Teksti suurus:

Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 6 „Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2015, 12

Lääne-Nigula Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 6 „Lääne-Nigula valla arengufondist ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud projektide rahastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2015 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja vallavolikogu arendus- ja majanduskomisjoni ettepanekute alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

 (1) Muudetakse määruse § 1 ning lisatakse juurde lõige 11 järgmises sõnastuses:
(11) Käesoleva määruse alusel antavat toetust käsitletakse vähese tähtsusega abina, mille osutamisel kohaldatakse Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013 (edaspidi VTA määrus) ja konkurentsiseaduse §-des 33 ja 492 sätestatut.

 (2) Muudetakse määruse § 1 lõiget 2 ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
(2) Lääne-Nigula valla arengufondi vahenditest toetatakse füüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid, mittetulundusühinguid ja sihtasutusi (edaspidi ettevõtjaid) eesmärgiga soodustada ettevõtluskeskkonna arenemist Lääne-Nigula vallas, laiendada tööhõivet ja tagada inimestele suurem sissetulek ning seeläbi aidata kaasa valla ja Läänemaa üldisele jätkusuutlikule arengule.

 (3) Muudetakse määruse § 2 lõike 1 punkti 1 ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
1) füüsilisest isikust ettevõtja on rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula valla elanik, äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus tegutseb alaliselt Lääne-Nigula valla haldusterritooriumil ning ettevõtja maksab tulumaksu vähemalt ühe rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elava isiku pealt.

 (4) Muudetakse määruse § 13 lõike 2 punkti 2 ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
2) kulutuste aluseks olevad hinnaküsimised ja saadud pakkumised üle 300 eurose kauba või teenuse kohta. Alla 300 eurose kauba või teenuse puhul piisab põhjendatud selgitusest.

 (5) Muudetakse määruse § 18 punkti 5 ja sõnastatakse see alljärgnevalt:
5) tagastama kümnest eurost suurema kasutamata jäänud toetuse või mittesihtotstarbeliselt kasutatud toetuse 14 päeva jooksul kirjaliku nõude alusel.

 (6) Muudetakse määruse § 21 ning lisatakse juurde lõige 21 järgmises sõnastuses:
(21) Lääne-Nigula Vallavalitsus on tulenevalt VTA määruse artikkel 6 lõikele 4 kohustatud abi andmisega seotud dokumentatsiooni säilitama 10 aastat päevast, mil abimeetme alusel viimast korda abi otsustati anda.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Kampmann
vallavolikogu esimees