Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2018, 6

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.11.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 25.01.2018. määrust nr "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muudetakse järgmiselt:

  (1) Määruse § 8 lisatakse punkt 6 järgnevas sõnastuses: "6) ühekordne toetus puudega lapsele".

  (2) Määrusele lisatakse § 13 1 järgnevas sõnastuses: "Ühekordne toetus puudega lapsele
(1) Ühekordset toetust puudega lapsele makstakse lapse seadusliku esindaja avalduse alusel lapse puudest tuleneva erivajadusega seotud lisakulude kompenseerimiseks.
(2) Puudega lapseks loetakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse alusel kuni 16-aastast sügava, raske või keskmise puude raskusastmega isikut.

(3) Toetust saava lapse registrijärgne elukoht peab toetuse väljamaksmise aasta 1. detsembri seisuga olema Tori vald.

(4) Toetuse taotlemise periood on toetuse väljamaksmise aasta 1. november kuni 15. detsember. Toetuse väljamaksmine toimub kahe nädala jooksul pärast taotlusperioodi lõppu taotluses märgitud tingimustel.

(5) Ühekordse toetuse suurus puudega lapsele on 50 eurot."

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json