Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2021, 2

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord

Vastu võetud 24.11.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ning § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tartu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehele ja aseesimehele makstava hüvituse ning komisjoni esimehele ja volikogu liikmele volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord ning lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Korraline ja erakorraline volikogu istung

  Korralise volikogu istungina mõistetakse käesolevas määruses kalendrikuu jooksul üks kord toimuvat volikogu istungit. Kui kalendrikuu jooksul toimub rohkem kui üks volikogu istung, siis iga järgnev istung on erakorraline.

§ 3.   Volikogu esimehele makstavad hüvitised

  (1) Volikogu esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning esimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 1250 eurot kalendrikuus.

  (2) Korralise volikogu istungi eest ei maksta volikogu esimehele käesoleva määruse § 6 sätestatud tasu.

  (3) Erakorralise volikogu istungi eest makstakse volikogu esimehele käesoleva määruse § 6 sätestatud tasu.

§ 4.   Volikogu aseesimehele makstavad hüvitised

  (1) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu tööst osavõtu ning aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 500 eurot kalendrikuus.

  (2) Korralise volikogu istungi eest ei maksta volikogu aseesimehele käesoleva määruse § 6 sätestatud tasu.

  (3) Erakorralise volikogu istungi eest makstakse volikogu aseesimehele käesoleva määruse § 6 sätestatud tasu.

§ 5.   Komisjoni esimehele makstav tasu

  (1) Volikogu komisjoni esimehele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 150 eurot koosolek.

  (2) Komisjoni esimehele ei maksta käesoleva määruse § 7 sätestatud tasu.

  (3) Kui komisjoni koosolekut juhib komisjoni aseesimees või mõni komisjoni liige, siis makstakse talle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tasu ja ei maksta käesoleva määruse § 7 sätestatud tasu.

§ 6.   Volikogu liikmele makstav tasu

  Volikogu liikmele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 50 eurot istung.

§ 7.   Komisjoni liikmele makstav tasu

  Komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 100 eurot koosolek.

§ 8.   Volikogu liikmele ja komisjoni liikmele tasu arvestamine

  (1) Volikogu liikmele ja komisjoni liikmele tasu arvestamise aluseks on volikogu istungist või komisjoni koosolekust osavõtu registreerimisleht.

  (2) Tasumisele kuuluvad summad arvutab registreerimislehtede alusel ning maksete tegemise korraldab raamatupidamine.

§ 9.   Hüvitise ja tasu maksmine

  (1) Volikogu esimehele ja aseesimehele makstakse hüvitust ning komisjoni esimehele makstakse tasu üks kord kuus, hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 11. kuupäevaks ülekandega pangakontole.

  (2) Volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele makstakse tasu vastavalt istungite või koosolekute toimumiste kordadele kalendrikuus, hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 11. kuupäevaks ülekandega pangakontole.

  (3) Volikogu esimees, aseesimees, volikogu liige, komisjoni esimees või komisjoni liige võivad loobuda käesolevas määruses ettenähtud tasust. Tasust loobumiseks esitab volikogu esimees, aseesimees, volikogu liige, komisjoni esimees või komisjoni liige kantseleile kirjaliku avalduse.

§ 10.   Lähetuskulude hüvitamine

  Volikogu esimehe poolt lähetusse suunatud volikogu liikmele hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud. Välislähetuses viibimise aja eest makstakse päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud, ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimuste ja korra alusel.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määrus nr 11 “Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord".

Vahur Poolak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json