SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2023, 40

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 3
RT IV, 09.02.2018, 9
jõustumine 12.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2018RT IV, 30.11.2018, 603.12.2018
21.02.2019RT IV, 07.03.2019, 3110.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019
30.04.2020RT IV, 08.05.2020, 911.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020
17.12.2020RT IV, 29.12.2020, 2901.01.2021
17.02.2022RT IV, 05.03.2022, 308.03.2022, rakendatakse alates 01.01.2022
18.08.2022RT IV, 27.08.2022, 730.08.2022
19.01.2023RT IV, 28.01.2023, 1831.01.2023
15.06.2023RT IV, 27.06.2023, 401.07.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 3¹ alusel.
[RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald, valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ning korra (edaspidi kord).

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

  (3) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Tori valla haldusterritooriumil.

  (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tori vald.

  (3) Vältimatut abi on õigus taotleda ka isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tori vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Tori valla haldusterritooriumil.

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 5.   Sotsiaaltoetuste liigid

  Tori valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

§ 6.   Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

  (1) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või pere netosissetulek pereliikme kohta ühes kalendrikuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Sissetulekuna ei arvestata puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavat puudega lapse toetust, puudega tööealise isiku toetust ja puudega vanaduspensioniealise inimese toetust, välja arvatud juhul kui toetust taotletakse abivahendi, sotsiaaltranspordi, hooldus- ja rehabilitatsiooniteenuste või ravikulude täiendavaks kompenseerimiseks.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 7.   Sotsiaaltoetuste määrad

  Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste suurused, v.a sünnitoetus, kehtestab Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 8.   Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) koolitee alustamise toetus;
  4) hooldajatoetus;
  5) eakate sünnipäevatoetus;
  6) ühekordne toetus puudega lapsele;
[RT IV, 30.11.2018, 6 - jõust. 03.12.2018]
  7) toetus paljulapselisele perele koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale.

  (2) Sünnitoetust makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vallas lapse sünni registreerimise hetkel. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.
[RT IV, 29.12.2020, 29 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Lapsendamise korral makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse elukoha määramisel lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse pärast lapsendaja kandmist vanemana lapsendatava sünniakti.

  (4) Mitmike sünni või lapsendamise korral makstakse sünnitoetust vastavalt laste arvule.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (6) Sünnitoetuse suurus on 600 euro.
[RT IV, 05.03.2022, 3 - jõust. 08.03.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (7) Avaldus toetuse taotlemiseks tuleb esitada kuue kuu jooksul alates sünni registreerimisest.
[RT IV, 27.08.2022, 7 - jõust. 30.08.2022]

§ 10.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Tori vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (11) Matusetoetust võib maksta ka matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald, kui ta taotleb matusetoetust isiku eest, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Toetust makstakse juhul kui varem ei ole sama isiku matuse kulude katmiseks matusetoetust makstud.
[RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019rakendatakse alates 1.01.2019]

  (2) Matusetoetust makstakse matusekorraldaja (edaspidi taotleja) vormikohase avalduse alusel. Avaldus toetuse taotlemiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul alates surma registreerimisest. Toetuse taotlemisel kohustub taotleja kandma matusega seotud kulud.

  (3) Matusetoetust ei maksta:
  1) isiku surnuks tunnistamise korral;
  2) kui matusekulud kannab Tori Vallavalitsus.

  (4) Omavalitsuse poolt omasteta või tundmatute surnute matmise korraldamiseks tehtud kulutused kaetakse 100% ulatuses vahenditest, mis on riigieelarvest määratud kohaliku omavalitsuse üksusele matuse korraldamise kulude katmiseks.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 11.   Koolitee alustamise toetus

  (1) Koolitee alustamise toetust makstakse esimesse klassi astuva lapse vanema või lapse seadusliku esindaja vormikohase taotluse alusel.

  (2) Toetust määratakse lapse kohta, kelle elukoha andmed rahvastikuregistris on esimesse klassi astumise aasta 1. augusti seisuga Tori vallas.

  (3) Toetust on võimalik taotleda lapse esimesse klassi astumise kalendriaasta lõpuni.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 12.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetus on hooldaja toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus.
[RT IV, 05.03.2022, 3 - jõust. 08.03.2022, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (2) Hooldajatoetuse määramist ja maksmist reguleerib Tori Vallavolikogu vastavasisuline määrus.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 13.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Eakate sünnipäevatoetust makstakse eakatele vallaelanikele 80-ndal, 85-ndal, 90-ndal ja igal 90-ndale järgneval sünnipäeval, kui eaka rahvastikuregistri järgne elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Tori vald.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (2) Toetust ei maksta, kui vald osaleb eaka vallaelaniku hoolekandeasutuse kulude tasumisel.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 131.   Ühekordne toetus puudega lapsele
[RT IV, 30.11.2018, 6 - jõust. 03.12.2018]

  (1) Ühekordset toetust puudega lapsele makstakse lapse seadusliku esindaja avalduse alusel lapse puudest tuleneva erivajadusega seotud lisakulude kompenseerimiseks.

  (2) Puudega lapseks loetakse kuni 16-aastast (k.a) sügava, raske või keskmise puude raskusastmega isikut, kelle vanus taotlusperioodi lõpu seisuga vastab eelpool mainitud tingimustele.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (3) Toetust saava lapse registrijärgne elukoht peab toetuse väljamaksmise aasta 1. detsembri seisuga olema Tori vald.

  (4) Toetust saab taotleda toetuse väljamaksmise aastal alates 1. novembrist kalendriaasta lõpuni. Toetuse väljamaksmine toimub alates 1. detsembrist.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (5) Ühekordse toetuse suurus puudega lapsele on 50 eurot.
[RT IV, 30.11.2018, 6 - jõust. 03.12.2018]

§ 132.   Toetus paljulapselisele perele koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks

  (1) Kolme- ja enamalapselised perekonnad, kelle kõigi laste elukoht rahvastikuregistri kohaselt on Tori vald, on õigustatud saama lapse koolieelse lasteasutuse toidurahast vabastamist või toiduraha maksumuse hüvitamist.

  (2) Toidurahast vabastamiseks või toiduraha maksumuse hüvitamiseks esitab lapse seaduslik esindaja taotluse. Toidurahast vabastamise või toiduraha maksumuse hüvitamise otsuse teeb piirkonna sotsiaaltöö spetsialist õppeaastaks.

  (3) Perede suuruse kindlakstegemisel võetakse arvesse:
  1) kõik peres kasvavad alaealised lapsed;
  2) põhikoolis, gümnaasiumis ja põhihariduse baasil kutseõppeasutuses haridust omandavad lapsed kuni nominaalõppeaja lõpuni;
  3) pere koosseisu ei arvata last, kes elab lahus elava vanema juures, on teises perekonnas eestkostel või hooldamisel, on lapsendatud teise peresse, elab pidevalt hoolekandeasutuses või last, kes on suunatud erirežiimiga õppekasvatusasutusse või kannab karistust kinnipidamisasutuses.

  (4) Avalduse esitaja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima muudatustest, mis võivad takistada toetuse maksmist.

  (5) Toetust paljulapselisele perele koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks rakendatakse avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (6) Hoolekandekomisjoni otsusega võib toidurahast vabastamise ja toetuse maksmise peatada kuni kolmeks kuuks, kui lapse seaduslik esindaja ei ole lasteasutust teavitanud lapse puudumisest rohkem kui viiel tööpäeval kalendrikuus, mil laps oleks pidanud lasteasutuses viibima.
[RT IV, 27.08.2022, 7 - jõust. 30.08.2022]

3. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 14.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks;
  2) abivahenditoetus;
  3) arendustegevuse toetus;
  4) [kehtetu - RT IV, 27.06.2023, 4 - jõust. 01.07.2023]
  5) ühekordne toetus.
  6) [kehtetu RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

§ 15.   Toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks

  (1) Koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumise toetust makstakse lapse toidupäeva maksumuse kompenseerimiseks.

  (2) Koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumise toetuse taotleja ja lasteasutuses käiva lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Tori vald.

  (3) Toetuse suurus ühes kalendrikuus ühe lapse kohta ei ole suurem kui toidupäeva maksumuse tegelik kulu.

  (4) Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja üks kord kvartalis vormikohase avalduse koos pere sissetulekuid tõendavate dokumentidega. Hoolekandekomisjoni otsusega võib avalduse esitamise ja toidurahast vabastamise tähtaega muuta.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (5) Hoolekandekomisjoni otsusega võib toidurahast vabastamise ja toetuse maksmise peatada kuni kolmeks kuuks, kui lapse seaduslik esindaja ei ole lasteasutust teavitanud lapse puudumisest rohkem kui viiel tööpäeval kalendrikuus, mil laps oleks pidanud lasteasutuses viibima.
[RT IV, 27.08.2022, 7 - jõust. 30.08.2022]

§ 16.   Abivahenditoetus

  (1) Abivahenditoetust makstakse invavahendi, prillide, kuuldeaparaadi ja muude igapäevaelu toetavate abivahendite hüvitamiseks vormikohase avalduse ja kulutõendi(te) alusel.

  (2) Abivahenditoetust makstakse kuni 100% abivahendi maksumusest, kuid mitte üle kahekordse toimetulekupiiri kalendriaastas.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 17.   Arendustegevuse toetus

  (1) Arendustegevuse toetust makstakse Tori valla registris oleva lapse õppeasutuse poolt korraldatavate last arendavate tegevustega (ekskursioon, teater, näitus jms) seotud kulude (sh taskuraha) osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks õppiva lapse ühele lapsevanemale või muule seaduslikule esindajale, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tori vald.

  (11) Arendustegevuse toetust võib maksta vähekindlustatud perede laste huvihariduse vanema omaosalustasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks juhul, kui huvialatöös osalemine toetab lapse arenguvajadust. Kompenseeritakse ainult ühe huvihariduse osalustasu ühe lapse kohta.
[RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

  (2) Kui vanem ei ole esitanud avaldust toetuse saamiseks, on avalduse esitamise õigus ka haridusasutuse pedagoogil.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 18.   Hooldustoetus
[Kehtetu - RT IV, 27.06.2023, 4 - jõust. 01.07.2023]

§ 19.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordset toetust makstakse üksikisikutele või peredele hädavajalike ja/või erakorraliste kulude katmiseks, kui pere enda sissetulekutest ja muudest ressurssidest ei piisa pere toimetuleku tagamiseks.

  (2) Ühekordse toetuse maksmisel võib hoolekandekomisjoni otsusega üksikisiku või perekonna iseseisva toimetuleku tagamiseks või toimetuleku säilitamiseks mitte arvestada sissetulekust sõltuva toetuse aluseks olevat 2,5-kordset toimetulekupiiri.

  (3) Ühekordset toetust määratakse:
  1) ravimite või raviteenuste eest tasumiseks;
  2) transpordikulude katmiseks;
  3) hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks;
  4) tule- ja/või loodusõnnetusest tulenevate kulude katmiseks;
  5) muudel eelpool nimetamata põhjustel, mis aitavad oluliselt kaasa perekonna iseseisvale toimetulemisele, toimetuleku säilitamisele või hoidmaks ära abituse süvenemist.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 20.   Täiendav sotsiaaltoetus
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

3. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MENETLEMINE 

§ 21.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele avalduse, v.a eakate sünnipäevatoetus.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotleja esitab andmed oma sissetulekute kohta ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaaltoetuse saamise õiguse väljaselgitamiseks. Sotsiaaltöötajal on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse andmise vajadust, kohtuda toetuse taotlejaga ning vajadusel külastada tema elukohta.

§ 22.   Sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsuse teeb:
  1) sissetulekust mittesõltuvate toetuste, v.a hooldajatoetus korral vallavalitsuse poolt volitatud ametnik;
  2) sissetulekust sõltuvate toetuste ja hooldajatoetuse korral vallavalitsuse poolt moodustatud hoolekandekomisjon.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (3) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

  (4) Taotlust menetleval ametnikul on otsuse tegemiseks oluliste täiendavate asjaolude väljaselgitamiseks õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid. Kaalutlusotsuse tegemisel võib sotsiaaltöötaja alati kaasata arvamuse andmiseks hoolekandekomisjoni.

§ 23.   Rahastamine ja toetuste suurused

  (1) Määruses nimetatud sissetulekust sõltuvaid ja sissetulekust mittesõltuvaid sotsiaaltoetuseid finantseeritakse valla eelarvest.
[RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

  (2) Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad kinnitab Tori Vallavalitsus. Sissetulekust sõltuvate toetuste suurused otsustab hoolekandekomisjon vastavalt Tori valla eelarvelistele vahenditele ning lähtudes taotleja ja tema pereliikmete netosissetulekutest, toimetulekuvõimest, tervislikus seisundist ja muudest selgitavatest asjaoludest. Hoolekandekomisjon võib otsustada toetuste suurused kuni 2000 euro ulatuses taotluse kohta.

§ 24.   Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

  (1) Vallavalitsus otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kümne tööpäeva jooksul isikult taotluse ja kõigi vajalike lisamaterjalide saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates. Abi andmise otsustamiseks täiendavate oluliste andmete väljaselgitamise vajaduse korral teavitatakse isikut taotluse menetlemise aja pikenemisest.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses soovitud viisil:
  1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
  2) hüvitise andja juures;
  3) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil.

  (3) Vallavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja 10 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 25.   Alusetult saadu tagastamine

  Tori vallavalitsusel on õigus isikule valeandmete esitamisel alusetult väljamakstud sotsiaaltoetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

§ 26.   Vaide esitamine

  Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatava sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie Tori Vallavalitsusele.
[RT IV, 28.01.2023, 18 - jõust. 31.01.2023]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Üleminekusätted
[Kehtetu - RT IV, 08.05.2020, 9 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse alates 1.05.2020]

§ 28.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 29.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json