HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tapa Gümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2016, 22

Tapa Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 24.11.2016 nr 70

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  (1) Koolil on põhimäärus, milles sätestatakse:
  1) kooli nimetus;
  2) kooli asukoht ja tegutsemiskohad;
  3) kooli tegutsemise vorm;
  4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
  5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis, sealhulgas koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeel või õppekeeled, koolis toimuv statsionaarne või mittestatsionaarne õpe või mõlemad ning vajaduse korral koolis tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad;
  6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused;
  7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused, sealhulgas esimese õpilasesinduse valimise kord, ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord;
  8) koolitöötajate õigused ja kohustused;
  9) majandamise ja asjaajamise alused.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Tapa Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast kooli põhimäärusest ning muudest õigus- ja haldusaktidest.

§ 2.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Tapa Gümnaasium (edaspidi TG).

§ 3.   Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) TG asub aadressil: Pargi 12, 45106, Tapa linn, Lääne-Virumaa.

  (2) Kooli tegutsemiskohaks on TG asukoha aadressil asuvad hooned ja territoorium.

§ 4.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) TG-s tegutsevad põhikool ja gümnaasium ühe asutusena.

  (2) Kooli pidaja on Tapa Vallavolikogu (edaspidi volikogu). TG on Tapa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) TG-l on Tapa valla vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat.

  (2) TG-l on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise kehtestab TG direktor.

2. peatükk KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 6.   Kooli hoolekogu ülesanded

  (1) Hoolekogu ülesanne on TG õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja TG-d toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse volikogu kehtestatud korras.

  (3) Hoolekogusse kuuluvad:
  1) volikogu esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat (sh üks põhikooli ja teine gümnaasiumi esindaja);
  3) kokku viis põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajat;
  4) üks õpilaste esindaja.
  5) vilistlaste esindaja;
  6) TG-d toetava organisatsiooni esindaja.

  (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja TG-d toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda TG töötajate hulka.

  (5) Hoolekogu ülesanded:
  1) osaleb TG arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse TG põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse TG õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel ja korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse TG vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse TG kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab TG õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse TG eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse TG sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse TG palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse TG ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid TG-ga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (6) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (7) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 7.   Direktori ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude TG-s läbiviidavate tegevuste, TG üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) vastutab TG arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  2) kehtestab TG õppekava;
  3) esindab TG-d ja tegutseb TG nimel ning käsutab TG eelarvevahendeid käesoleva määrusega antud volituste ulatuses;
  4) kehtestab TG palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
  5) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  6) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras TG töötajate koosseisu;
  7) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  8) kehtestab TG sisehindamise korra;
  9) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  10) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (4) TG direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Avaliku konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (5) Avaliku konkursi korras valitud direktori kinnitab ametisse vallavalitsus ja töölepingu ametisse valitud isikuga sõlmib vallavanem või tema volitatud ametiisik.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 8.   Koolis omandatava hariduse liik ja tase

  (1) TG on üldhariduskool.

  (2) TG-s on võimalik omandada haridus põhihariduse ja üldkeskhariduse tasemel.

§ 9.   Õppekeel

  TG õppekeel on eesti keel.

§ 10.   Õppevorm

  Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 11.   Haridusliku erivajadusega õpilaste klassid ja rühmad

  (1) Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid TG-s:
  1) õpiabirühmad põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks – rühmatäitumuse piirnormiga 6 õpilast;
  2) klassid õpiraskustega põhiharidust omandavatele õpilastele – klassitäitumuse piirnormiga 12 õpilast;
  3) klassid põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis, sealhulgas autismi spektri häiretega, aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega või sõltuvushäiretega õpilastele või õpilastele, kelle andekus kombineerituna mõne muu erivajadusega toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis – klassitäitumuse piirnormiga 4 õpilast.

  (2) Direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada ka hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi, mida käesolevas määruses sätestatud ei ole.

§ 12.   Õppekava

  (1) Hariduse omandamine toimub vastavalt TG õppekavale, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel.

  (2) TG õppekava määrab kindlaks TG õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, hindamise tingimused ja korra, õppe ajalise korralduse, kohustuslike õppeainete täpsustatud ja täiendatud ainekavad ning valikainete loendi, kavad ja valikutingimused.

  (3) Õppekavas esitatakse nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele ja kooli lõpetamisele.

  (4) TG õppekava kinnitab TG direktor. TG õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks TG hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (5) Koolil on õigusteha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas ning vajadusel koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava.

  (6) Andmed TG õppekava kohta kantakse hariduse infosüsteemi õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse.

§ 13.   Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) TG õppekavaväline tegevus on huvitegevus ning pikapäevarühmas ja eelkoolis korraldatav tegevus.

  (2) Õppekavaväliste tegevuste järjestuse ja ajalise kestuse kehtestab direktor kooli päevakavas.

  (3) TG võib lapsevanemalt nõuda õppekavaväliste tegevuste jaoks lapsevanema kaasrahastamist.

  (4) Õppekavavälised tegevused ja kaasrahastamise korra kinnitab direktor, esitades selle eelnevalt õppenõukogule ja hoolekogule arvamuse andmiseks ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Õpilase ning lapsevanema õigused ja kohustused seose koolikohustuse täitmisega ja

  õppes osalemisega

  (1) Õpilase õigused ja kohustused:
Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale TG päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

  (2) Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  6) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
  7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  8) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.
  9) teavitama hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest.

§ 15.   Õpilase ning lapsevanema õigused ja kohustused seose õpilase arengu toetamisega

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) saada eeldatavate õpitulemuste saavutamiseks täiendavat pedagoogilist juhendamist väljaspool õppetunde;
  2) põhiharidust omandades kasutada tasuta vähemalt TG õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (näiteks õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti) ning üldkeskharidust omandades vähemalt TG õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid;
  3) saada koolilt õppeperioodiks õpilaspilet;
  4) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta TG rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  5) saada tunnustust valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud tingimustel ja korras, vallavolikogu määrusega ja TG direktori poolt kehtestatud korras;
  6) pöörduda TG juhtkonna, tugispetsialistide, õpetajate ning hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
  7) saada kõikides kooliastmetes tasuta koolilõunat;
  8) koolis osutatavale koolitervishoiuteenusele õppepäeva vältel;
  9) õppetöö ajal tasuta transpordile kooli ja tagasi.

  (2) Õpilasel on kohustus:
  1) täita TG kodukorda;
  2) osaleda vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku edasise õppe ja arengu eesmärkides.

  (3) Vanemal on õigus:
  1) pöörduda TG juhtkonna, tugispetsialistide, õpetajate ning hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
  2) vähemalt üks kord õppeaastas osaleda vanemate koosolekul. Statsionaarse õppe puhul on direktor vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

  (4) Vanematel on kohustus:
  1) osaleda vähemalt üks kord õppeaasta jooksul õpilase arengu toetamiseks korraldataval arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku edasise õppe ja arengu eesmärkides.

§ 16.   Õpilase ja vanema õigused teavitamisel

  (1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

  (2) Õpilasel ja vanemal on õigus saada teavet TG vastuvõtu tingimuste ja korra ning TG üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmete kohta TG veebilehelt.

  (3) Trimestri või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast trimestri või kursuse algul. Kool loob statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanematele võimalused sellekohase teabega tutvumiseks.

  (4) Õpilasel ja vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnetest. Iga hindamisperioodi lõpus teavitatakse õpilast ja vanemat õpilase hinnetest õpinguraamatu kaudu.

§ 17.   Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) TG õpilasesinduse põhimääruses sätestatakse õpilasesinduse moodustamise kord, sh esimese õpilasesinduse valimise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse muutmises osaleb kogu õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud TG töötajatega.

  (3) Õpilasesinduse põhimääruse eelnõu peab läbima avaliku arutelu. Õpilasesinduse põhimääruse eelnõuga saab tutvuda TG veebilehe kaudu. Arvamused saab esitada toimivale õpilasesindusele, kes vastutab õpilasesinduse põhimääruse eelnõu koostamise eest. Saadud tagasiside arutatakse õpilasesinduses läbi ja vajadusel korrigeeritakse õpilasesinduse põhimääruse eelnõud.

  (4) Enne õpilasesinduse põhimääruse eelnõu esitamist direktorile kinnitamiseks peavad põhimääruse eelnõu läbi arutama ja heaks kiitma kõik klassid. Klasside heakskiitvad otsused protokollitakse ning esitatakse koos arvamustega direktorile.

  (5) 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

5. peatükk TG TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 18.   TG töötajad

  TG töötajad on direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning administratsioon ja abipersonal.

§ 19.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) TG töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesolevas põhimääruses, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglites ja töölepinguga ning teiste koolis kehtestatud juhendite ja kordadega.

  (2) Töötajal on õigus:
  1) saada teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja TG-s sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada kooli eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks TG ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid TG direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Õpetajad on kohustatud:
  1) järgima oma töös TG õppekava;
  2) jälgima õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt;
  3) toetama iga õpilase arengut ning aitama õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed;
  4) arendama oma kutseoskusi ja olema kursis haridusuuendustega;
  5) planeerima oma tööd koostöös teiste õpetajate ja töötajatega;

  (4) TG töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel TG visioonist, missioonist, väärtustest, arengukavas sätestatud põhimõtetest ja eesmärkidest, TG kodukorrast ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses õpilaste ja nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, üksteise mõistmisele ja koostööle. TG töötajad tagavad oma tööga kooli positiivse maine.

  (5) TG töötajad on kohustatud läbima tervisekontrolli vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele ja esitama tervisetõendi tööandjale.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 20.   Majandamise alused

  (1) TG-l on oma eelarve, mille tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning võimalikest kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (2) TG ei ole raamatupidamiskohustuslane, raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (3) TG tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil.

  (4) TG kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid, mille kooli pidaja on koolile andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (5) TG kasutab ja valdab tema kasutuses ning valduses olevat vara kooli pidaja õigusaktide kohaselt.

§ 21.   Asjaajamise alused

  (1) TG asjaajamiskord tugineb Vabariigi Valitsuse 26.02.2001 kehtestatud määrusele nr 80,,Asjaajamiskorra ühtsed alused“.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub kool haridus- ja teadusministri 25.08.2010 kehtestatud määrusest nr 52,,Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“.

  (3) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine, täiendamine

  (1) Kooli põhimääruse kehtestab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli pidaja või TG direktor. Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Enne määruse kehtestamist volikogus vaatab eelnõu läbi volikogu hariduskomisjon.

§ 23.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 13. jaanuar 2011 määrus nr 37 „Tapa Gümnaasiumi põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Reigo Tamm
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json