Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Konguta raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Konguta Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 9

Konguta raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2014 nr 16

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Konguta raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Konguta Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Konguta raamatukogu.

 (3) Raamatukogu asukohaks on Annikoru küla Konguta vald Tartu maakond. Raamatukogu postiaadress on Annikoru tee 9, Annikoru, Konguta vald, 61202 Tartu maakond.

 (4) Raamatukogu teeninduspiirkond on Konguta valla haldusterritoorium.

 (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses „Rahvaraamatukogu seadusest“, UNESCO Rahvaraamatukogude manifestist, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (6) Raamatukogul on oma nimega pitsat. Raamatukogu võib omada sümboolikat.

 (7) Raamatukogus asub samuti avalik internetipunkt (AIP).

 (8) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse volikogu poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 2.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtete saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

 (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) teenindab Konguta valla elanikke ja teisi soovijaid vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) tagab teeninduse kaudu võimalused teavikute kojulaenutuseks ja kohapeal lugemiseks;
 3) osutab tasulisi eriteenuseid (väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest), mille eest võetava tasu kehtestab Konguta Vallavalitsus;
 4) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
 5) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
 6) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid. Peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 7) teeb koostööd teiste Eesti raamatukogudega;
 8) osaleb valla kultuurielus, korraldab teavikute tutvustamist ja muid üritusi, teeb koostööd teiste Konguta valla asutustega;
 9) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.

§ 4.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja (edaspidi juhataja).

 (2) Juhatajal peab olema vähemalt keskharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste.

 (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

 (4) Töölepingu raamatukogu juhatajaga sõlmib vallavanem.

 (5) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töölepinguseaduse ja teiste tööõigusaktidega.

 (6) Raamatukogu juhataja:
 1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 2) esindab raamatukogu, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
 3) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidele kehtestatud nõuetele;
 4) osaleb raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel omavalitsusorganites;
 5) algatab ja osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele.

§ 5.  Raamatukogu lugejad

 (1) Raamatukogu lugejate kohta peetakse raamatukogus lugejate andmebaasi. Andmeid kasutatakse:
 1) lugeja isiku tuvastamiseks;
 2) teenus osutamiseks;
 3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

 (2) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutaval raamatukogu töötajal. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele va seadusega ettenähtu juhtudel.

§ 6.  Raamatukogu vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu vara moodustavad Konguta valla ja teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt tema kasutusse antud varad.

 (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

 (3) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Konguta valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
 4) annetustest;
 5) laekumistest sihtasutustest ja sihtkapitalidelt.

 (4) Konguta valla eelarvest tagatakse:
 1) juhataja töötasud;
 2) ) kogude regulaarne varustamine teavikutega, lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
 3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud

 (5) Raamatukogu korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 7.  Kontroll, järelvalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse Konguta valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

 (3) Erialaselt nõustab ja annab täiendkoolitust maakonna keskraamatukogu.

§ 8.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Konguta Vallavolikogu.

 (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise.

§ 9.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandavat tähtaega.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Konguta Vallavolikogu 12.10.2009 määrus nr 100 „Konguta raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Märt Meesak
vallavolikogu esimees