Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut ja külakoosolekute läbiviimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 42

Külavanema statuut ja külakoosolekute läbiviimise kord

Vastu võetud 15.12.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib külavanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi ja külavanemale kulutuste hüvitamise korda ning külakoosolekute läbiviimise korda Vormsi vallas.

§ 2.   Kasutatud mõisted

  (1) Külaelanik on isik, kelle alaline elukoht Eesti Rahvastikuregistris on registreeritud vastavas Vormsi valla külas.

  (2) Talu käesoleva määruse tähenduses on Vormsi valla vastavas külas asuv elamu või suvila (eluruum), mille aadressile on registreeritud vähemalt üks külaelanik.

  (3) Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest, kehtivatest õigusaktidest, valla ja piirkonna arengukavadest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem headest tavadest lähtudes.

  (4) Talu esindaja on talu poolt valitud isik, kellel on külakoosolekul otsuse langetamiseks hääletamise õigus.

§ 3.   Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) Külavanemaks võib valida vähemalt 18-aastase külaelaniku.

  (2) Külavanema kandidaadiks saab esitada külaelaniku, kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku.

§ 4.   Külavanema valimised

  (1) Külavanem valitakse külavanema valimise koosolekul, mis korraldatakse külaelanike algatusel.

  (2) Külavanema valimisel on hääleõigus küla igal talul.

  (3) Hääletatakse põhimõttel, et igal talul ehk nn „suitsul” on üks hääl. Erandi moodustavad kortermajad ja reaalosadeks jagatud talud, kus iga korteri või reaalosa käsitletakse eraldi taluna v.a juhul kui tegemist on ühe leibkonnaga. Esindajal on õigus hääletada ainult ühe talu nimel. Kui talu esindaja ei ole külaelanik käesoleva määruse mõistes, siis peab ta esitama külakoosoleku juhatajale talu külaelaniku poolt temale antud kirjaliku volituse.

  (4) Teade külavanema valimise koosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra kohta saadetakse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist, mis avaldatakse koos külavanema valimise korraga valla kodulehel.

  (5) Külavanema valimise koosolekul valivad külaelanikud koosoleku juhataja. Koosoleku juhataja juhib koosolekut ja viib läbi hääletamise.

  (6) Külavanema kandidaadi võib üles seada iga täisealine külaelanik.

  (7) Külavanem valitakse salajase hääletuse teel.

  (8) Hääletamise korraldamiseks valivad külaelanikud endi hulgast kolmeliikmelise komisjoni. Komisjon loeb hääled kõigi juuresolekul ja tulemused avalikustatakse koheselt.

  (9) Külavanema valimise koosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul osalevad vähemalt pooled küla talude esindajatest. Valituks osutub kandidaat, kes saab koosolekul osalenud talude poolthäälte enamuse.

  (10) Mitme küla peale võib valida ühe külavanema.

  (11) Külavanema valimise koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll koos koosolekul osalejate registreerimislehega esitatakse vallavalitsusele kümne päeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates. Protokolli alusel kinnitab vallavalitsus külavanema.

§ 5.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada külaelu probleemide lahendamiseks arutelusid;
  2) teha vallavalitsusele ja volikogule ettepanekuid külaelanike huvisid puudutavate küsimuste arutamiseks;
  3) osaleda ettepanekutega ja avaldada arvamust volikogu komisjonide koosolekutel kui arutatakse otseselt vastavat küla puudutavaid küsimusi. Koosolekute toimumisest informeeritakse eelnevalt külavanemat;
  4) juhtida külaelanike ning küla territooriumil viibivate füüsiliste ja juriidiliste isikute tähelepanu heakorra, avalikku käitumist jms puudutavatele probleemidele ning teha sellekohaseid märkusi;
  5) astuda külavanema kohalt tagasi;
  6) saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 6.   Külavanema kohustused

  Külavanem on kohustatud:
  1) koordineerima küla ühistegevust;
  2) kutsuma kokku külakoosoleku kui selle kohta on soovi avaldanud vähemalt 1/3 küla elanikest;
  3) kutsuma vähemalt üks kord aastas kokku küla koosoleku ja andma aru oma tegevuse kohta külavanemana;
  4) edastama külakoosoleku otsused vallavalitsusele;
  5) edastama külaelanikele vallavalitsuselt saadud informatsiooni ja külaelanike pöördumiste vastused ning mujalt saadud küla puudutavat informatsiooni.

§ 7.   Külavanema volituste kestuse periood

  Külavanem valitakse kuni kolmeks aastaks.

§ 8.   Külavanema volituste lõppemine

  Külavanema volitused lõpevad:
  1) uue külavanema valimisega;
  2) külavanema tagasiastumisega. Külavanem võib külavanema ametist tagasi astuda, esitades sellekohase avalduse külakoosolekul. Koosoleku juhataja märgib avaldusele koosoleku toimumise kuupäeva ning esitab avalduse vallavalitsusele kümne tööpäeva jooksul;
  3) külavanema tagasikutsumisega. Koosolek võib külavanema mõjuvatel põhjustel tagasi kutsuda. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse külaelanike koosolekul. Koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt 1/3 täisealistest külaelanikest. Koosoleku toimumisest tuleb teavitada vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Külavanem loetakse tagasi kutsutuks, kui selle poolt hääletab 2/3 talude esindajatest. Koosoleku juhataja edastab protokolli koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimise lehega vallavalitsusele kümne tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates;
  4) süüteos süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega.

§ 9.   Külavanema töö tasustamine ja tegevuse kulude kompenseerimine

  Vallavalitsuse poolt antud ülesannete täitmiseks sõlmib vallavanem külavanemaga lepingu, kus nähakse vajadusel ette külavanema kulutuste hüvitamine valla eelarvest.

§ 10.   Külakoosolekute läbiviimise kord

  (1) Külakoosolekud kutsub kokku külavanem.

  (2) Külakoosoleku kokkukutsumise ettepaneku võib teha iga külaelanik.

  (3) Külakoosolekul võivad osaleda kõik külaelanikud, kinnisvaraomanikud ja teised huvitatud isikud, hääletada saavad ainult talude esindajad.

  (4) Külakoosolekul registreeritakse talude esindajad ja protokollitakse otsused.

  (5) Külakoosolek langetab otsuseid avaliku hääletamise teel. Külakoosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul osalevad vähemalt pooled küla talude esindajatest.

  (6) Külakoosoleku otsuste vastvõtmisel hääletatakse põhimõttel, et küla igal talul on üks hääl. Erandi moodustavad kortermajad ja reaalosadeks jagatud talud, kus iga korteri või reaalosa käsitletakse eraldi taluna v.a juhul kui tegemist on ühe leibkonnaga. Esindajal on õigus hääletada ainult ühe talu nimel. Kui talu esindaja ei ole külaelanik käesoleva määruse mõistes, siis peab ta esitama külakoosoleku juhatajale talu külaelaniku poolt temale antud kirjaliku volituse.

§ 11.   Kohaliku omavalitsuse kohustused

  (1) Vallavalitsus kinnitab nõuetekohaselt esitatud dokumentide alusel külavanema.

  (2) Vallavalitsus tagab külavanemale tema tegevuseks vajaliku teabe kohalikust omavalitsusest (riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, sh valla arengukavast, eelarvest, asjaajamise korrast jne).

  (3) Vallavalitsus tagab otseselt külaelanike huvisid puudutavate otsuste arutelude juurde külavanema kutsumise, teavitades külavanemat neli päeva ette.

  (4) Vajadusel abistab vallavalitsus külavanemat volikogus või vallavalitsuses arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamisel.

  (5) Võimaldama küla teadete avaldamise valla ajalehes ja kodulehel.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Kahe nädala jooksul arvates käesoleva määruse jõustumisest teavitab vallavalitsus valla elanikke külavanema valimise võimalustest ja korrast valla kodulehel.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json