Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Toila valla Spordi- ja kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2016, 26

Toila valla Spordi- ja kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.12.2016 nr 27

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toila valla Spordi- ja kultuurikeskus (edaspidi keskus) on Toila vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Keskuse tegevuse eesmärk on kultuuri-,noorsoo- ja sporditöö korraldamine ning rahvakultuuri ja -spordi säilitamine ning arendamine Toila vallas.

  (3) Keskuse aadress on Metsa 2, 41701 Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond.

  (4) Keskuse teeninduspiirkond on Toila valla territoorium.

  (5) Keskusel on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu vallaeelarve koosseisus.

  (6) Keskusel on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (7) Keskuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Toila Vallavolikogu.

  (8) Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, Toila vallavolikogu ja –valitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Põhitegevuse ülesanded

  Keskuse ülesanded on:
  1) osutada elanikkonnale spordi- ja kultuuriteenuseid vaba aja veetmiseks
  2) koostöös vallavalitsuse ja teiste isikutega korraldada spordi ja kultuuriüritusi
  3) lastele ja noortele arendavate tingimuste loomine, mis võimaldavad neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd
  4) säilitada paikkonna spordi ja kultuuri traditsioone
  5) korraldada ringide ja treeninggruppide tegevust ning koordineerida nende osalemist eritasemelistel üritustel
  6) koordineerida Toila valla noortele suunatud tegevusi lähtuvalt tegevuskavast
  7) koostada ja teostada noorsootöö programme ja projekte, kaasates sinna noori, noorteühenduste-, seltsingute ja mittetulundusühingute liikmeid
  8) vahendada professionaalset sporti ja kultuuri valla elanikele
  9) arendada oma tegevusega noorsootööd ja huvitegevust
  10) suhelda aktiivselt massimeediaga, koguda ja säilitada tema valduses olevaid valla spordi ja kultuurielu kajastavaid trükiseid, fotosid, videoid jm.
  11) organiseerida koostööd teiste kultuuri- ja spordiasutuste ning organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.

§ 3.   Õigused ja kohustused

  Keskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet vallavalitsuselt ja teistelt Toila vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt
  2) osaleda teiste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses
  3) osutada tasulisi teenuseid vaba aja veetmiseks ja teisi oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid (üritused, majutus, inventari laenutus jms.)
  4) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid vajalikke tehinguid ja toiminguid, mis on vajalikud keskuse edukaks tegevuseks
  5) kasutada sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult keskuse kasutusse antud vara
  6) esitada vallavalitsusele kinnitamiseks keskuses osutatavate teenuste hinnad
  7) taotleda toetusi fondidest ja saada (siht)annetusi sponsoritelt ning üksikisikutelt
  8) teostada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 4.   Struktuur, juhtimine ja töökorraldus

  (1) Keskus haldab järgmisi hooneid ja rajatisi ning tegevusruume: Voka alevikus - Metsa tn 2, Narva mnt 2 ja Toila alevikus - Pikk tn 41 ning Oru pargi laululava.

  (2) Keskuse tegevust juhib juhataja, kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (3) Keskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab Toila Vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (4) Keskuse juhataja:
  1) juhib keskuse tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele ja vastutab keskusele pandud ülesannete täitmise eest
  2) tegutseb keskuse nimel ja esindab teda suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega, on keskuse seaduslik esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal
  3) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud keskuse töötajatega vastavalt kehtivale korrale
  4) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused ja ametipalgad vastavalt kinnitatud eelarvele, koostab ja kinnitab ametijuhendid
  5) annab välja käskkirju keskuse töö korraldamiseks
  6) sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega
  7) käsutab keskuse vara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise õigusaktidega kehtestatud korras
  8) teeb ettepaneku vallavalitsusele keskuse teenuste hindade kinnitamiseks
  9) taotleb raha fondidest ja sponsoritelt
  10) koostab keskuse kodukorra ja kooskõlastab selle vallavalitsusega
  11) teeb ettepanekuid vallavalitsusele keskuse sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks
  12) korraldab valla kultuuri-, noorsoo- ja sporditegevuse arvestust, aruandlust ja analüüsi
  13) koostab 01.detsembriks järgmise aasta kultuuri-, noorsoo- ja spordiürituste kalendri arvestades eelarvelisi vahendeid
  14) koostab keskuse eelarve projekti ja esitab selle vallavalitsusele volikogu poolt kehtestatud tähtaegadel ja korras
  15) täidab muid õigusaktidega pandud ja seadustest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Vara, finantseerimine, aruandlus, järelvalve

  (1) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub kooskõlas vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korraga.

  (2) Keskuse varad on Toila valla bilansis ning moodustuvad keskuse kasutusse ja käsutusse antud põhi-ja väikevahenditest.

  (3) Keskust finantseeritakse Toila valla eelarvest eraldatud vahenditest ning muudest laekumistest ja annetustest ning keskuse tegevusega omateenitud vahenditest.

  (4) Keskuse rahalisi vahendeid kasutatakse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks.

  (5) Keskuse eelarve täitmise eest vastutab juhataja.

  (6) Keskuse raamatupidamise arvestust korraldab vallavalitsus.

  (7) Teenistuslikku järelvalvet keskuse üle teostab vallavalitsus.

  (8) Keskus on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees ning esitab oma tegevuse kohta ettenähtud aruandeid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 6.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel õigusaktidega sätestatud korras.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Roland Peets
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json