Teksti suurus:

Ilmatsalu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Tähtvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2017, 47

Ilmatsalu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2008 nr 6
jõustumine 24.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2017RT IV, 30.12.2017, 102.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Ilmatsalu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna haldusalas tegutsev munitsipaalraamatukogu.

 (2) Raamatukogu asukoht on Ilmatsalu alevik, Kooli tee 5.

 (3) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja sümboolika.
[RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

§ 2.  Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

 (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (2) Raamatukogu:
 1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine) soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
[RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]
 2) toetab oma tegevusega Ilmatsalu Põhikooli õppekava täitmist;
 3) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne);
[RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]
 4) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 5) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
 6) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
 7) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
 8) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
 9) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
 10) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
 11) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3.  Raamatukogu vara ja finantseerimine
[Kehtetu - RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

§ 4.  Raamatukogu juhtimine ja personalitöö

 (1) [Kehtetu - RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Raamatukogu tööd juhib juhataja.
[RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

 (3) [Kehtetu - RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

 (4) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse Eesti Vabariigi Töölepinguseaduse ja teiste tööõigusaktidega.

 (5) Raamatukogu juhataja:
 1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
 2) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
 3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 4) annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks;
 5) teeb ettepanekuid linnavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimäärusesse;
[RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]
 6) [kehtetu - RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]
 7) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja töökorraldusjuhendist tulenevaid kohustusi.

§ 5.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse 3-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi “nõukogu”).

 (2) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
 2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukava kohta;
 3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

 (3) Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus kaheks aastaks. Oma liikmete hulgast valib nõukogu esimehe, asetäitja ja sekretäri.
[RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

§ 6.  Kontroll

 (1) Järelevalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb linnavalitsuse kultuuriosakond, linnakantselei sisekontrolli teenistus ja rahandusosakond.
[RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

§ 7.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas.
[RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

 (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 8.  Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

 (1) [Kehtetu - RT IV, 30.12.2017, 1 - jõust. 02.01.2018]

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.