Teksti suurus:

Jõhvi vallas korterelamute territooriumidele mänguväljakute rajamise finantseerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2018, 13

Jõhvi vallas korterelamute territooriumidele mänguväljakute rajamise finantseerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.11.2018 nr 39

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Korra reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Jõhvi vallas korterelamute territooriumidele mänguväljakute rajamise finantseerimise tingimuste ja korra (edaspidi kord) eesmärgiks on toetada korterelamute haldajaid Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvate korterelamute territooriumidel (edaspidi korterelamu territoorium) paiknevate mänguväljakute projekteerimisel, ehitamisel ning olemasolevate mänguväljakute kõlbmatuks muutunud elementide väljavahetamisel.

  (2) Kord ei laiene hooneühistute (garaaži- ja aiandusühistute) ja eramajade territooriumidel asuvatele mänguväljakutele.

  (3) Mänguväljaku all mõeldakse korra tähenduses korterelamu territooriumil asuvaid, avalikult kasutatavaid laste mänguväljakuid.

  (4) Mänguväljakute projekteerimiseks, ehitamiseks ning olemasolevate mänguväljakute kõlbmatuks muutunud elementide väljavahetamiseks eraldab Jõhvi vald oma eelarvest sihtotstarbeliselt rahalisi vahendeid vastavalt valla eelarve võimalustele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud rahalisi vahendeid ei anta üle korterelamute haldajatele. Jõhvi Vallavalitsus korraldab hankemenetluse töövõtja leidmiseks. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse kolmepoolne leping Jõhvi Vallavalitsuse, korterelamu haldaja ja töövõtja vahel.

§ 2.   Finantseerimise ulatus ja taotlemise kord

  (1) Mänguväljakute projekteerimist, ehitamist ning olemasolevate mänguväljakute kõlbmatuks muutunud elementide väljavahetamist finantseeritakse valla eelarvest eraldatud sihtotstarbeliste vahendite arvel kuni 50% ulatuses korterelamu territooriumil asuva mänguväljaku projekteerimise, ehitamise või olemasolevate mänguväljakute kõlbmatuks muutunud elementide väljavahetamise maksumusest. Ülejäänud osas tasuvad tööde eest korterelamu haldajad omavahenditest (edaspidi omaosalus). Maksimaalne toetuse summa ühe korterelamu kohta on 12 000 eurot. Toetuse taotlemisel ühiselt mitme korterelamu poolt summeeritakse korras toodud määr vastavalt taotlejate arvule tingimusel, et maksimaalne toetuse summa on kokku 25 000 eurot.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitavad korterelamu haldajad Jõhvi Vallavalitsusele vabas vormis taotluse. Taotluses peab sisalduma kinnitus mänguväljaku remondi korterelamu haldaja poolse omaosaluse tasumise garanteerimise kohta. Taotlusele lisatakse:
  1) korterelamu haldaja pädeva organi otsus mänguväljaku projekteerimise, ehitamise või olemasolevate mänguväljakute kõlbmatuks muutunud elementide väljavahetamise omaosaluse tasumise kohta;
  2) korterelamu territooriumil asuva/planeeritava mänguväljaku eskiislahendus loetelu koos plaaniga, kus on näidatud rajatav/renoveeritav osa;
  3) asjakohast MTR-registreeringut omava pädeva isiku poolt koostatud esialgne hinnapakkumine tööde eeldatava maksumuse kohta koos ehitustööde kululoendiga;
  4) korterelamu parendamiseks tehtud kulutuste loend eelneval kolmel aastal (soovi korral).

  (3) Taotluste esitamise tähtaeg jooksval kalendriaastal toetuse taotlemiseks on 1. mai.

  (4) Jõhvi Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi nende laekumise järjekorras, kontrollides taotluse vastavust korras sätestatule ning taotluse põhjendatust.

  (5) Taotlused kontrollib üle Jõhvi Vallavalitsuse majanduse haldus, mis annab hinnangu taotluste vastavuse kohta tegelikule olukorrale.

  (6) Nõuetele mittevastavad taotlused tagastatakse taotlejale läbi vaatamata.

  (7) Nõuetele vastavad ja põhjendatud taotlused järjestatakse alljärgnevas prioriteetsuse järjekorras:
  1) eelistades jooksval eelarveaastal eraldatud rahaliste vahendite mahtu arvestades taotlusi, mille puhul on korterelamu territooriumil asuva mänguväljaku elemendid oluliselt kahjustatud;
  2) eelistades jooksval eelarveaastal eraldatud rahaliste vahendite mahtu arvestades taotlusi, mille on esitanud mitu taotlejat ühiselt.

  (8) Taotluste nimekiri kinnitatakse Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega.

§ 3.   Hankemenetluse korraldamine ja tööde teostamine

  (1) Korterelamute territooriumidel mänguväljakute projekteerimise, ehitamise ning olemasolevate mänguväljakute kõlbmatuks muutunud elementide välja vahetamise hankesse kaasatakse vastavalt nimekirja järjekorrale need korterelamud, mille tööde eeldatava summeeritud kogumaksumuse Jõhvi valla poolse toetuse osa mahub jooksvaks kalendriaastaks eelarves ette nähtud rahaliste vahendite piiresse.

  (2) Hankesse kaasatavad taotlused grupeeritakse korterelamute asukohtade järgi piirkondadeks. Projekteerimise, ehitamise või olemasolevate mänguväljakute kõlbmatuks muutunud elementide väljavahetamise teostaja leidmiseks kuulutab Jõhvi Vallavalitsus määratud piirkondades välja riigihanke riigihangete seaduses sätestatud korras, tagamaks tööde üheaegse võimalikult kiire ja efektiivse tervikuna teostamise. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse kolmepoolsed lepingud Jõhvi Vallavalitsuse, korterelamu haldaja ja töövõtja vahel tingimusel, et Jõhvi Vallavalitsus ja korterelamu haldaja korraldavad teostatud tööde eest tasu maksmise iseseisvalt otse töövõtjale ning ei vastuta teise osapoole kohaselt täitmata kohustute eest.

  (3) Hankelepingute maksumuste Jõhvi Vallavalitsuse poolt tasumisele kuuluv osa ei tohi summaarselt ületada jooksvaks kalendriaastaks eelarves ette nähtud rahaliste vahendite mahtu.

  (4) Kui jooksvaks kalendriaastaks ette nähtud rahalisi vahendeid ei kulutata ära täies ulatuses, võib need sihtotstarbeliselt üle kanda valla järgmise aasta eelarvesse.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Eduard East
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json