Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Taagepera kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Helme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2015, 10

Taagepera kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 17.12.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Taagepera kalmistu eeskiri (edaspidi nimetatud eeskiri) kehtestab Taagepera kalmistu (edaspidi nimetatud kalmistu) haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Taagepera kalmistu on tunnistatud kultuurimälestiseks ja seetõttu tuleb kalmistu haldamisel arvestada muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hauaplats - kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  2) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  3) hauaplatsi valdaja - isik, kes on registreeritud hauaplatsi kasutajaks;
  4) hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, hauakamber jmt);
  5) hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.

§ 2.   Kalmistu haldaja

  (1) Kalmistu haldaja on Helme vallavalitsus ja kalmistu on määratud avalikuks kasutamiseks.

  (2) Helme vallavalitsusel on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid.

§ 3.   Kalmistu tööaeg

  (1) Kalmistu on avatud iga päev.

  (2) Kalmistutöötaja kontaktandmed on avaldatud kalmistu teadetetahvlil ja valla kodulehel www.helme.ee .

2. peatükk Hauaplatsi eraldamine ja kasutamine 

§ 4.   Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistutöötaja, võttes võimaluse korral arvesse hauaplatsi taotleja soove;

  (2) Hauaplats eraldatakse vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena.

  (3) Kirstuga matmisel on hauaplatsi suurus 2,5 x 2 m ühe kirstu matmiskoha kohta ning 0,8 x 0,8 m ühe urni matmiskoha kohta.

  (4) Kalmistutöötaja näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha ning tähistab kohapeal selle piirid.

  (5) Hauaplats eraldatakse taotlejale tähtajatu tasuta kasutusõigusega.

  (6) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi valdaja sellest kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matmisteks välja anda.

§ 5.   Hauaplatsi kasutusõiguse üleandmine

  (1) Hauaplatsi valdaja võib soovi korral kasutusõiguse üle anda teisele isikule.

  (2) Valdaja on kohustatud kasutusõiguse üleminekust teisele isikule teada andma kalmistutöötajale.

§ 6.   Hooldamata hauaplatsid

  (1) Hauaplatsi tunnistab hooldamata hauaplatsiks kalmistutöötaja ja võtab selle arvele.

  (2) Hooldamata hauaplats antakse välja pealematmiseks vastavalt kalmistuseadusele.

3. peatükk Matmine 

§ 7.   Matmise registreerimine

  (1) Loa matmiseks annab kalmistutöötaja maetava isiku surmatõendi alusel, surnult sündinud laps maetakse arstliku surmateatise alusel.

  (2) Kalmistutöötaja registreerib matmise Helme kalmistute registris.

§ 8.   Matmise kord

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistutöötaja juures enne matmist.

  (2) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga.

  (3) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (4) Matmine toimub valgel ajal.

  (5) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5 - 2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 m.

  (6) Kui haua kaevamisel tuleb välja varemmaetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja tagasi paigaldamine toimub matuse korraldaja kulul.

  (8) Matuse korraldaja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused.

§ 9.   Pealematmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 40 aasta möödumisel viimasest matmisest.

  (2) Kultuurilooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

4. peatükk Kalmistu heakord 

§ 10.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja -nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonnanimi ning soovitavalt eesnimi, sünni- ja surmakuupäev.

  (3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 0,5 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

  (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme ning rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib rajada vaid kalmistutöötaja loal. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on platsi valdaja omand.

  (5) Hauarajatised peab hauaplatsi valdaja rajama nii, et naaberplatsil uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (6) Hauarajatised, mis ei vasta kalmistul esitatud nõuetele, tuleb hauaplatsi valdajal likvideerida ühe kuu jooksul arvates kalmistutöötaja poolse hoiatuse saamisest.

§ 11.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi valdaja.

  (2) Hauaplatsi valdaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

  (3) Hauaplatsi valdajal tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad jms) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

§ 12.   Kalmistutöötaja õigused ja kohustused

  (1) Kalmistutöötaja on kohustatud jälgima hauaplatside korrashoidu ja võtma hooldamata platsid arvele,

  (2) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistutöötajal õigus teha hauplatsi valdajale hoiatus. Hoiatuses juhitakse hauaplatsi valdaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse matmisplatsi valdajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

  (3) Kalmistutöötaja on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

  (4) Kalmistutöötajal on õigus Muinsuskaitseameti loal eemaldada või määrata eemaldamiseks kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

§ 13.   Keelatud tegevused

  Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstada hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  2) omavoliliselt raiuda kasvavaid puid ja põõsaid;
  3) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistutöötaja loata;
  4) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  5) kalmistu jäätmemahutitesse olemjäätmete panemine;
  6) teha lõket;
  7) laiendada omavoliliselt hauaplatsi;
  8) oma tegevusega häirida kalmistu rahu;
  9) matta loomi.

§ 14.   Kalmistu haldaja kohustused

  Kalmistu haldaja peab tagama kalmistul:
  1) matmiseks ja haudade korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  2) infotahvli, kus on märgitud kalmistutöötaja tööaeg ja telefoninumber ning kalmistu kasutamise eeskiri;
  3) parkimisplatsi ja biolagunevate jäätmete ladestuspaiga olemasolu ja korrashoiu;
  4) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu.

5. peatükk Kalmistu laiendamine ja sulgemine 

§ 15.   Kalmistu laiendamine

  Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel, milles nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja -radade paiknemine, ehitiste asukoha.

§ 16.   Kalmistu sulgemine

  (1) Kalmistu suletakse matmiseks vallavolikogu otsusel.

  (2) Kalmistu sulgemise otsus peab määrama tingimused ja korra suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamise kohta.

Ave Visor
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json