EttevõtlusReklaam

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Rakvere valla ajalehe „Rakvere Valla Sõnumid“ väljaandmise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2018, 80

Rakvere valla ajalehe „Rakvere Valla Sõnumid“ väljaandmise kord

Vastu võetud 28.11.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   „Rakvere Valla Sõnumid“ väljaandmise põhimõtted ja eesmärk

  (1) “Rakvere Valla Sõnumid“ (edaspidi vallaleht) väljaandjaks on Rakvere Vallavalitsus.

  (2) Vallalehe väljaandmisel juhindutakse ajakirjanduse heast tavast ja Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist.

  (3) Vallaleht on:
  1) Rakvere valla üks suhtekorralduse elemente ning aitab kaasa valla hea maine kujundamisele;
  2) finantseeritav valla eelarvest, ilmub üks kord kuus ja levitatakse tasuta.

  (4) Vallaleht ei ole ühegi valimisliidu ega erakonna häälekandjaks.

  (5) Vallalehe väljaandmise eesmärgiks on kajastada Rakvere vallaga seotud materjale, sündmuste kokkuvõtteid ning kujundada piirkonna inimestes positiivset suhtumist kodukohta ja tekitada meie-tunnet.

§ 2.   Vallalehe väljaandmine

  (1) Vallalehe koostamist ja väljaandmist korraldab toimetaja, kelle algatusel toimub keeleline toimetamine ning korrektuur, kujundamine, küljendamine ja trükkimine.

  (2) Toimetaja ülesanneteks on tagada vallalehe igakuine ilmumine, optimaalne maht ning sisuline ja vormiline hea kvaliteet.

  (3) Toimetajal on õigus:
  1) toimetada ja lühendada artikleid ning nende pealkirju kooskõlastatult autoriga;
  2) kinnitada kaastööde vastuvõtmise ajad ning vorminõuded ja teha autoritele põhjendatud ettepanekuid artiklite hilisemaks avaldamiseks või avaldamata jätmiseks;
  3) avaldada vallalehes omal valikul artikleid ja kommentaare;
  4) teha lepingulistele kaaskirjutajatele ettepanekuid huvipakkuvate teemade käsitlemiseks.

§ 3.   Vallalehe kolleegium

  (1) Toimetaja ettepanekul moodustatakse nõuandev kolmeliikmeline kolleegiumi, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus kolmeks aastaks.

  (2) Kolleegiumi töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kui mitte harvem, kui kaks korda aastas.

  (3) Kolleegiumi koosolekutest on õigus osa võtta toimetajal ja lepingulistel kaaskirjutajatel.

  (4) Kolleegiumi ülesanded on:
  1) jälgida vallalehes ilmuva materjali vastavust selle väljaandmise eesmärkidele ja heale tavale;
  2) anda ideid lehe sisu ja ilmuvate artiklite kohta;
  3) teha ettepanekuid toimetajale lehe toimetamise otstarbekamaks ja huvitavamaks muutmiseks;
  4) teha ettepanekuid lehe väljaandmise korra muutmiseks.

  (5) Omal soovil kolleegiumist lahkumiseks esitatakse kirjalik tahteavaldus.

§ 4.   Vallalehe sisu

  (1) Vallalehe sisu paneb kokku toimetaja, võttes aluseks lehe väljaandmise korra ja kolleegiumi ettepanekud.

  (2) Vallalehes avaldatakse:
  1) Rakvere vallaga seotud materjale;
  2) vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite kokkuvõtteid ja ametlikke teateid;
  3) elanike jaoks uudisväärtust ja olulist teavet sisaldavaid materjale;
  4) valla esindusürituste tutvustusi - reklaamid, ürituste kavad, artiklid, järelkajad jne;
  5) valla munitsipaalasutuste tööd tutvustavaid artikleid;
  6) Riigikogu, volikogu ja vallavalitsuse vastuvõetud olulisemate seaduste jm õigusaktide tutvustusi;
  7) piirkonna uusi ettevõtjaid, asutusi ja organisatsioone tutvustavaid artikleid.

  (3) Vallalehes täitmata jäänud pinna suhtes on toimetajal võimalik teha ise valikuid, mis on kooskõlas lehe väljaandmise põhimõtetega.

  (4) Vallalehes ei avaldata eraisikute ja ettevõtete rea- ja reklaamkuulutusi ning poliitilist reklaami.

  (5) Erandkorras lähevad avaldamisele:
  1) volikogu ja valitsuse ning valla eelarvest rahastatavate asutuste ja mittetulundusorganisatsioonide kuulutused/teated;
  2) valimistulemused valimiskomisjoni ametlike andmete alusel;
  3) kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel volikogusse kandideerijate nimekirjad;
  4) muu võimalik materjal, mille avaldamise vajadus tuleneb seadusandlusest või on inimestele vajalik info, mis ei kanna ärilist eesmärki. Vastava otsuse teeb toimetaja, vajadusel konsulteerides kolleegiumiga.

  (6) Avaldatud teabe sisu eest vastutab autor.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json