HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 4

Toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides

Vastu võetud 18.12.2014 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1, paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse toitlustamiskulude katmist Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides.

§ 2.   Lasteasutuse toidukulu eest tasumine

  (1) Lapse toidukulu lasteasutuses katab lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor.

  (2) Toidupäeva hind sisaldab hommikusööki 30%, lõunasööki 50% ja oodet 20% väärtuses.

  (3) Lapse toitlustamistasu arve esitatakse igakuiselt lapsevanemale vastavalt lasteaias peetavale kohalkäimise arvestusele ja toidukordade arvule. Arve tasutakse esitajale arvel märgitud kuupäevaks.

  (4) Toitlustajal on õigus lõpetada lapse toitlustamine kahe nädala pärast, kui tema eest on tasumata kahe kuu toiduraha.

§ 3.   Munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna kulude katmine

  (1) Kooli pidaja korraldab õpilaste toitlustamise koolis rahvatervise seaduse alusel sätestatud tervisekaitsenõuete kohaselt.

  (2) Õpilase koolilõuna kulud kaetakse riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetusest.

  (3) Vabariigi Valitsus kehtestab koolilõuna toetuse suuruse ühe õpilase kohta õppepäevas.

  (4) Koolilõuna toetuse eraldamisel lähtutakse hariduse infosüsteemis kajastuvast valla territooriumil asuvates munitsipaalkoolides statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste arvust planeeritavale aastale eelneva aasta 10. novembri seisuga ja arvestuslikust koolilõuna maksumusest ühe õpilase kohta.

  (5) Koolilõunast loobumise korral esitab lapsevanem kirjaliku avalduse kooli kantseleisse.

  (6) Koolilõuna eest tasutakse reaalselt toitlustatud õpilaste arvust ja toidupäevadest lähtudes esitatud arve alusel.

§ 4.   Kadrina valla eelarvest toitlustamiskulude ja koolilõuna toetuse maksmine

  (1) Toitlustamiskulude toetuse maksmine Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes:
  1) vähendada lapsevanema poolt toidukulude maksmist 50 protsendi võrra teise lapse eest juhul, kui perest käib lasteaias kaks last samal ajal;
  2) vabastada lapsevanem toidukulude maksmisest 100 protsendi ulatuses kolmanda ja iga järgmise ühest perest lasteaias samal ajal käivate laste puhul;
  3) toidukulude toetuse maksmise kord kehtib Kadrina valla registrisse kantud laste ja nende vanemate suhtes.

  (2) Koolilõuna toetuse maksmine Kadrina valla munitsipaalkoolides:
  1) koolilõuna tegeliku maksumuse ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud arvestusliku koolilõuna maksumuse vahe Kadrina valla registrisse kantud õpilastele tasutakse Kadrina valla eelarvest;
  2) kooli toitlustajale kantakse eelarvest vastavad summad reaalselt toitlustatud õpilaste eest arve alusel;

  (3) toitlustamiskulude ja koolilõuna toetuse kulud kaetakse Kadrina valla eelarvest, selleks ettenähtud toetuse arvelt, mille kohta lapsevanem avaldust esitama ei pea.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2006. aasta 18. jaanuari määrus nr 12 ”Koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste kasutamise kord”.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2015.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json