Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Türi valla 2022. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 30.11.2022, 29

Türi valla 2022. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 24.11.2022 nr 11

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Türi Volikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ § 15 lõike 1 ja § 18 lõike 2 alusel.

§ 1.   Türi valla 2022. aasta II lisaeelarve

Kontod

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

650 217,00

30

Maksutulud

388 755,00

3000

Füüsilise isiku tulumaks

388 755,00

32

Kaupade ja teenuste müük

36 979,00

35

Saadud toetused

222 652,00

 

Tegevuskuludeks saadud toetused

222 652,00

352000

Kohaliku omavalitsuse toetusfond

140 762,00

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

81 890,00

3500

Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine

81 890,00

38

Muud tulud

1 831,00

38

sh eespool nimetamata muud tulud

1 831,00

PÕHITEGEVUSE KULUD

479 910,00

PÕHITEGEVUSE TULEM

170 307,00

Kontod

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

829 693,00

15

Põhivara soetus (-)

-935090,00

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)

-7 000,00

1502

Osaluste müük (+)

1 771 783,00

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)

1 000 000,00

Kood

FINANTSEERIMISTEVEVUS

-1 000 000,00

2585

Kohustuste võtmine

-1 000 000,00

KOGU EELARVE TULUDE, KULUDE VAHE

0,00

 

 

 

EELARVE PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

1 422 000,00

Kood

Tegevusala

 

01

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

13 712,00

01112

Türi Vallavalitsus

13 712,00

 

AVALIK KORD JA JULGEOLEK

-8 000,00

03600

Muu avalik kord ja julgeolek

-8 000,00

04

MAJANDUS

291 560,00

04510

Maanteetransport

291 560,00

0451001

Maanteetransport, vald

39 500,00

0451002

Maanteetransport, Türi Haldus

252 060,00

05

KESKKONNAKAITSE

188 541,00

05100

Jäätmekäitlus

990,00

0510001

Jäätmekäitlus, vald

6 200,00

0510002

Jäätmekäitlus, Türi Haldus

-5 210,00

05101

Avalike alade puhastus

117 251,00

0510102

Avalike alade puhastus, Türi Haldus

117 251,00

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

70 300,00

0540001

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, vald

500,00

0540002

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, Türi Haldus

69 800,00

06

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

305 397,00

06100

Elamumajanduse arendamine

297 948,00

06300

Veevarustus

-4 000,00

0630003

Veevarustus, Türi Haldus

-4 000,00

06400

Tänavavalgustus

-906,00

0640002

Tänavavalgustus, Türi Haldus

-906,00

06605

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

12 355,00

0660510

Kalmistud

3 840,00

06605102

Kalmistud, Türi Haldus

3 840,00

0660511

Hulkuvate loomadega seotud tegevus, Türi Haldus

-1 632,00

0660512

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

-2 249,00

06605122

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus, Türi Haldus

-2 249,00

0660514

Türi Haldus

12 396,00

07

TERVISHOID

-3 000,00

07310

Üldhaigla teenused

-3 000,00

08

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

9 566,00

08102

Sporditegevus

2 200,00

0810201

Toetus spordiorganisatsioonidele

1 100,00

0810203

Ujula kasutamine

1 100,00

08107

Noorsootöö ja noortekeskused

-22 413,00

0810704

Türi Noortekeskus

1 260,00

0810706

Türi Noortekeskus, Türi loomemaja

-13 673,00

0810707

Türi Noortekeskus, perepesa

-10 000,00

08201

Raamatukogud

761,00

0820102

Türi Raamatukogu

761,00

08202

Rahvakultuur

27 818,00

0820201

Türi Kultuurikeskus

27 818,00

08600

Muu vabaaeg, kultuur ja religioon

1 200,00

09

HARIDUS

507 145,00

09110

Alusharidus

113 816,00

0911001

Osalus teiste omavalitsuste lasteaedade kuludes

20 000,00

0911005

Väätsa Lasteaed Paikäpp

4 876,00

0911009

Türi Lasteaed

88 940,00

09212

Põhi- ja üldkeskharidus

311 062,00

0921202

Laupa Põhikool

1 558,00

09212021

Laupa Põhikool, vald

1 558,00

0921203

Retla-Kabala Kool

256 565,00

09212031

Retla-Kabala Kool, vald

256 565,00

0921204

Türi Põhikool

25 000,00

09212041

Türi Põhikool, vald

25 000,00

0921206

Käru Põhikool

2 859,00

09212061

Käru Põhikool, vald

2 859,00

0921207

Väätsa Põhikool

15 985,00

09212071

Väätsa Põhikool, vald

15 985,00

0921208

Türi Ühisgümnaasium

9 095,00

09212081

Türi Ühisgümnaasium, vald

9 095,00

0951002

Türi Muusikakool

5 545,00

09600

Koolitransport

-2 100,00

0960002

Koolitransport, Türi Haldus

-2 100,00

09601

Koolitoit

7 597,00

0960102

Koolitoit Laupa Põhikool

286,00

09601021

Koolitoit Laupa Põhikool, vald

286,00

0960103

Koolitoit Retla-Kabala Kool

6 102,00

09601031

Koolitoit Retla-Kabala Kool, vald

6 102,00

0960105

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium

360,00

09601051

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium, vald

360,00

0960107

Koolitoit Väätsa Põhikool

849,00

09601071

Koolitoit Väätsa Põhikool, vald

849,00

09602

Öömaja

12 500,00

09800

Muu haridus

58 725,00

10

SOTSIAALNE KAITSE

29 589,00

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

36 270,00

10200

Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

10 000,00

1020002

Väätsa eakate kodu

10 000,00

10400

Asendus- ja järelhooldus

87 490,00

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

-87 959,00

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

16 580,00

1060002

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele, Türi Haldus

16 580,00

10701

Riiklik toimetulekutoetus

53 198,00

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

3 500,00

10900

Muu sotsiaalne kaitse

-2 000,00

 

EELARVE KULUD KOKKU

1 422 000,00

§ 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud eraldiste kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale.

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Türi valla 2022. aasta teine lisaeelarve ning lisaeelarve menetlemist käsitlevad Türi Vallavolikogu istungite ning Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekute protokollid internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json