Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Spordiorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 1

Spordiorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.12.2014 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kehtna valla spordiorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib spordiorganisatsioonidele Kehtna valla eelarves ettenähtud vahendite arvelt antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Korra eesmärk on luua 7-19 aastastele õppivatele noortele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Kehtna vallas, võimalused sporditegevuseks eelkõige oma vallas ning võimaluste piires toetada nende sporditegevust teistes omavalitsustes.

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda spordiseaduse tähenduses spordiorganisatsioon (edaspidi taotleja):
  1) kelle põhitegevuseks on organiseeritud sporditegevuse korraldamine ja arendamine;
  2) kes pakub organiseeritud sporditegevust harrastajatele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kehtna vallas ning kelle vanust arvestatakse toetuse saamise aasta 01. jaanuari seisuga;
  3) kus harrastajate arv on vähemalt 10;
  4) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt 3. kutsetasemega treenerid.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Kehtna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus):
  1) vormikohase taotluse;
  2) vormikohase treenerite nimekirja;
  3) vormikohase harrastajate nimekirja;
  4) järgneva aasta eelarve;
  5) treening- või tunniplaani vähemalt järgmise toetusperioodi 1. kuu kohta.

  (3) Lapsevanem esitab sporditegemise toetamise avalduse 01. detsembriks vallavalitsusele valla veebilehel (kehtna.kovtp.ee) oleva lingi kaudu või esitab digiallkirjastatult (kehtna@kehtna.ee).

  (4) Taotluse, treenerite nimekirja, harrastajate nimekirja, lapsevanema avalduse ning toetuse kasutamise aruande vormid kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Teave taotlemise tingimuste ja vormide kohta avaldatakse Kehtna valla kodulehel.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks peab olema esitatud hiljemalt 1. detsembriks. Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust korras sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 15 päeva jooksul a lates taotluste esitamise tähtajast.

  (2) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine.

  (3) Vallavalitsus võib põhjendatud vajaduse korral nõuda täiendavate dokumentide esitamist, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult (posti või e-posti teel).

  (4) Toetuse taotlemisel võib vallavalitsus nõuda taotlejalt jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega seotud dokumentide esitamist ja tutvuda kohapeal tegevuse korraldusliku poolega ning tegevuseks vajalike tingimustega.

  (5) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud taotluste menetlemine ja vastavate otsustuste tegemine jätkub peale määruse jõustumist määruse sätete alusel.

§ 4.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse andmise otsustab ja toetuse suuruse kohta teeb vallavalitsus korralduse.

  (2) Toetust ei anta, kui:
  1) taotlus ei vasta korras sätestatud tingimustele;
  2) taotleja majanduslik olukord on halvenenud sellisel määral, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud;
  3) taotlejal esineb maksuvõlgnevusi ja võlgnevusi valla asutuste ees;
  4) taotleja on esitanud taotluses teadlikult valeandmeid;
  5) taotleja kohta ei ole 01. detsembriks harrastaja vanem või seaduslik esindaja toetuse andmise soovi kinnitanud.

  (3) Toetuse andmisest keeldumisest teatakse taotlejale kirjalikult.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus esitab 15 päeva jooksul toetuse andmise haldusakti teatavakstegemisest taotlejale allkirjastamiseks lepingu, mille taotleja on kohustatud tagastama allkirjastatult 15 päeva jooksul arvates lepingu saamisest.

  (2) Kui toetuse taotleja ei tagasta tähtaegselt vallavalitsusele allkirjastatud lepingut, tunnistatakse haldusakt toetuse andmise kohta kehtetuks ja taotlus jäetakse rahuldamata ning taotluse menetlus lõpetatakse.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) pooled;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) toetuse suurus, sihtotstarve ja toetusperiood;
  4) harrastajate arv;
  5) toetuse ülekandmise tingimused;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  7) mõjutusvahendite rakendamine;
  8) muud olulised tingimused.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse määra ühe harrastaja kohta toetuse perioodiks (üks kalendriaasta) kehtestab vallavalitsus.

  (2) Kui harrastaja võtab osa mitme spordiorganisatsiooni tööst, makstakse toetust ühele harrastaja või tema seadusliku esindaja poolt valitud spordiorganisatsioonile.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

  (2) Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ning määrata tähtaeg nende esitamiseks.

§ 8.   Järelevalve lepingu täitmise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud:
  1) võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele (osalustasust (õppemaksust) vabastamise ja soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
  2) esitama nõutud informatsiooni ja aruanded vallavalitsusele määratud tähtajaks.

  (3) Järelevalve käigus on vallavalitsusel õigus kohapeal kontrollida:
  1) treeningu toimumist;
  2) treeningutel osalevate harrastajate arvu vastavust lepingule ja muudele dokumentidele;
  3) muid toetuse kasutamisega seotud asjaolusid ja dokumente.

  (4) Läbiviidud järelevalve kohta koostab vallavalitsus akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja ja järelevalvetoimingus osaleja (treener või toetuse saaja muu töötaja).

  (5) Akt antakse toetuse saajale üle allkirja vastu või edastatakse tähtväljastusteatega. Aktis märgitakse:
  1) järelevalve teostamise aeg ja koht;
  2) järelevalve teostaja nimi ning kohalviibivate järelevalve toimingus osalejate ja selle tunnistajate nimed;
  3) järelevalvetoimingu eesmärk;
  4) järelevalve käigustuvastatud asjaolud ja toimingu käigus esitatud taotlused;
  5) järelevalvetoimingu osalise seletused, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemused.

  (6) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus rakendada sanktsioone, s.h määrata vastavalt lepingule leppetrahve, ajutiselt peatada toetuse maksmine või lõpetada leping.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2015. a.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json