Teksti suurus:

Ühinemislepingu kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2016, 40

Ühinemislepingu kinnitamine ning taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Vastu võetud 21.12.2016 nr 50

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 alusel kinnitatakse ühinemisleping ja selle lisad asjaomase volikogu otsusega. Sama seaduse § 9 lõike 7 kohaselt teeb volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta pärast läbirääkimiste protsessi läbipaistvuse ja avalikustamise tagamist ning elanike arvamuse väljaselgitamist. Ühinemisläbirääkimiste protsess ja selle avalikustamine ning elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused on esitatud otsuse eelnõu lisaks olevas ühinemislepingu seletuskirjas. Lähtudes eeltoodust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, haldusreformi seaduse § 7 lõike 1, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 7 ja § 91 lõigete 5 ja 6 alusel ning arvestades Põlva Vallavolikogu 14. detsembri 2016. a otsusega nr 1-3/47 "Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine" kinnitatud rahvaküsitluse tulemusi, Põlva Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitada otsusele lisatud Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
  1) Lisa 1. Seletuskiri;
  2) Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000;
  3) Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute loetelu;
  4) Lisa 4. Põlva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  5) Lisa 5. Ahja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  6) Lisa 6. Laheda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  7) Lisa 7. Mooste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  8) Lisa 8. Vastse-Kuuste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
  9) Lisa 9. Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend.

2. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist, eesmärgiga moodustada ühinemise teel uus kohaliku omavalitsuse üksus – Põlva vald.

3. Põlva Vallavalitsusel:
  1) esitada otsus kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist Põlva maavanemale;
  2) esitada hiljemalt 01.01.2017 Põlva maavanemale Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 9 punktides 1, 3, 5 ja 6 nimetatud otsused ning andmed;
  3) avalikustada ühinemisleping ja selle lisad Põlva valla kodulehel;
  4) avaldada ühinemisleping ja selle lisad Riigi Teatajas;
  5) avalikustada otsus hiljemalt otsuse maavanemale esitamise päeval.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Kuldar Leis
vallavolikogu esimees

Lisa Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisleping

Lisa Seletuskiri

Lisa Valla kaart mõõtkavas 1:50 000 (kaardiga saab tutvuda http://delta.andmevara.ee/polva2014_vald/dokument/1810975)

Lisa Prioriteetsete investeeringute loetelu

Lisa Põlva valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa Ahja valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa Laheda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa Mooste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa Vastse-Kuuste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuse õiend

/otsingu_soovitused.json