HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2022 kinnitamine

Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.01.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2015, 51

  Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 18.12.2015 nr 19

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, halduskohtumenetluse seadustiku § 46, Vastseliina valla põhimääruse § 53 lõike 2, Vastseliina Gümnaasiumi põhimääruse § 5 lõike 25 alusel ning arvestades Vastseliina Gümnaasiumi hoolekogu 25.11.2015 protokolliga nr 2, õpilasesinduse 04.12.2015 koosolekul protokolliga nr 6 ja õppenõukogu 30.11.2015 protokolliga nr 1-8/2 ning haridus- ja kultuurikomisjoni 08.12.2015 protokollilise otsusega.

  § 1.  Kinnitada Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2022 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Käesolevat määrust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik määrusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Vastseliina vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Määruse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegedel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01.01.2016. a.

  Urmas Juhkam
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2022