Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Kanepi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2017, 1

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 22.11.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 16 lg 1 ning § 18 lg 7 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse Kanepi Vallavalitsuse ametnike värbamisel ja valikul. Töötajate värbamisel ja valikul on määrus soovituslik.

§ 2.   Konkursi korraldamise kohustus

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda ja korraldada sisekonkursi, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita konkursi väljakuulutamisega ametiasutuse sees.

§ 3.   Konkursi kuulutuse avaldamise kord

  (1) Vaba ametikoha täitmiseks avaldatakse konkursikuulutus.

  (2) Konkursikuulutus avaldatakse valla kodulehel, Eesti Töötukassa tööpakkumiste veebilehel ning vajadusel veebipõhises personaliotsingukanalis ja ajakirjandusväljaannetes.

  (3) Sisekonkursi kuulutus avaldatakse valla veebilehel klausliga „sisekonkurss“. Teenistuskoha nõudmistele vastavaid teenistujaid võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel või suuliselt.

  (4) Konkursikuulutuse (edaspidi kuulutus) avaldab ametiasutus vaba ametikoha ametijuhendi ja/või teenistuskohale kehtestatud nõuete alusel.

  (5) Avaldatud konkursikuulutus peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaega;
  7) ametikoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (6) Konkursikuulutuse avaldab vallavalitsuse personaligatöö eest vastutav ametnik.

§ 4.   Valiku tegemine ja paremusjärjestuse koostamine

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide vabale ametikohale sobivuse hindamiseks moodustatakse vallavanema käskkirjaga konkursikomisjon.

  (2) Enne kandidaatide ametikohale nimetamiseks esitamist võib mitmest teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastavast kandidaadist koostada paremusjärjestuse. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ning pingerea otsustavad konkursi korraldajad. Paremusjärjestus vormistatakse kirjalikult.

  (3) Mitme olulises osas ühesuguste teenistusülesannetega ametikoha täitmisel ühe konkursiga koostatakse kandidaatidest üks ühine paremusjärjestus.

  (4) Konkursi lõppedes esitatakse ametisse nimetamise õigust omavale isikule ametikohale nimetamiseks üks või mitu kandidaati või loobutakse avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud juhul kandidaadi esitamisest.

§ 5.   Konkursi tulemustest teavitamine

  (1) Konkursi lõpptulemustest teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (2) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 6.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) ametisse nimetamise õigust omav isik loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal ametiülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaega. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole konkursi alusel ühtegi isikut ametikohale nimetatud, loetakse konkurss automaatselt luhtunuks.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavalitsuse 06.05.2013. a määrus nr 1 “Ametnike värbamise ja valiku kord”, Valgjärve Vallavalitsuse 02.04.2014. a määrus nr 3 “Vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord” ja Kõlleste Vallavalitsuse 06.08.2013. a määrus nr 5 “Kõlleste Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Andrus Seeme
Vallavanem

Katrin Slungin
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json