Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded - sisukord
Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2017, 31

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 23.11.2017 nr 8

Määrus antakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Vinni valla ametiasutuse ametnike nõuded haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks

 (2) Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud täpsemad nõuded ametnike eri-, kutse- ja ametialasele haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametniku ametijuhendis, arvestades ametikoha eripära.

§ 2.  Nõuded haridusele

 (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus, kui seadus ei sätesta teisiti.

 (2) Ametiasutuse struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt kõrgharidus.

§ 3.  Nõuded töökogemusele

 (1) Ametniku töökogemust ja kompetentsust hinnatakse ametniku värbamisel.

 (2) Ametiasutuse struktuuriüksuse juhil peab olema vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus või 2-aastane töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas.

§ 4.  Nõuded teadmistele ja oskustele

 (1) Ametnik peab:
 1) omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast ja Euroopa Liidust;
 2) omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
 3) valdama eesti keelt seaduses või seaduse alusel sätestatud ulatuses;
 4) tundma asutuse asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt ja täpselt täitma;
 5) oskama kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalikke teksti- ja tabeltöötlusprogramme ning teisi tööks vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 6) olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega.

 (2) Ametiasutuse struktuuriüksuse juht peab lisaks lõikes 1 sätestatule omama juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid (sh tundma juhtimisprintsiipe ja oskama neid rakendada) ning oskust planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd.

Meelis Maine
Esimees