SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2020, 34

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.11.2016 nr 98
RT IV, 30.11.2016, 33
jõustumine 03.12.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT IV, 30.06.2020, 2503.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkt 5, sotsiaalhoolekande seaduse §-de 14–16, § 38–40 alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 1.   Reguleerimisala

  Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord reguleerib Viljandi linna sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenuse) osutamist.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on tagada teenuse sihtgrupiks olevatele isikutele sõiduki kasutamise võimalus tööl ja koolis käimiseks ning avalike teenuste kasutamiseks.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel Viljandi linnas elavad eakad ja puudega isikud, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 4.   Teenuse sisu kirjeldus

  Teenusega on korraldatud isiku transport töökohta, haridusasutusse või avalike teenuste tarbimisega seotud asutustesse (panka, kauplusesse, sauna, haiglasse jne).

§ 5.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.

§ 6.   Teenuse osutamise koht ja teenuse hinna kehtestamine

  (1) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele kas Viljandi linna piires või väljaspool Viljandi linna territooriumi.

  (2) Viljandi Päevakeskuse poolt osutatava teenuse hinnakirja kehtestab Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 7.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja

  (1) Teenust osutab üldjuhul Viljandi Päevakeskus (edaspidi teenuse osutaja). Linnavalitsus võib vajadusel täiendavalt sõlmida lepinguid teiste teenuse osutajatega.

  (2) Teenuse vahetu osutaja on füüsiline isik, kes osutab teenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuse osutaja kaudu või linnavalitsuse poolt sõlmitud lepingu alusel.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 8.   Teenuse osutamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel kella 8.00 – 16.30.

  (2) Isiku vajadustest lähtuvalt võib teenuse osutaja teenust osutada ka töövälisel ajal.

  (3) Teenust osutatakse soovitud sõitude registreerimisjärgse graafiku alusel. Sõidusoov tuleb registreerida teenuse osutaja juures hiljemalt 2 tööpäeva enne vajalikku sõitu. Teenuse osutaja võib osutada teenust ka juhtudel, kui sõidusoovist on ette teatatud nähtust vähema aja jooksul, kui teenuse osutajal on teenuse osutamiseks transport vaba.

  (4) Viljandi Päevakeskus võib teenust osutada teistele soovijatele (teised kohaliku omavalitsuse üksused, eakatele või puuetega isikutele teenuseid osutavatele asutustele jne) vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 9.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja kohustused

  (1) Teenuse osutaja ja vahetu osutaja kasutab teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Teenuse vahetu osutaja on kohustatud teenuse osutamisel tagama teenust vajava isiku abistamise sõidukist väljumisel ja sisenemisel.

  (3) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, isiku seaduslikku esindajat kui see on teenuse osutajale teada.

  (4) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös eelkõige käesolevast määrusest, teenuse osutamiseks sõlmitud lepingus märgitud tööülesannetest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist ja teenuse saaja erivajadustest.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (5) Teenuse osutaja kehtestab kaebuste lahendamise protseduuri ja ohutu töötamise korra ning tagab selle kättesaadavuse teenust kasutavale isikule ja teenust vahetult osutavale isikule.

§ 10.   Teenuse taotlemine ja rahastamine
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenust vajav isik linnavalitsuse sotsiaalametile (edaspidi sotsiaalamet) vormikohase avalduse.

  (2) Avalduse laekumisel hindab sotsiaalameti spetsialist teenuse vajadust ja teeb otsuse teenuse saamise kohta.

  (3) Kui hindamise käigus leitakse, et teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või toetustega, siis sotsiaaltransporditeenust ei osutata.

  (4) Kui isik või tema seadus- või lepingujärgne ülalpidaja (edaspidi ülalpidaja) finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

  (5) Teenuse saaja või tema ülalpidaja tasub teenuse eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (6) Kui teenust vajava isiku ja tema ülalpidaja majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis võib teenuse finantseerimiseks esitada sotsiaalametile avalduse toetuse saamiseks. Sotsiaalameti spetsialist esitab teenuse osalise või täieliku kompenseerimise ettepaneku otsustamiseks linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile.

  (7) Teenust vajava isiku või tema ülalpidaja pöördumisel otse teenuse osutaja poole või, kui teenuse osutaja on teenust vajavast isikust teate muul viisil saanud, täidab teenuse osutaja linnavalitsuse poolt kinnitatud hooldusvajaduse hindamise instrumendi.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud juhul teeb sotsiaalameti spetsialist teenuse saamise kohta otsuse peale teenuse osutaja poolt koostatud dokumentide saamist.

  (9) Juhul, kui teenuse osutamata jätmine põhjustab teenust vajava isiku elule või tervisele ohtliku olukorra, osutatakse talle teenus koheselt ning käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud dokument täidetakse hiljemalt kahe nädala jooksul.

  (10) Teenuse eest tasub teenust vajav isik või tema ülalpidaja vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale või teenuse osutajaga sõlmitud lepingule.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 11.   Teenuse kasutaja kohustused

  (1) Teenust vajav isik või tema ülalpidaja teavitab teenuse osutajat teenust vajava isiku erivajadustest, millega tuleb teenuse osutamisel arvestada.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

  (2) Teenust vajav isik on kohustatud teenuse osutajat viivitamatult teavitama, kui tal esinevad takistused kokkulepitud ajal teenuse kasutamiseks.
[RT IV, 30.06.2020, 25 - jõust. 03.07.2020]

§ 12.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json