SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2016, 35

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.11.2016 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 27 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Isikliku abistaja teenuse osutamise kord reguleerib Viljandi linnas isikliku abistaja teenuse (edaspidi teenuse) osutamist.

§ 2.   Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärk on puudega isiku (edaspidi teenuse saaja) võimalikult iseseisva toimetuleku suurendamine ühiskonnaelus osalemiseks ning tema lähedaste hoolduskoormuse vähendamine.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavad täisealised isikud, kes puudest tingituna vajavad füüsilist kõrvalabi.

§ 4.   Teenuse sisu kirjeldus

  (1) Isiklik abistaja abistab füüsiliselt teenuse saajat igapäevastes tegevustes, mille sooritamisel vajab teenuse saaja puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös iga konkreetse teenuse saaja erivajadustest ning tema poolt antavatest tööjuhistest. Isikliku abistaja (edaspidi teenuse vahetu osutaja) põhiülesandeks on teenuse saaja abistamine tegevustes, milles teenuse saaja vajab juhendamist ja kõrvalabi (liikumine, söömine, hügieenitoimingud jne).

  (2) Teenuse vahetu osutaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, nt meditsiini- ja tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste, remondi- ja ehitusteenuste jmt osutamine.

§ 5.   Teenuse osutamise maht

  Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.

§ 6.   Teenuse osutamise koht ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse osutamise koht sõltub isiku vajadustest.

  (2) Teenuse vahetule osutajale makstakse tasu lepingu alusel vastavalt Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kehtestatud hinnakirjale.

  (3) Juriidiliselt isikult või füüsilisest isikust ettevõtjalt teenuse ostmisel lähtutakse teenuse osutaja hinnakirjast.

§ 7.   Teenuse saaja õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Teenuse saaja peab:
  1) oskama selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt teenuse vahetut osutajat juhendada;
  2) olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima teenuse vahetu osutaja tööd ning vastutama juhendamise eest.

  (2) Kui teenuse saaja on piiratud teovõimega täisealine isik, lähtub teenuse vahetu osutaja eestkostja antavatest tööjuhistest.

  (3) Üldjuhul leiab puudega isik endale sobiva isikliku abistaja ise. Vajadusel abistavad teenuse vahetu osutaja leidmisel sugulased, tuttavad ja linnavalitsuse sotsiaalameti (edaspidi sotsiaalamet) spetsialist.

  (4) Kulutused, mis teenuse vahetul osutajal tekivad teenuse saaja saatmisel (transport, kinopilet vms), tasub üldjuhul teenuse saaja.

§ 8.   Teenuse osutaja ja teenuse vahetu osutaja

  (1) Teenuse osutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes osutab teenust ja kellega linnavalitsus on sõlminud lepingu.

  (2) Füüsiline isik on käesoleva määruse mõistes teenuse vahetu osutaja, kes osutab teenust linnavalitsuse poolt sõlmitud lepingu alusel.

§ 9.   Teenuse osutaja kohustused ja vastutus

  (1) Teenuse osutaja kehtestab teenuse osutamisel kaebuste lahendamise protseduuri ja teavitab teenuse saajat tema õigustest ja piirangutest (sh kaebuse esitamise võimalusest ja korrast). Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma teovõimetusest tingituna, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku eestkostjat.

  (2) Teenuse osutaja peab tagama, et teenuse vahetu osutaja vastab § 10 lõigetes 1-2 nimetatud tingimustele.

§ 10.   Nõuded teenuse vahetule osutajale, teenuse vahetu osutaja õigused ja kohustused

  (1) Teenuse vahetu osutaja ei või üldjuhul olla:
  1) teenuse saaja perekonnaliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus;
  2) isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga;
  3) linnavalitsuse poolt määratud hooldaja.

  (2) Teenuse vahetu osutaja ei või olla isik:
  1) kes on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
  2) kes võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.

  (3) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös teenuse osutamiseks sõlmitud lepingus märgitud tööülesannetest, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, teenuse saaja erivajadustest ja tema poolt antavatest tööjuhistest.

  (4) Teenuse vahetu osutaja abistab füüsiliselt teenuse saajat väljaspool kodu käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud tegevustes, millega isik puude tõttu iseseisvalt toime ei tule.

  (5) Teenuse vahetul osutajal on õigus keelduda tegevustest, mida ei ole lepingus kokku lepitud, mis on seadusevastane või vastuolus heade kommetega. Tegevustest, mis ei ole lepingus fikseeritud, kuid on hädavajalikud käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks, vahetu osutaja keelduda ei tohi.

  (6) Teenuse vahetu osutajal on õigusteenuse osutamisest keelduda, kui teenuse saaja on alkoholi- või narkojoobes või agressiivne.

  (7) Teenuse vahetu osutaja on kohustatud sotsiaalametile andma ülevaadet teenuse saaja olukorrast ja teenuse mõjust.

§ 11.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada sotsiaalametile avaldus, mille vormi kinnitab linnavalitsus.

  (2) Sotsiaalameti spetsialist hindab teenuse vajadust ning esitab ettepaneku otsuse tegemiseks linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni otsusest teavitatakse 10 tööpäeva jooksul.

  (3) Kui hindamise käigustaotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalameti spetsialist teisi teenuseid.

  (4) Teenuse saaja või tema seaduslik esindaja lepib sotsiaalameti spetsialisti ja teenuse osutajaga või teenuse vahetu osutajaga kokku teenuse osutamise algusaja, koha, mahu ja teenuse vahetu osutaja töökohustused.

  (5) Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

§ 12.   Järelevalve teostamine ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise kohta teostab sotsiaalamet.

  (2) Teenuse korraldamise ja osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse osutaja või teenuse vahetu osutaja, kes esitab sotsiaalametile vastavasisulisi aruandeid.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json