21.10.2004 nr 33
jõustumine 01.11.2004

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse §45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega (edaspidi kord) kehtestatakse Sindi linna haldusterritooriumil asuvate üksipuude, välja arvatud metsaseaduse tähenduses metsa ja viljapuude, raiumiseks loa taotlemise ja väljaandmise tingimused.

  (2) Raiumiseks on vajalik luba, kui puu diameeter kännu kõrgusel (15 cm kõrgusel maapinnast) on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi(tüved) ja võra.

  (3) Raie korra mõistes on:
  1) puu likvideerimine juurekaelalt;
  2) puu mõõtmete vähendamine nii, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m, seejuures puu okstega võra pikkus jääb väiksemaks kui 2 m;
  3) puu võra vähendamine rohkem kui 25% võrra.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Sindi linna haldusterritooriumil kasvava puu raiumiseks annab loa Sindi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) linnaaednik. Puu raiumiseks saavad luba taotleda järgmised isikud: (12.10.2006 määrus nr.14)
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja volikirja alusel;
  2) maareformi seaduse § 31 2. lõikes nimetatud maal kasvava puu puhul, kui riik ei ole valmis vastavat taotlust esitama ning kui nimetatud maad ei hoolda Sindi linn, isik, kes täidab nimetatud maa-alal heakorraeeskirjas sätestatud koormist või selle isiku esindaja volikirja alusel;
  3) Sindi linna poolt maareformi seaduse § 31 2. lõikes nimetatud maal või Sindi linna omandis oleval maal kasvava puu puhul lepingu alusel nimetatud maa-aladel heakorratöid tegev ettevõtja või tema esindaja volikirja alusel.

  (2) Kasvava puu raiumiseks esitatakse kirjalik taotlus linnavalitsusele. Taotlus peab sisaldama:
  1) puu asukoha täpset kirjeldust, võimalusel puu asukoha näitamist asendiplaanil või taotluse esitaja omakäelist joonist puu asukoha selgitamiseks;
  2) puu raiumise põhjendust;
  3) taotleja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, sidevahendite numbrid);
  4) teavet selle kohta, kas taotleja on käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 1, 2 või 3 nimetatud isik;
  5) esinduse korral volikirja ärakirja;
  6) kinnitust, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning puu raiumise järel tagatakse raiumiskohas heakord.

  (3) Taotluses ei ole vaja esitada puu raiumise põhjendust, kui raiumine tuleneb kehtivast detailplaneeringust.

  (4) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks antakse luba koos ehitusloaga ning käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud taotlust esitama ei pea.

  (5) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt, tuleb enne linnavalitsusele taotluse esitamist saada nõusolek puu raiumiseks kaitstava loodusobjekti valitsejalt. Nõusolek lisatakse raieloa taotlusele.

  (6) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kinnismälestisel või muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, tuleb enne linnavalitsuselt loa taotlemist saada luba puu raiumiseks Muinsuskaitseametilt. Luba lisatakse linnavalitsusele esitatavale taotlusele.

  (7) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis, tuleb enne linnavalitsuselt loa taotlemist saada nõusolek Pärnumaa Keskkonnateenistuselt, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks. Nõusolek lisatakse raieloa taotlusele.

§ 3.   Loa andmine ja sellest keeldumine

  (1) Raieloa andmise menetluses linnaaednik: (12.10.2006 määrus nr.14)
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib otsustamiseks küsida ekspertidelt arvamust;
  4) otsustab raieloa andmise või sellest keeldumise;
  5) vajadusel tähistab raiutava puu looduses.

  (2) Loa andmisest võib keelduda, kui:
  1) taotlejal puudub paragrahvi 2 lõigetes 5 ja 7 sätestatud nõusolek või lõikes 6 sätestatud luba;
  2) taotluse on esitanud isik, kellel korra alusel puudub selleks õigus;
  3) taotleja ei ole tähtaegselt esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  4) taotleja ei ole puu raiumise vajalikkust põhjendanud, põhjendus on ebapiisav või väär;
  5) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  6) kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  7) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadusest või seaduse alusel antud õigusaktidest.

  (3) Raieluba väljastatakse või kirjalik keeldumine selle andmisest esitatakse taotlejale ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse saamisest.

  (4) Raieluba kehtib selles määratud aja.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Erandina on raieloata puu raiumine lubatud avariiolukorras, kui raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Nimetatud asjaoludel puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel teatada linnavalitsusele.

  (2) Määrus jõustub 01. novembril 2004.

/otsingu_soovitused.json