Teksti suurus:

Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2016, 42

Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 23.12.2016 nr 87

Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingu ja selle lisade avalik väljapanek korraldati ajavahemikul 19. oktoober – 8. november 2016. a.
Võrreldes avalikul väljapanekul olnud materjaliga on ühinemislepingut ja selle lisasid muudetud, arvestades nende kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete volikogu haldusreformi komisjonis ja volikogus läbivaatamise tulemust.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6, Otepää Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Sangaste valla ja Otepää valla ühinemisleping koos järgmiste lisadega:
1.1 Lisa 1 Seletuskiri Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingule;
1.2 Lisa 2 Sangaste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.3 Lisa 3 Otepää valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne;
1.4 Lisa 4 Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart;
1.5 Lisa 5 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2022;
1.6 Lisa 6 Palupera valla ja Otepää valla haldusüksuste piiride muutmise kokkulepe.

2. Kinnitada õiend ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete Otepää Vallavolikogus läbivaatamise tulemuse kohta.

3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Otepää Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.

Siim Kalda
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Sangaste valla ja Otepää valla ühinemisleping

Lisa 1-1 Seletuskiri Sangaste valla ja Otepää valla ühinemislepingule

Lisa 1-2 Sangaste valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta asuanne

Lisa 1-3 Otepää valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 1-4 Ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kaart

Lisa 1-5 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2022

Lisa 1-6 Palupera valla ja Otepää valla haldusüksuste piiride muutmise kokkulepe

Lisa 2 Õiend

/otsingu_soovitused.json