Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kihelkonna valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2012, 46

Kihelkonna valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 20.04.2006 nr 15
jõustumine 28.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.06.201201.07.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Kihelkonna valla (edaspidi vald) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) ülesanne on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning heakord.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile isikutele, kes viibivad või asuvad valla haldusterritooriumil.

§ 2.   HEAKORRANÕUDED

  (1) Kihelkonna valla territooriumil on iga inimese kohus hoida korda ja pidada puhtust.

  (2) Hoonete fassaadid, piirded ja haljastus peavad kinnistu piires olema korras.

  (3) Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud puhastama ja korras hoidma maa-ala, mis ulatub tema kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni.

  (4) Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, jäätmeurnide, pinkide, tõkkepiirete, reklaamstendide ja teiste teisaldatavate väikevormide korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikel.

  (5) Parke, haljasalasid, rajatisi (staadion, mänguväljak, kalmistu jne) ning nendega külgnevaid kõnniteid on kohustatud puhastama ja korras hoidma nende omanik.

§ 3.   KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS

  (1) Vallavalitsus on kohustatud tagama:
  1) valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute korrashoiu;
  2) tänavate nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
  3) kohalike maanteede teemaal asuvate ühissõiduki peatuste korrasoleku;
  4) üldkasutatavatesse parkidesse, haljasaladele, ühissõiduki peatustesse vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise.

  (2) Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) korras hoidma oma kinnistu piirdeaia;
  2) koristama kinnistuga külgneva maa-ala ning tegema seal lume- ja libedusetõrjet;
  3) tegema regulaarset umbrohutõrjet vältimaks umbrohu levikut naaberkinnistule;
  4) õigeaegselt niitma rohu ja muru, esimene muru niitmine peab olema tehtud 22. juuniks ja teine niitmine 1. augustiks, õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad sõiduki liiklust või ulatuvad elektri- või sideliinidele;
  5) hoidma korras maad läbivate või maaga piirnevate teede ääred, tehes seal võsaraiet ja umbrohutõrjet;
  6) hoidma korras jäätmekonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;

  (3) Ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras ehitise fassaadi;
  2) remontima või lammutama lagunenud ehitised;
hoidma korras hoone vihmaveerennid ja -torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi;
  3) vajadusel kõrvaldama ehitiselt lume, varisemisohtlikud kivid, plaadid.
  4) Kihelkonna alevikus varustama ehitised ja mitmekorterilises elamus ka korterid korrektsete numbrisiltidega;
  5) kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise;
  6) paigaldama kinnistul jäätmete paigutamiseks konteineri ning sõlmima prügiveofirmaga lepingu, mis kindlustab konteineri õigeaegse tühjendamise;
  7) tagama heitvee kogumiskaevu ja kuivkäimla korrasoleku, veepidavuse, korrektse sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse korrastamise;
  8) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tegema lume- ja libedusetõrjet;
  9) tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse.

  (4) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) vältima objektilt prahi jm sattumist teele
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  3) rajama ja korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

  (5) Tänava- ja turukaubanduse korraldaja on kohustatud:
  1) korraldama kaubandust vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas või piiritletud paigas;
  2) hoidma korras kauplemiskoha ümbruse.

  (6) Veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahalangenud prügi (ka kauba).

  (7) Kinnistu reostamisel ja risustamisel on reostaja kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala korrastama selle omanik. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb viivitamatult teavitada Kihelkonna Vallavalitsust.

  (8) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud vajadusel välja vahetama liivakasti liiva ning tagama mänguväljaku elementide hoolduse, remondi ja ohutuse.

  (9) Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus toimus, puhastama hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks.

  (10) Põllumajandustööde tegija peab tagama, et teedele ei satuks pori, sõnnikut jms.

  (11) Heakorra tagamiseks on valla haldusterritooriumil keelatud:
  1) risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;
  2) kritseldada ehitiste seinale, piirdeaiale, pingile jms või kahjustada neid muul viisil;
  3) vigastada ja omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust (v.a viljapuud, marjapõõsad) nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil, rikkuda murukamarat, teekatet, kinnitada puude külge tarasid, traate, silte. Puude ja põõsaste (v.a viljapuud, marjapõõsad ja hekid) mahavõtmine võib nii avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil toimuda maatüki omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult vallavalitsusega;
  4) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine, välja arvatud juhul, kui sellest on eelnevalt informeeritud Kihelkonna Vallavalitsust ja Päästeteenistust;
  5) omavoliliselt püstitada ehitisi;
  6) maha panna jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohta;
  7) kloppida riiet ja vaipa mitmekorteriliste elamute rõdul, kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal;
  8) ehitada kinni rõdu ilma kehtestatud korras kinnitatud projektita;
  9) paigutada üldotstarbelisse jäätmenõusse või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid; puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti jäätmenõu või -konteineri kaant;
  10) hoida küttepuid, ehitusmaterjali jms korralikult ladustamata õue tänavapoolses osas;
  11) lasta olme- või heitvett sademeveekraavi või sademeveekanalisatsiooni;
  12) reostada või risustada neid muul viisil, omavoliliselt ühendada krundidrenaaži üldkasutatavasse sademeveekanalisatsiooni;
  13) lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
  14) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine pinnasesse;
  15) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
  16) telkimisel reostada loodust ning teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas;
viibida loomadega üldkasutatavas supluskohas;
  17) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirja vastaselt;
  18) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  19) sõita ja parkida mootorsõidukitega haljasaladel, laste mänguväljakutel, kalmistutel ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;

  (12) Kuulutuste paigaldamine on lubatud ainult vallavalitsuse kinnitatud asukohtades paiknevatele teadetetahvlitele ja teabetulpadele. Kuulutuste paigaldamine ei kuulu vallavalitsuses kooskõlastamisele. Kuulutuse paigaldaja on kohustatud maha võtma enda paigaldatud kuulutused ühe ööpäeva jooksul kuulutuse aegumisest.

  (13) Küttekoldevälise tule tegemisel tuleb arvestada järgmist:
  1) põlevmaterjali jäätmeid ja prahti põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast;
  2) avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeteenistusega. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast vähemalt 50 m kaugusel;
  3) pärast prahi põletamist ning lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  4) kulu põletamine on lubatud kevadel esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamist, kuid mitte hiljem kui 1. mail, kooskõlastatult päästeteenistuse ja vallavalitsusega. Kulu võib põletada päeval tuulevaikse ilmaga. Kulu põletajal peavad kaasas olema tulekustutusvahendid. Kulu ei tohi põletada puude ja põõsastega aladel.

  (14) metsamaterjali ladustamisel vallateede kaitsevööndisse või avalike erateede kaitsevööndisse tuleb eelnevalt esitada vallavalitsusele metsatööde teatis (lisa1)
[Lisada § 3. Kohustused heakorra tagamiseks, lõige 14]

§ 4.   VASTUTUS
[Muudetud Kihelkonna Vallavolikogu määrusega nr 6 22.06.2012]

  (1) Eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 lõigete järgi.

  (2) Eeskirja rikkumiste kohtuväline menetleja on Kihelkonna Vallavalitsus, Politseiprefektuur või Keskkonnainspektsioon. Kohtuväline menetleja omab õigust teha ettekirjutusi andes tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse tähtaegselt täitmata jätmise korral võib rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras või määrata rahatrahv. Vastavalt Väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikele 3 on väärtegude kohtuväline menetleja politseiprefektuur ja vallavalitsus.

§ 5.   RAKENDUSSÄTTED

  (1)
[[Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Käesolev määrus jõustub Kihelkonna valla interneti koduleheküljel avaldamisele järgnevast päevast

Lisa Teatis metsamaterjali ülestöötamiseks ja välja- ning äraveoks valla territooriumil

/otsingu_soovitused.json