HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse toidukulu maksmise ja soodustuse taotlemise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2014, 53

Koolieelse lasteasutuse toidukulu maksmise ja soodustuse taotlemise kord

Vastu võetud 22.12.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib koolieelses lasteasutuses käiva lapse hooldusõigusliku vanema, eestkostja või last hooldava isiku (edaspidi vanem) poolt maksmisele kuuluva toidukulu maksmist ning soodustuse taotlemist.

§ 2.  Maksmine

  Toidukulu makstakse Tõlliste Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) arveldusarvele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 3.  Soodustuse taotlemine

 (1) Soodustuse taotlemiseks esitab vanem ametiasutusele vormikohase kirjaliku taotluse. Taotluse esitamise tähtaeg on üldjuhul 10. september.

 (2) Taotluse vorm kinnitatakse Tõlliste Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

§ 4.  Taotluse menetlemine ja soodustuse määramine

 (1) Taotlus vaadatakse läbi Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni (edaspidi komisjon) poolt.

 (2) Toidukulu soodustus määratakse vähekindlustatud perekonna toimetulekuraskuste leevendamiseks. Soodustuse määramisel arvestatakse koolieelses lasteasutuses käiva lapse perekonna üldist materiaalset olukorda, ülalpeetavate arvu, perekonnaliikmete tervislikku seisundit ja muid teadaolevaid asjaolusid.

 (3) Komisjon esitab taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise ettepaneku vallavalitsusele.

 (4) Taotluse rahuldamine, osalise rahuldamine või mitterahuldamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega kahe nädala jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist.

 (5) Toidukulu soodustus määratakse üldjuhul 1. septembrist kuni 31. augustini.

 (6) Soodustuse määramisest keeldutakse, kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei esita nõutavaid dokumente;
 3) soodustuse andmiseks puuduvad eelarvelised vahendid.

§ 5.  Määruse rakendamine

  Tõlliste Vallavolikogu 16.05.1996. a määrus nr 3 „Koolieelsetes lasteasutustes laste toitlustustasu ja õppekulu arvestamise ja maksmise korra kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees