Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riikliku toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.10.2019, 29

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riikliku toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 21.09.2017 nr 110
RT IV, 30.11.2017, 7
jõustumine 03.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2019RT IV, 03.10.2019, 2006.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg 3, lg 3, lg 3, lg 3³ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigi eelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist Maardu linnas.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta linnaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Teenuste eesmärk

  (1) Toetada raske või sügava puudega lapse arengut ja igapäevaeluga toimetulekut.

  (2) Toetada teenustega laste vanemate, last perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldavate hooldajate või eestkostjate igapäevaeluga toimetulekut ning töötamist, vähendades lapse hooldamise koormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Maardu linnas elavad raske või sügava puudega lapsed ja nende vanemad, hooldajad või eestkostjad.

§ 4.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:
  1) lapsehoiuteenuseks;
  2) tugiisikuteenuseks;
  3) transporditeenuseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) nõustamisteenuseks (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne);
  5) erinevateks teraapiateks;
  6) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenuste, sh abivahendite võimaldamiseks;
  7) sotsiaalteenuste arendamiseks;
  8) laagrites osalemise toetamiseks;
  9) sotsiaalteenuste osutajatele (sh lapsehoidjatele, tugiisikutele) koolituste võimaldamiseks;
  10) eluruumide kohandamiseks;
  11) turva- ja tugikoduteenuse eest tasumiseks;
  12) muudeks teenusteks, mis toetavad ja parandavad raske ja sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

§ 5.   Rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Rahaliste vahendite saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vormikohase taotluse. Taotlusele tuleb olemasolul lisada järgmised dokumendid:
  1) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
  2) sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  3) eestkostjaks määramise otsuse koopia, kui taotluse esitab eestkostja või peres hooldamise lepingu koopia, kui taotluse esitab last hooldav isik.

  (2) Sotsiaalabiosakonna spetsialist hindab lapse teenusevajadust. Otsuse rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta teeb sotsiaalabiosakonna juhataja, tema äraolekul juhatajat asendav ametnik, kümne (10) tööpäeva jooksul alates taotluse ja lisadokumentide nõuetekohasest esitamisest.
[RT IV, 03.10.2019, 20 - jõust. 06.10.2019]

  (3) Raske ja sügava puudega lapsele sotsiaalteenuse osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

  (4) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi müüjaga sõlmitakse leping ning teenuse rahastamine toimub teenuse osutaja esitatud arve alusel.

§ 6.   Rahaliste vahendite kasutamise korraldamine

  Riigi rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust linnavalitsuse sotsiaalabi osakond.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017.

Lisa Taotlusvorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json