Teksti suurus:

Otepää Vallavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 1-6-2 „Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2016, 7

Otepää Vallavolikogu 20. veebruari 2014. a määruse nr 1-6-2 „Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja Otepää Gümnaasiumi põhimääruse § 46 lõike 1 alusel.

§ 1.   Otepää Vallavolikogu 20. veebruari 2014. a määrusega nr 1-6-2 „Otepää Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine“ lisas „Otepää Gümnaasiumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) sõna „õppeveerand“ asendatakse läbivalt sõnaga „trimester“ vastavas käändes;
2) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõna „esitatatakse“ sõnaga „esitatakse“;
3) paragrahvi 15 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Koolis on neli koolivaheaega. Sügisvaheaeg ja talvevaheaeg on haridus- ja teadusministri kehtestatud ajal. Kevadvaheaeg on märtsi kaks viimast täisnädalat kogukestusega vähemalt 14 kalendripäeva. Suvevaheaeg algab pärast õppeperioodi lõppu.“;
4) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
„(51) Järgmise õppeaasta koolivaheajad kehtestab direktor käskkirjaga ning teeb need kooli ametlike infokanalite kaudu huvigruppidele ja kooli pidajale teatavaks igal aastal hiljemalt 30. märtsiks.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Kalda
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json