HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Paikuse Huvikooli põhimäärus

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2017, 29

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Paikuse Huvikooli põhimäärus

Vastu võetud 17.03.2014 nr 5
RT IV, 22.03.2014, 32
jõustumine 25.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2017RT IV, 30.12.2017, 502.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Paikuse Huvikooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku täieliku nime ja asukoha, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, struktuuri ja struktuuriüksuste ülesanded, õppekeele, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, õppeaasta ja selle arvestuslikud alused, õppenõukogu ja hoolekogu töökorra, kooli finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused, kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja korra.

§ 2.  Kooli nimi

  Kooli ametlik ja täielik nimi on Paikuse Huvikool.

§ 3.  Kooli asukoht

 (1) Kool asub Pärnu linnas.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Kooli postiaadress on Paide mnt 19, 86602, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

§ 4.  Kooli õiguslikud alused

 (1) Kool on Pärnu linna (edaspidi kooli pidaja) asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Kool on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (3) Kool tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (4) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest nende olemasolu korral ning Pärnu linna õigusaktidest, sealhulgas käesolevast põhimäärusest.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (5) Ettepanekuid huviala õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks võib kooli pidaja nimel teha linnavalitsus või tema poolt selleks volitatud ametiisik.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (6) Huvialade õppekavade Eesti Hariduse Infosüsteemis registreerimisel või muutmisel määrab iga huviala õppekava kuuluvuse ühte huvikooli seaduses loetletud valdkonda linnavalitsus või tema poolt selleks volitatud ametiisik.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (7) Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab linnavalitsus.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

§ 5.  Eelarve

  Koolil on Pärnu linna eelarves iseseisev eelarve.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

§ 6.  Õppekeel

  Kooli õppekeeleks on eesti keel.

§ 7.  Asjaajamise alused

 (1) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt seadustest, arvestades ka muid riiklikke ja linna õigusakte.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (3) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 8.  Kooli pitsat ja sümboolika

 (1) Koolil on oma pitsat ja sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 9.  Tegevuse eesmärk ja ülesanded

 (1) Kooli põhitegevus on õpilastele huvihariduse andmine õppeasutuse asutaja võimalusi arvestades.

 (2) Laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine.

 (3) Kool võib oma põhitegevuse kõrval anda täiskasvanute koolitust, korraldada kursusi, organiseerida näitusi, võistlusi, tegeleda õppematerjalide koostamise, õppevahendite valmistamisega, välja üürida ruume ning osutada tasulisi teenuseid.

 (4) Kohaliku kultuurielu edendamine.

§ 10.  Kooli teeninduspiirkond

 (1) Kooli teeninduspiirkond on Paikuse osavald.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Kool võimaldab huvihariduse omandamist eelkõige rahvastikuregistri andmetel Paikuse osavallas elavatele lastele ja täiskasvanutele.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (3) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi kooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

 (4) Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine kohaliku omavalitsuse üksus, tõendab huviharidusega seotud kulude katmise kohustuse võtmist selle omavalitsusüksuse garantiikiri või Pärnu linnaga sõlmitud vastavasisuline leping või kolmepoolne leping omavalitsuste ja lapsevanema vahel.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR, ÕPPEAASTA JA SELLE ARVESTUSLIKUD ALUSED 

§ 11.  Struktuur

 (1) Huvihariduse andmine toimub huvialade kaupa.

 (2) Kooli struktuuri kinnitab linnavalitsus pärast kooli juhi arvamuse ärakuulamist.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (3) Struktuurüksuste ülesanded on:
 1) järjepidev õppe- ja kasvatustegevus.
 2) õpilase õpi- ja tegevushuvi hoidmine ning arendamine.
 3) näituste, etenduste, konkursside, laagrite ja õppesõitude korraldamine ja neis osalemine.

§ 12.  Õpperühmad

 (1) Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

 (2) Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

§ 13.  Õppeaasta

 (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

 (3) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.

 (4) Õppeperioodi arvestusühikud on õppesemester ja õppetund.

 (5) Õppeperiood jaguneb kaheks õppesemestriks.

 (6) Õppevaheajad jagunevad
 1) sügisvaheaeg;
 2) jõuluvaheaeg;
 3) kevadvaheaeg;
 4) suvevaheaeg.

 (7) Õppevaheajad koolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

 (8) Õppetunni pikkus on 45 minutit.

 (9) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

4. peatükk ÕPPENÕUKOGU JA HOOLEKOGU ÜLESANDED 

§ 14.  Kooli õppenõukogu

 (1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

 (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 15.  Õppenõukogu töökord

 (1) Õppenõukogu ülesandeks on kooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu töövorm on koosolek, mida juhatab kooli direktor.

 (3) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppesemestris.

 (4) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

 (5) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

 (6) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad rohkem kui pooled koosolekul viibivatest liikmetest.

 (7) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav kolmandal päeval pärast koosoleku toimumist. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 16.  Kooli hoolekogu

  Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on ettepanekute tegemine kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 17.  Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

 (1) Hoolekogul on viis kuni seitse liiget.

 (2) Hoolekogusse kuuluvad:
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]
 1) linnavalitsuse korralduse alusel linna esindaja või esindajad,
 2) õppenõukogu otsuse alusel üks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja,
 3) lapsevanemate esindaja või esindajad,
 4) lapsevanemate ja täisealiste õpilaste poolt valitud õppurite esindaja, kelleks võib olla lapsevanem.

 (3) Kooli hoolekogusse võivad kuuluda vilistlaste esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

 (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab linnavalitsus.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (5) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hääletamise teel hoolekogu esimees. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

 (6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul kooli direktor.

§ 18.  Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
 1) teeb vajadusel ametiasutusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
 2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
 3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
 4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
 5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
 6) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
 7) teeb ettepanekuid kooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 19.  Hoolekogu töökord

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

 (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

 (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

 (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

 (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

 (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad rohkem kui pooled koosolekul viibivatest liikmetest. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsuste täitmist õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks või paremate tingimuste loomiseks korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

 (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav olema kättesaadav kolmandal päeval pärast koosoleku toimumist. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

 (9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Kooli direktoril on hoolekogu koosolekul sõnaõigus. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

5. peatükk TÖÖTAJATE JA ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad on pedagoogid (direktor, õpetajad) ja kooli teenindav personal.

 (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul kooli linnavalitsus.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (3) Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja ametijuhendis ja töölepingus.

 (4) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse direktori käskkirjaga kinnitatud kooli töökorralduse reeglites.

§ 21.  Õppurite õigused ja kohustused

 (1) Õppuril on õigus:
 1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
 2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
 3) osaleda aktiivselt koolielu korraldamisel.

 (2) Õppur on kohustatud:
 1) järgima põhimäärust ja täitma kooli kodukorda;
 2) hoidma kooli kasutuses olevat vara ja suhtuma hoolikalt tema kasutusse antud inventari.

 (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

6. peatükk KOOLI FINANTSEERIMINE 

§ 22.  Kooli finantseerimine

 (1) Kooli finantseeritakse Pärnu linna eelarvest ja muudest allikatest (projektid, ruumide rentimine, osalustasu jms) saadud vahenditest.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta osalustasu. Osalustasu suuruse kinnitab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 (3) Kooli finantstegevust juhib kooli direktor koostöös hoolekoguga. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt kooli pidaja kaudu.

§ 23.  Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid riiklike ja Pärnu linna õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 24.  Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja kord

 (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Pärnu Linnavolikogu.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Kooli tegevus lõpetatakse:
 1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
 3) kui kooli järele puudub vajadus;
 4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

 (3) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

 (4) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teatab kirjalikult linnavalitsus direktorile ja direktor lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

8. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.  Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Pärnu Linnavolikogu.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor.
[RT IV, 30.12.2017, 5 - jõust. 02.01.2018]