Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2012, 5

Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord

Vastu võetud 17.04.2012 nr 74

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 37, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja Muhu valla põhimääruse § 35 lg 8 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse ülesanne

  Käesolev kord sätestab Muhu valla eelarve ülesehituse, koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted, juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (edaspidi KOFS), valla põhimäärusest, valla arengukavast ja teistest eelarvet reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Eelarveaasta

  Valla eelarveaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

§ 3.   Eelarve ülesehitus

  (1) Eelarve koostatakse kassapõhiselt.

  (2) Valla eelarve osadeks on valla ühe eelarveaasta:
  1) põhitegevuse tulud
  2) põhitegevuse kulud
  3) investeerimistegevus
  4) finantseerimistegevus
  5) likviidsete varade muutus

  (3) Ettenägematute kulude katmiseks moodustatakse reservfond, mis eelarve vastuvõtmise hetkel on vähemalt 2% põhitegevuse kulude eelarvest.

§ 4.   Eelarve liigendus

  (1) Volikogu kinnitab eelarve põhitegevuse tulud järgmiselt:

  (2) maksutulud;

  (3) tulud kaupade, teenuste müügist;

  (4) saadavad toetused;

  (5) muud tegevustulud.

  (6) Volikogu kinnitab eelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi järgmiselt:
  1) antavad toetused;
  2) personali kulud;
  3) majandamiskulud;
  4) muud tegevuskulud.

  (7) Investeerimistegevuse eelarve kinnitatakse järgmiselt:
  1) põhivara soetus tegevusalade järgi;
  2) põhivara müük;
  3) saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks;
  4) antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks;
  5) osaluste soetus;
  6) osaluste müük;
  7) muude aktsiate ja osade soetus;
  8) muude aktsiate ja osade müük;
  9) antavad laenud;
  10) tagasilaekuvad laenud;
  11) finantstulud ja –kulud.

  (8) Finantseerimistegevuse eelarveosa kinnitab volikogu järgnevalt:
  1) laenude ja kapitalirendi võtmine; võlakirjade emiteerimine; kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.
  2) võetud laenude ja kapitalirendi tagasimaksmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine.

  (9) Likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu kuulub:
  1) Raha ja pangakontode saldo muutus.

2. peatükk EELARVE KOOSTAMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 5.   Eelarve projekti koostamine

  (1) Eelarve projekti koostamist korraldab vallavalitsus, võttes aluseks valla arengukava, eelarvestrateegia ning juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast korrast.

  (2) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid teostamata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse eelarvega. Eelarves võib kavandada teostamata lepingud:
  1) investeeringute elluviimiseks ja põhivara soetuseks.
  2) sihtfinantseerimiseks saadud vahendid jooksvateks kuludeks (projektide rahad).

  (3) Valitsuse hallatavate asutuste juhid esitavad oma järgmise aasta eelarve projekti hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1.oktoobriks. Hallatavate asutuste eelarvete projektide koostamisel peavad koostajad tagama seadustest, arengukavast ja käesolevast korrast ning valitsuselt saadud muutuse protsendist kinnipidamise. Sama kehtib ka väljaspool vallavalitsuse haldusala tegutsevate asutuste ja organisatsioonide ning üksikisikute kohta.

  (4) Valitsus korraldab esitatud taotluste alusel eelarve projekti koostamise. Projekt peab kajastama eelmise aasta tegeliku kulu, jooksva aasta eelarve ja eelseisva aasta eelarve projekti.

  (5) Seletuskirjas esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
  1) selgitused ja põhjendused käesoleva korra liigituste järgi tegevusalade lõikes;
  2) ülevaade arengu- ja tegevuskavas kajastatud eesmärkide täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal;
  3) ülevaade eelarveaastal kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
  4) ülevaade finantsdistsipliini tagamise kohta;
  5) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

  (6) Vallavalitsus esitab eelarve eelnõu koos seletuskirjaga vallavolikogule hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust, so 1.detsembriks.

  (7) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse 7 tööpäeva jooksul pärast nende volikogule esitamist Muhu valla veebilehel.

§ 6.   Eelarve menetlemine

  (1) Peale eelarve esimest lugemist võivad volikogu komisjonid, volikogu liikmed ja valitsus esitada eelarve eelnõu muutmiseks omapoolseid seisukohti, parandus- ja täiendusettepanekuid volikogu poolt määratud mõistliku ajani. Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule tuleb ettepaneku algatajal lisada põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

  (2) Volikogu rahanduskomisjon vaatab esitatud parandusettepanekud läbi, kuulab ära valitsuse arvamuse ning esitab ettepanekud volikogule. Komisjoni poolt arvestamata parandusettepanekute hääletamist võib nõuda volikogu istungil eelarve teise lugemise käigus. Toetust leidnud ettepanekud viib valitsus eelarve projektisse sisse.

§ 7.   Eelarve vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

  (2) Eelarve ja seletuskiri avalikustatakse 7 tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Muhu valla veebilehel koos eelarve menetlemist käsitleva volikogu ja -komisjonide istungite protokollidega.

  (3) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (4) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus iga kuu teha mõistlikke kulutusi ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaastaks ettenähtud kulutustest.

§ 8.   Eelarve muutmine ja lisaeelarve

  (1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarvele lisatakse seletuskiri põhjendusega lisaeelarve vajaduse kohta.

  (2) Lisaeelarvet menetletakse volikogus samas korras kui eelarvet.

  (3) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:
  1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei suurendata;
  2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud sissetulekute vähenemisest;
  3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;

  (4) Sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditega tehakse tehinguid vastavalt otstarbele ja lülitatakse eelarvesse lisaeelarvega.

  (5) Valitsus võib enne lisaeelarve vastuvõtmist teha eelnõus kavandatavaid väljaminekuid, kui väljaminekute tegemise tähtaeg saabub enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
  1) seadusest, õigusaktidest;
  2) enne eelarveaasta algust sõlmitud bilansis kajastatud võlakohustuse lepingust;
  3) kohtuotsusest.

  (6) Põhitegevuskulude eelarveosade vahelised põhjendatud muudatused 500 euro piires hallatavate asutuste eelarvete kasutajate poolt kooskõlastatakse vallavalitsusega enne muudatuste tegemist.

3. peatükk EELARVE TÄITMINE JA ARUANDLUS 

§ 9.   Eelarve täitmise korraldamine

  (1) Eelarve täitmist korraldab valitsus. Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine, väljaminekute tegemine ning tehingud varade ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse pidamine.

  (2) Eelarve täitmise kontrolli korraldab volikogu.

  (3) Valitsus annab kord kvartalis volikogule informatsiooni eelarve täitmisest ja sihtotstarbelistest vahenditest.

§ 10.   Reservfondi käsutamine

  (1) Reservfondi käsutab vallavalitsus ettenägematute kulude katmiseks sihtotstarbeliselt.

  (2) Reservfondi kasutamise korra kehtestab vallavolikogu.

§ 11.   Andmed eelarve ja eelarve täitmise kohta

  Muhu Vallavalitsus esitab eelarve, lisaeelarve ja eelarvearuande asukohajärgsele maavalitsusele ja Rahandusministeeriumile elektrooniliselt igale kvartalile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.

§ 12.   Majandusaasta aruande koostamine ja kinnitamine

  (1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades KOFS seaduses sätestatud erisusi.

  (2) Vallavalitsus esitab heakskiidetud ja allkirjastatud majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks hiljemalt 31. maiks. Majandusaasta aruandele lisatakse vandeaudiitori aruanne ja vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta. Volikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

  (3) Enne majandusaasta aruande kinnitamist volikogus vaatab revisjonikomisjon volikogule esitatud majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse volikogule. Aruandes avaldab revisjonikomisjon, kas ta toetab vallavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist. Lisaks annab revisjonikomisjon aruandes ülevaate oma tegevuse kohta.

  (4) Majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, vallavalitsuse protokolliline otsus aruande heakskiitmise kohta ning volikogu otsus aruande kinnitamise kohta avaldatakse pärast nende kinnitamist 7 tööpäeva jooksul Muhu valla veebilehel.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Muhu Vallavolikogu 21.aprilli 2006.a. määrus nr 14 „Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 01.detsembri 2006. a. määrus nr 27 Muhu Vallavolikogu 21. aprilli 2006. a. määruse nr 14 „Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ muutmine.

  (3) Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 22.oktoobri 2010. a. määrus nr 20 Muhu Vallavolikogu 21. aprilli 2006. a. määruse nr 14 „Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ muutmine.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Jaana Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json