Ehitus

Teksti suurus:

Lammutustoetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2016, 28

Lammutustoetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.11.2016 nr 18
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse lähtudes haldusmenetluse seaduse § 90 lõikest 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 5.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse tingimused ja kord Türi valla haldusterritooriumil asuvate õigusaktidega sätestatud nõuetele mittevastavate hoonete lammutamise kulude osaliseks katmiseks.

§ 2.   Lammutustoetuse mõiste ja eesmärk

  (1) Lammutustoetus on Türi valla eelarvest makstav ühekordne rahaline toetus oluliselt amortiseerunud ja avalikus ruumis maastikupilti oluliselt kahjustava ohtliku hoone, mille õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavusse viimiseks on tehtud ettekirjutus, lammutamise osaliste kulude katmiseks.

  (2) Lammutustoetuse eesmärk on aidata kaasa Türi valla arengukavaga seatud eesmärgi - Türi valla elanikele kvaliteetse elukeskkonna tagamine - saavutamisele.

§ 3.   Lammutustoetust saama õigustatud isik

  Lammutustoetust on õigustaotleda ja saada isikul, kellele kuulub Türi valla haldusterritooriumil asuv käesoleva määruse § 4 lõikes 1 märgitud tingimustele vastav hoone ning kelle suhtes kehtivad korraga alljärgnevad tingimused:
  1) riikliku järelevalve käigus on isikule hoone õigusaktidega sätestatud nõuetele vastavusse viimiseks tehtud ettekirjutus;
  2) isikul on tahe hoone, mille suhtes on kehtiv ettekirjutus, täielikult lammutada;
  3) isik tõendab, et sotsiaalmajanduslikust olukorrast lähtuvalt ei ole ta võimeline hoonet lammutama ilma kõrvalise finantsabita.

§ 4.   Lammutustoetuse objekt

  (1) Lammutustoetust makstakse nende hoonete lammutamiseks, mille puhul Türi Vallavalitsuse (ametiasutus) koostatud järelevalveplaani alusel algatatud menetluse käigus on tuvastatud korraga järgmised asjaolud:
  1) hoone on amortiseerumise tõttu avalikus ruumis maastikupilti oluliselt kahjustav;
  2) hoone on varisemis- või tuleohtlik;
  3) hoone renoveerimine on ebaotstarbekas.

  (2) Lammutustoetust võib maksta järgmiste tegevustega seotud kulude katmiseks (edaspidi abikõlbulikud kulud):
  1) hoone lammutamise projekteerimisega seotud kulu;
  2) hoone lammutamise kulu.

§ 5.   Lammutustoetuse suurus

  (1) Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab 80% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot lammutustoetuse objekti kohta.

  (2) Toetust saama õigustatud isik võib taotleda toetust käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määrast väiksemas summas.

  (3) Toetuse andjal on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud summat kuni 20% vähendada, kui taotleja sotsiaalmajanduslikust olukorrast lähtuvalt on järeldatav, et taotleja on võimeline hoone lammutama ka väiksema lammutustoetusega.

§ 6.   Lammutustoetuse taotlemise, menetlemise ja maksmise kord

  (1) Lammutustoetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus. Avalduse vorm on kinnitatud määruse lisana (lisa 1).

  (2) Taotlusele lisatakse;
  1) riikliku järelevalve käigust tehtud kehtiv ettekirjutus hoone õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise kohta;
  2) selgitus taotleja sotsiaalmajandusliku olukorra kohta koos põhjendustega, miks isik ei ole võimeline ilma täiendava abita hoonet lammutama;
  3) lammutamiseks vajalike tööde, sh lammutusprojekti tegemiseks võetud hinnapakkumised. Võrdlevaid hinnapakkumisi peab olema vähemalt kaks. Kui hoone lammutamistöö teeb hoone omanik, lisatakse taotlusele tööde nimekiri ja hinnakalkulatsioon, mille hulka ei arvestata omaniku enda tehtud töö hinda.

  (3) Taotlust menetleb Türi Vallavalitsus kui ametiasutus taotluse esitamisest kuni 40 päeva jooksul ning teeb haldusaktiga otsuse toetuse maksmiseks või mittemaksmiseks.

  (4) Toetuse kasutamiseks ja maksmiseks sõlmitakse lammutustööde finantseerimise leping, milles märgitakse
  1) hoone omanik ja toetuse saaja;
  2) lammutustöö projekteerija või lammutustöö tegija või tegijad;
  3) lammutustöödega seotud aeg ning objekti täieliku lammutamise tähtpäev. Hoone tuleb lammutada 12 kuu jooksul lammutamistoetuse määramisest arvates;
  4) lammutustööde finantseerimise põhimõtted.

  (5) Lammutustööde finantseerimisel lähtutakse põhimõttest, et lammutustoetuseks määratud summa piires kantakse vallaeelarvest raha üle lepinguga kokku lepitud abikõlbuliku töö tegija arvelduskontole. Tööde tellimisel ja finantseerimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et lammutus- ja projekteerimistöid võib teha vastavat õigust omav ettevõtja.

  (6) Kui hoone lammutamistööd teeb hoone omanik ise, finantseeritakse lammutamistöödeks vajalik kõrvalkulu (tellingute tellimine, jäätmete äravedu jms). Sellisel juhul kantakse lammutustoetus hoone omaniku arvelduskontole.

  (7) Lammutusega seotud tööde finantseerimiseks peab hoone omanik esitama vormikohase lammutustoetuse kasutamise aruande. Aruande vorm on kinnitatud määruse lisana (lisa 2).

  (8) Lammutustööde finantseerimislepingus märgitud summad kantakse lepingus märgitud isikute arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast lammutustoetuse aruande kinnitamist. Aruande kinnitab ametiasutus.

  (9) Kui lammutustoetuse saaja ei ole 12 kuu jooksul lammutustoetuse määramisest arvates hoonet lammutanud, muutub lammutustoetuse määramise haldusakt kehtetuks ning isik kaotab õiguse lammutustoetusele.

§ 7.   Dokumentide säilitamine

  Lammutustoetuse määramisega seotud dokumente, sh haldusakte ja lepinguid, säilitatakse ametiasutuses 7 aastat.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa 1 Avalduse vorm

Lisa 2 Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json