Teksti suurus:

Nissi valla jäätmehoolduseeskirja muutmine

Väljaandja:Nissi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2016, 17

Nissi valla jäätmehoolduseeskirja muutmine

Vastu võetud 24.11.2016 nr 12
jõustumine 01.01.2017

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punktide 365 ja 366 alusel.

§ 1.  Nissi Vallavolikogu 12. detsembri 2013. a määruses nr 23 „Nissi valla jäätmehoolduseeskiri“ (edaspidi eeskiri) tehakse järgmised muudatused:

 

1) eeskirja § 5 lõige 1 kehtestatakse järgmises sõnastuses:

„(1) Jäätmevaldaja on kohustatud:

1) sortima ja liigiti koguma tema valduses olevaid jäätmeid eeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuete kohaselt ning andma korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed üle jäätmevedajale;

2) vältima ohtlike jäätmete segunemist, mitte segama ohtlikke jäätmeid omavahel või tavajäätmetega või mistahes ainega ning kasutama kõiki võimalusi, et vähendada jäätmete kogust ja ohtlikkust;

3) korraldama korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete vedamise jäätmekäitluskohta;

4) mitte sõlmima jäätmekäitluslepingut ega andma jäätmeid üle isikule, kellel puudub jäätmeluba;

5) omama või üürima piisavas koguses eeskirja kohaseid jäätmemahuteid;

6) paigutama jäätmemahuti (välja arvatud ühine mahuti) võimaluse korral tema omandis või kasutuses olevale kinnistule. Võõrale kinnistule võib jäätmemahuti paigutada üksnes vastava kinnistu omaniku nõusolekul;

7) tagama jäätmemahuti kättesaadavuse tühjenduspäeval, sh lukustatud mahuti, uste ja väravate avamise, kui jäätmeveolepinguga ei nähta ette teisiti.“;

 

2) eeskirja § 24 kehtestatakse järgmises sõnastuses:

„§ 24. Jäätmevaldaja erandkorras vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitumisest

(1) Jäätmevaldaja võib taotleda teatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks, korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist, kui kinnistul aastaringselt ei elata või kinnistut aastaringselt ei kasutata.

(2) Üksnes suveperioodil kinnistul elav või kinnistut kasutav jäätmevaldaja võib taotleda teatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks, korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist talveperioodiks. Talveperioodiks loetakse ajavahemikku 16. oktoobrist kuni 15. aprillini. Põhjendatud juhtudel võib hooajaline vabastus hõlmata ka mõnda muud ajavahemikku.

(3) Jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks taotluse. Taotluses märgitakse:

1) korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise alus (kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata);

2) periood, mille kestel jäätmevaldaja soovib olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest, samuti seda, kas taotletakse aastaringset vabastust või vabastust talveperioodiks;  

3) andmed jäätmevaldaja kohta.

(4) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras aastaringselt vabastatud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas, järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui aastaringselt vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

(5) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt kolmekümne päeva jooksul alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest.

(6) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest antud tähtajatud vabastused kehtivad kuni 15. aprillini 2017. a.“;

 

3) eeskirja § 25 lõike 1 esimene lause kehtestatakse järgmises sõnastuses:

„Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust eeskirja § 24 lõikes 3 sätestatud nõuetele.“;

 

4) eeskirja § 25 lõige 2 kehtestatakse järgmises sõnastuses:

„(2) Taotluse läbivaatamisel (välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 21 sätestatud juhul) kontrollitakse kohapeal, kas jäätmevaldaja esitatud korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja võimaldavad vabastamist.“;

 

5) eeskirja § 25 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamist talveperioodiks taotletakse suveperioodil, lähtutakse taotluse läbivaatamisel taotluses esitatud põhjendustest ja muudest tõenditest ning kohapealne kontroll selle üle, kas taotluses esitatud vabastamise asjaolud olid tõesed ja vabastamist võimaldavad või esitati taotluses valeandmeid, viiakse läbi talveperioodil.“§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Kaido Katalsepp
Vallavolikogu esimees