HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2015, 14

Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.12.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Pärnu linnas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Pärnu linn, tagatakse õppimisvõimalus Pärnu linna munitsipaalpõhikoolis (edaspidi põhikool).

 (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse põhikooli vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn.

§ 3.  Elukohajärgne põhikool

 (1) Elukohajärgsed põhikoolid Pärnu linnas on Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Mai Kool, Pärnu Raeküla Kool, Pärnu Rääma Põhikool, Pärnu Vanalinna Põhikool ja Pärnu Ülejõe Põhikool.

 (2) Ülelinnalise vastuvõtuga munitsipaalpõhikoolid on Pärnu Toimetulekukool ja Pärnu Tammsaare Kool, kuhu võetakse õpilasi vastu kooli vastuvõtu tingimuste alusel.

 (3) Ülelinnalise vastuvõtuga munitsipaalpõhikooli klassideks on Pärnu Raeküla Kooli spordiklass ja Pärnu Ülejõe Põhikooli muusikaklass, kuhu võetakse õpilasi vastu kooli vastuvõtu tingimuste alusel.

 (4) Ülelinnalise vastuvõtuga klassid hariduslike erivajadustega õpilastele on Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis, Pärnu Vanalinna Põhikoolis, Pärnu Ülejõe Põhikoolis, Pärnu Rääma Põhikoolis, Pärnu Raeküla Koolis ja Pärnu Tammsaare Koolis, kuhu suunatakse õpilasi nõustamiskomisjoni soovitusel.

§ 4.  Esimesse klassi astuvale lapsele elukohajärgse põhikooli määramine

 (1) Elukohajärgse põhikooli määrab Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriosakond elektroonilises veebikeskkonnas 10. märtsi seisuga Pärnu linnas elavale lapsele:
 1) kellel tekib järgneval õppeaastal koolikohustus;
 2) kelle koolikohustuse täitmine on käimasoleval õppeaastal edasi lükatud;
 3) kelle vanem või eestkostja (edaspidi vanem) soovib lapse koolikohustuslikust east nooremana õppima asumist ning on sellest haridus- ja kultuuriosakonda kirjalikult teavitanud.

 (2) Elukohajärgse põhikooli määramisel võetakse aluseks õppekohtade arv koolis ja arvestatakse:
 1) õpilase elukoha lähedust koolile (jalgsi tee pikkus);
 2) pere teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile;
 3) võimalusel vanema soovi.

 (3) Kui lapsele tagatakse kooli vastuvõtu tingimuste kohaselt õppekoht ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis või klassis, siis on see kool lapsele elukohajärgseks põhikooliks.

§ 5.  Elukohajärgse põhikooli määramisest teavitamine

 (1) Pärnu linnas elavale lapsele määratud elukohajärgse põhikooli andmed avaldatakse vanemale Pärnu linna veebilehe kaudu elektroonilises veebikeskkonnas hiljemalt 20. märtsil.

 (2) Vanemal on õigus saada teavet tema lapsele elukohajärgse kooli määramise asjaolude kohta haridus- ja kultuuriosakonnast ning elukohajärgseks põhikooliks määratud koolist.

 (3) Vanem kinnitab oma soovi elukohajärgne koolikoht vastu võtta elektroonilises veebikeskkonnas. Elukohajärgne põhikool kinnitab elektroonilises veebikeskkonnas õpilase vastuvõtu kooli enne 1. maid.

 (4) Juhul, kui vanem ei ole kooli 1. maiks teavitanud koolikoha vastuvõtmisest, võtab kool vanematega, kelle lapsele on kool elukohajärgne põhikool, ise ühendust või teavitab sellest haridus- ja kultuuriosakonda.

§ 6.  Taotluse esitamine määratud elukohajärgse põhikooli muutmiseks

 (1) Kui vanem soovib lapsele määratud ja elektroonilises veebikeskkonnas avaldatud elukohajärgset põhikooli muuta, siis võib ta teha taotluse elektroonilises veebikeskkonnas või esitada taotluse kirjalikult haridus- ja kultuuriosakonnale kuni 20. aprillini uue elukohajärgse põhikooli määramiseks järgmistel juhtudel:
 1) vanem soovib, et lapse elukohajärgseks põhikooliks määratakse pere teise lapse kool;
 2) vanem soovib loobuda õppekohast ülelinnalise vastuvõtuga põhikoolis või klassis ning erakoolis;
 3) lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris pärast 10. märtsi muutunud;
 4) vanemal on muid olulisi põhjusi lapsele määratud elukohajärgse põhikooli muutmiseks.

 (2) Taotlus vaadatakse läbi linnavalitsuse moodustatud komisjoni (edaspidi komisjon) poolt ja lapsele määratakse võimalusel uus elukohajärgne põhikool arvestades vanema poolt taotluses esitatud asjaoludega ning vabade õppekohtadega määratavas elukohajärgses põhikoolis hiljemalt 1. maiks.

 (3) Juhul, kui vanema poolt taotluses esitatud asjaolud ei ole põhjuseks lapsele uue elukohajärgse kooli määramisel või kui taotluses toodud elukohajärgses koolis puuduvad vabad õppekohad, jääb lapse elukohajärgseks põhikooliks esialgselt määratud elukohajärgne põhikool.

§ 7.  Elukohajärgse põhikooli määramine, kui lapse elukoha andmed ei ole rahvastikuregistris piisava täpsusega

  Kui lapse elukoha andmed ei ole rahvastikuregistrisse kantud piisava täpsusega ja vanem ei ole enne 10. märtsi haridus- ja kultuuriosakonda lapse elukoha aadressist teavitanud, määratakse lapsele elukohajärgne põhikool pärast vanema poolt kirjalikult esitatud elukoha andmete täpsustamist vastavalt käesoleva määrusele. Kui vanem ei täpsusta elukohaandmeid hiljemalt 20. märtsiks, määratakse lapsele elukohajärgseks põhikooliks kool, kus on vabu õppekohti.

§ 8.  Koolikohustuslikust east noorema lapse õppima asumine

 (1) Koolikohustuslikust east nooremale lapsele tagatakse võimalused põhihariduse omandamiseks elukohajärgses põhikoolis juhul, kui lasteasutus, kus laps käib, või nõustamiskomisjon on hinnanud lapse koolivalmidust, sotsiaalset küpsust ja andnud soovituse kooli õppima asumiseks.

 (2) Kui vanem soovib koolikohustuslikust east noorema lapse kooli panna, teavitab ta võimalusel haridus- ja kultuuriosakonda sellest kirjalikult hiljemalt 10. märtsiks.

 (3) Kui vanem esitab taotluse pärast 1. maid, võetakse laps kooli vastu vabade õppekohtade olemasolul.

§ 9.  Elukohajärgse põhikooli määramine pärast 1. maid

 (1) Lapsele, kelle vanem esitab elukohajärgse kooli määramise taotluse haridus- ja kultuuriosakonnale või koolile pärast 1. maid, määratakse komisjoni poolt elukohajärgseks põhikooliks kool, kus on vabu õppekohti.

 (2) Kool, kuhu laps määratakse, loetakse lapse elukohajärgseks põhikooliks.

§ 10.  Põhiharidust omandava 2. – 9. klassi õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Koolikohustusliku 2. – 9. klassi õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab vanem taotluse soovitud kooli direktorile.

 (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab direktor õpilase nimekirja arvamise vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, käesolevale määrusele ning kooli vastuvõtu korrale.

 (3) Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taotluse haridus- ja kultuuriosakonnale, kes tagab õpilasele põhihariduse omandamise jätkamise võimaluse.

 (4) Kool, mille nimekirja laps kinnitatakse ja kuhu laps õppima asub, loetakse lapse elukohajärgseks põhikooliks.

§ 11.  Lõppsätted

  Pärnu Linnavalitsuse 20. detsembri 2010 määrus nr 11 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär