SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2016, 33

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.11.2016 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 38 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord reguleerib Viljandi linna sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenuse) osutamist.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on tagada teenuse sihtgrupiks olevatele isikutele sõiduki kasutamise võimalus tööl ja koolis käimiseks ning avalike teenuste kasutamiseks.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Viljandi linnas elavad eakad ning puudega isikud, kes puudest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või muud isiklikku või lähisugulase või eestkostja valduses olevat transpordivahendit.

  (2) Teenust osutatakse vältimatu sotsiaalabi korras ka täisealistele isikutele, kes ei ole registri järgselt Viljandi linna kodanikud, kuid kes on Viljandi linna territooriumil sattunud abitusse olukorda ning kes ise ei ole võimelised endale transporti tagama.

§ 4.   Teenuse sisu kirjeldus

  Teenusega on korraldatud isiku transport töökohta, haridusasutusse või avalike teenuste tarbimisega seotud asutustesse (panka, kauplusesse, sauna, haiglasse jne).

§ 5.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.

§ 6.   Teenuse osutamise koht ja teenuse hinna kehtestamine

  (1) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele kas Viljandi linna piires või väljaspool Viljandi linna territooriumi.

  (2) Viljandi Päevakeskuse poolt osutatava teenuse hinnakirja kehtestab Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 7.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja

  (1) Teenust osutab üldjuhul Viljandi Päevakeskus (edaspidi teenuse osutaja). Linnavalitsus võib vajadusel täiendavalt sõlmida lepinguid teiste teenuse osutajatega.

  (2) Teenuse vahetu osutaja on teenuse osutaja töötaja.

§ 8.   Teenuse osutamine, teenuse osutaja õigused ja kohustused

  (1) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel kella 8.00 – 16.30.

  (2) Isiku vajadustest lähtuvalt võib teenuse osutaja teenust osutada ka töövälisel ajal.

  (3) Teenust osutatakse soovitud sõitude registreerimisjärgse graafiku alusel. Sõidusoov tuleb registreerida teenuse osutaja juures hiljemalt 2 tööpäeva enne vajalikku sõitu. Teenuse osutaja võib osutada teenust ka juhtudel, kui sõidusoovist on ette teatatud nähtust vähema aja jooksul, kui teenuse osutajal on teenuse osutamiseks transport vaba.

  (4) Viljandi Päevakeskus võib teenust osutada teistele soovijatele (teised kohaliku omavalitsuse üksused, eakatele või puuetega isikutele teenuseid osutavatele asutustele jne) vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (5) Teenuse osutaja on kohustatud teenuse osutamise üle arvestust pidama esitades sotsiaalametile vastavasisulisi aruandeid.

§ 9.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja kohustused

  (1) Teenuse osutaja sõiduk peab olema kohandatud vastavalt nõuetele ning liikumis- ja nägemisfunktsiooni kahjustusega isikute vajadustele. Kui teenuse osutamiseks kasutatakse sõiduautot, peab olema võimalik transportida ka ratastooli.

  (2) Teenuse vahetu osutaja on kohustatud teenuse osutamisel tagama teenust vajava isiku abistamise sõidukist väljumisel ja sisenemisel.

  (3) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, isiku seaduslikku esindajat kui see on teenuse osutajale teada.

  (4) Teenuse vahetu osutaja peab oma tegevuses lähtuma sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist.

  (5) Teenuse osutaja kehtestab kaebuste lahendamise protseduuri ja ohutu töötamise korra ning tagab selle kättesaadavuse teenust kasutavale isikule ja teenust vahetult osutavale isikule.

§ 10.   Teenuse taotlemine

  (1) Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, siis tuleb teenuse saamiseks pöörduda teenuse osutaja poole.

  (2) Kui isiku majanduslik olukord ei võimalda teenust kasutada, siis tuleb teenuse kompensatsiooni saamiseks esitada sotsiaalametile avaldus hiljemalt 10 tööpäeva enne teenuse kasutamist. Avalduse vormi kinnitab linnavalitsus. Sotsiaalameti spetsialist hindab isiku teenuse vajadust ja esitab teenuse osalise või täieliku kompenseerimise ettepaneku otsustamiseks Viljandi linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile.

  (3) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalameti spetsialist teisi meetmeid.

  (4) Teenuse osutamisest või teenuse osutamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 11.   Teenuse kasutaja kohustused

  (1) Teenuse tellija teavitab teenuse osutajat teenust vajava isiku erivajadustest, millega tuleb transportimisel arvestada.

  (2) Teenuse kasutaja on kohustatud tasuma teenuse osutamise kulud vastavalt linnavalitsuse kehtestatud või teenuse osutaja (va Viljandi Päevakeskus) hinnakirjale. Paragrahvis 10 lõikes 2 nimetatud juhtudel tasub linnavalitsus teenuse eest teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

§ 12.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json