KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Muhu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2012, 7

Muhu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 28.09.2011 nr 53
jõustumine 01.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.201124.10.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 362, loomakaitseseaduse § 5 lg 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 ja § 12 lg 3 alusel kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ja Põllumajandusministri 24.07.2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded”.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Muhu valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom või kes tegeleb looma pidamisega ning vastutab looma eest rendi või muu õigussuhte alusel looma omanikuga.

  (3) Põllumajandusloomade pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja teistest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja – isik, kellele loom kuulub (edaspidi loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv loom - märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) põllumajandusloom (sh linnud) - põllumajandusloom on loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom (veis, lammas, kits, siga, küülik, nutria jt) ja lind (kana, kalkun, hani, part, faasan, jaanalind jt). Põllumajandusloomaks loetakse ka hobuslane;
  4) lemmikloom - inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks või vara valvamiseks/kaitseks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom;
  5) häirimine - kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  6) ohustamine - vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  7) üldkasutatav koht - vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  8) avalik koht – territoorium, hoone või ruum, mis on antud avalikuks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud, avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussiooteplatvormid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid vms.), üldkasutatavad hooned (ametiasutused, koolid, lasteaiad, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustusettevõtted, kauplused, kirikud, elamud vms.);
  9) varjupaik - hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht;
  10) varjupaiga pidaja - hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldav lepinguline kohaliku omavalitsuse partner;
  11) registripidaja – Muhu valla lemmikloomade registri vastutav töötleja;
  12) looma märgistamine – tegevusluba omava veterinaararsti poolt loomale mikrokiibi paigaldamine.

2. peatükk LOOMADE PIDAMINE 

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Mitmekorterilises elamus ja selle territooriumil lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka avaliku korra eeskirjast; lisaks veel korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (3) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.

  (4) Keelatud on loomade s.h omanikuta loomade toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil.

  (5) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi.

  (6) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ka juhul kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis.

  (7) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Loomapidaja peab tagama järelevalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist ning tagades inimeste ja loomade ohutuse.

  (2) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis.

  (3) Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt ühe meetri raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas või peab omanik koera tellitava rihma kasutamisel endast maksimaalselt ühe meetri raadiusesse tõmbama. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil.

  (4) Kasvult või käitumise poolest ohtliku koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer kandma suukorvi.

  (5) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koera hoidmisel kinnises kandmisvahendis.

  (6) Ühistranspordis peab kassi hoidma kinnises kandmisvahendis,mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatu ei kehti teenistusülesannete täitmisel teenistuskoera suhtes; lõigetes 2 ja 3 sätestatu ei kehti jahikoerale jahipidamisel.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) paigaldama temale kuuluva territooriumi (v.a korterelamud) sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi;
  2) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  3) tagama ametiülesandeid täitva isiku (postiljon, arst, tuletõrje-, päästeamet, politsei jt) ohutu viibimise loomapidaja territooriumil;
  4) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama looma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
  5) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  6) viivitamata korraldama temale kuuluva lahti pääsenud looma otsimist ja püüdmist ning teavitama looma kadumisest lemmiklooma registri registripidajat kolme päeva jooksul;
  7) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  8) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teavitama veterinaarasutust;
  9) tagama looma marutaudi vastu vaktsineerime vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
  10) pädeva ametiisiku nõudmisel, esitama talle looma vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  11) tagama, et loom ei häiriks kaaskodanikke, ei ohustaks neid ega tekitaks neile kahju;
  12) tagama oma looma valla lemmiklooma registrisse kandmise seitsme kalendripäeva jooksul arvates looma omandamisest.
  13) teavitama oma looma surmast või loomapidaja vahetusest Muhu Vallavalitsust kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis seitsme kalendripäeva jooksul sündmuse toimumisest arvates;
  14) tagama looma märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada avalikku kohta ja hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) viibida loomaga staadionitel, mänguväljakutel, spordirajatistes, liivakastides, üldkasutatavates hoonetes (ametiasutused, koolid, lasteaiad, rahvamajad, raamatukogud, spordihooned, kauplused, kirikud vms), kortermajade üldkasutatavates ruumides (pööningud, keldrid, v.a trepikoda) ning vastava keelumärgiga tähistatud kohtades v.a Muhu Vallavalitsuse eriloaga;
  3) ujutada ja pesta looma kohtades, kus on paigaldatud vastavad märgid (avalikes supluskohtades);
  4) looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu;
  5) viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige loomaga.

  (3) Loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

§ 6.   Looma vaktsineerimine, registreerimine ja märgistamine

  (1) Loom peab olema registreeritud Muhu valla lemmikloomade registris. Looma registreerimisel väljastatakse loomapidajale lemmiklooma registreerimistunnistus.

  (2) Omandatud märgistamata ja registreerimata täiskasvanud koer tuleb märgistada veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiibiga ja registreerida lemmikloomaregistris seitsme kalendripäeva jooksul arvates omandamise päevast. Kutsika registreerimine lemmiklooma registris ja temale mikrokiibi paigaldamine toimub kutsika esimesel vaktsineerimisel, s.o kutsika kolme kuuseks saamisel.

  (3) Omaniku vahetusel tuleb teavitada registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmetest seitsme kalendripäeva jooksul omandamise päevast.

  (4) Loomade märgistamisega seotud kulutused kannab looma omanik.

  (5) Loomapidaja on looma registreerimisel kohustatud esitama registripidajale looma vaktsineerimistõendi. Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis on loomapidaja kohustatud laskma looma enne registrisse kandmist veterinaararstil vaktsineerida.

  (6) Looma registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) looma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või looma kirjeldus;

  (7) Looma registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutatakse.

  (8) Muhu Vallavalitsus avaldab lemmikloomade vaktsineerimist ja märgistamist läbiviiva veterinaararsti andmed ja lemmiklooma registri registripidaja andmed valla veebilehel www.muhu.ee

3. peatükk HULKUVAD LOOMAD 

§ 7.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist Muhu valla haldusterritooriumil korraldab Muhu Vallavalitsuse poolt volitatud isik (edaspidi varjupaiga pidaja).

  (2) Vastava volituse alusel korraldab varjupaiga pidaja hulkuvate loomade kinnipüüdmist (vajadusel uinutamisega) omaniku kindlakstegemiseks ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei ole võimalik kindlaks teha, loomapidajaga ei ole võimalik kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik loomapidajale kohe tagastada, siis toimetatakse loom varjupaika.

  (3) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustusi ei teki kui isik on hulkuvast loomast teavitanud Muhu Vallavalitsust.

  (4) Hulkuva looma hävitamine ei vabasta loomapidajat vastutusest (sh kinnipüüdmise ja -pidamisega seotud kulude katmine).

  (5) Looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.
[ - jõust. 24.10.2011]

  (6) )Looma korjust kui loomseid jäätmeid peab valdaja käitlema nõuetekohasel viisil. Lemmiklooma, kes suremise momendil ei põdenud loomataudi, võib loomapidaja soovi korral matta oma kinnistule.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Üleminekusätted

  (1) Käesolevas määruse § 5 lg 1 p. 14 tulenev loomade märgistamise kohustus kehtib alates 1. jaanuarist 2012.

  (2) Loomapidajatel on kohustus tagada käesoleva määruse jõustumise päevaks lemmikloomaregistris registreerimata koerte ja kasside registrisse kandmine hiljemalt 1. jaanuariks 2013.

§ 9.   Vastutus ja kontroll

  (1) Käesoleva eeskirja rikkumise eest on kehtestatud vastutus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663, loomakaitseseadusele ja loomatauditõrje seadusele.

  (2) Järelevalvet eeskirja nõuete täitmise üle teostavad ja rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Muhu Vallavalitsus ja politsei volitatud isikute kaudu.

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1.oktoober 2011

/otsingu_soovitused.json