Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Valla ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Ülenurme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 48

Valla ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 22.12.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Ülenurme vallavara eeskirja § 3 lg 2 p1, lg 3 ja § 4 lg 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Ülenurme valla omandis või kasutuses olevate sõidukite (edaspidi ametiauto) ametisõitudeks kasutamise korda ning isikliku sõiduauto kasutamist teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel.

§ 2.  Ametiautode kasutamine

 (1) Ametiauto (v.a elektriauto) kasutamise õigus on vallavalitsuse ametnikel ja töötajatel ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatel, kellel on kehtiv juhiluba ja kes on sõiduki kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele või kellele on sõiduki kasutamiseks väljastatud volikiri.

 (2) Vastutav kasutaja on kohustatud vastavalt läbisõidule ning tehnilisele seisukorrale korraldama ametiauto korralised hooldused ja remondid, esitama ametiauto tehnilisele ülevaatusele, õigeaegselt korraldama liiklus- ja kaskokindlustuse lepingute sõlmimise ning kindlustama ametiauto turvalisuse.

 (3) Ametiautode kasutamise kulud kaetakse vallaeelarves ametiautode ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest.

 (4) Ametiautot kasutatakse sõitudeks, mis on vajalikud teenistus- ja tööülesannete täitmiseks ning teenivad valla huve.

 (5) Ametiautot kasutatakse hoolikalt, heaperemehelikult ja säästlikult ning kooskõlas ametiauto kasutusse andmise eesmärgiga.

 (6) Ametiautode garazeerimiskohaks on kasutaja elukoht.

 (7) Sõitu garazeerimise kohast tööle ja tagasi loetakse ametisõiduks.

§ 3.  Tankimine

 (1) Ametiautode tankimine toimub ainult valla lepingulise koostööpartneri tanklas ametiauto jaoks väljastatud krediitkaardiga. Igale ametiauto vastutavale kasutajale väljastatakse kütuse krediitkaart ning sõltuvalt töötaja tööülesannete iseloomust määratakse vallavanema käskkirjaga kütuse ühe kuu kulude piirmäär.

 (2) Erandkorras tekkinud vajadusel on ametiautode tankimine võimalik ka teistes tanklates sularaha eest, mille maksmist tõendav sularahatšekk esitatakse raamatupidamisele.

§ 4.  Elektriauto kasutamine

 (1) Elektriautot on õigus kasutada vahetu sotsiaaltööga seotud tegevusteks.

 (2) Auto kasutaja on kohustatud pärast igakordset sõitu asetama elektriauto laadima.

 (3) Auto parkimiskohaks tööst vabal ajal on kasutaja elukoht.

§ 5.  Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamine

 (1) Vallavolikogu liikmetele, vallavalitsuse teenistujatele ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele makstakse hüvitist tema isiklikus omandis oleva või kasutusõiguse alusel kasutatava sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud määrusele “Teenistus-,töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord”.

 (2) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine toimub vallavanema käskkirja alusel eelarves sõiduautode ülalpidamiseks ettenähtud vahendite piires.

 (3) Hüvitist ei maksta isikule tema puhkuse ajal või kui ameti- ja töösuhe on peatunud.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Reet Sakk
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json