HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2020, 1

Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 17.12.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse rahvastikuregistri alusel Lääne-Nigula vallas elavate ja huvikoolides õppivate kuni 19-aastaste Lääne-Nigula valla õpilaste ja noorte (edaspidi õpilaste) huvihariduse toetamise kord.

  (2) Huvihariduse toetuse eesmärgiks on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda õpilastele mitmekesisemaid osalusvõimalusi ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

  (3) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on huvikooli seaduse alusel moodustatud kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või erakooli seaduse alusel moodustatud eraõigusliku juriidilise isiku huvialakool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis huvikoolina ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

§ 2.   Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

  (1) Toetuse määramise aluseks on Lääne-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse kava (edaspidi kava), EHIS-sse kantud õpilaste nimekiri, huvikooli pidajaga sõlmitud leping ja korras sätestatud juhul vanema esitatud avaldus.

  (2) Huvihariduse omandamine peab olema regulaarne üldhariduskoolide õppeperioodil, st seda pakutakse vähemalt 9 kuud aastas, kestusega vähemalt 90 minutit (2 akadeemilist tundi) nädalas.

  (3) Ühel õpilasel kaetakse osalemine kuni kahes huvikoolis.

  (4) Huvihariduse omandamist toetatakse tingimusel, et vanemal või eestkostjal (edaspidi vanemal) on kohustus tasuda õpingute eest omaosalust.

  (5) Käesoleva korraga ei kaeta vanema omaosaluse katmist huvikoolis. Omaosaluse katmine on võimalik Lääne-Nigula valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras sätestatud tingimustel ühekordse sotsiaaltoetusena.

§ 3.   Huvihariduse toetamine

  (1) Munitsipaalhuvikoolis on toetuse suuruseks huvikooli pidaja poolt kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus kui lepinguga pole kokku lepitud teisti.

  (2) Erahuvikoolide korral arvestatakse toetuseks ühe õpilase kohta kuni kahekordse vanema omaosaluse summa vastavas huvikoolis, aga mitte rohkem kui 60 eurot kuus. Omaosaluse katmine suuremas mahus on võimalik Lääne-Nigula valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras sätestatud tingimustel ühekordse sotsiaaltoetusena.

  (3) Lõikes 2 sätestatud piirmäär ei kohaldu olukorrale kui huviharidust korraldatakse valla ja teenuspakkuja vahel sõlmitud lepingu alusel Lääne-Nigula vallas kohapeal.

§ 4.   Huvitegevuse toetamine

  (1) Erandina ja huvihariduse piiratud kättesaadavuse korral võib kavas sätestatud piirkondades toetada ka väljaspool Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli toimuvat huvitegevust, eeldusel et juhendajal on erialane kõrgharidus või treeneril vähemalt EKR 5 kutsetase või huvitegevuse pakkujal on järjepidev valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt viimased 3 aastat.

  (2) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse § 3 lõikes 2 sätestatud tingimustest.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitatakse korra § 5 lõikes 2 sätestatud korras taotlus.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Vallavalitsus avaldab valla veebilehel huvikoolide nimekirja, kellega on Lääne-Nigula vallal sõlmitud leping ja kuhu õppima asumiseks ei pea täiendavat taotlust esitama.

  (2) Kui huvikooli pidajaga ei ole Lääne-Nigula Vallavalitsus lepingut sõlminud, siis esitab vanem kas sellekohasel E-vormil, elektroonselt või blanketil taotluse.

  (3) Vallavalitsus hindab taotlust lähtudes kavast ja teistest käesolevas korras sätestatud asjaoludest. Vallavalitsus võib moodustada käesoleva korra alusel esitatud taotluste läbivaatamiseks komisjoni.

  (4) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide ja täiendavate andmete esitamist.

  (5) Huvihariduse ja käesoleva korra § 4 lõikes 1 sätestatud huvitegevuse toetuse maksmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (6) Huvihariduse ja käesoleva korra § 4 lõikes 1 sätestatud huvitegevuse toetuse maksmine toimub huvikooli pidaja või huvitegevuse pakkuja poolt esitatud arvete alusel.

§ 6.   Toetuse maksmise aruandlus ja toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Järelevalvet toetuse maksmise ja toetuse kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida informatsiooni huvikoolis õppija õppekava omandamise ja õppetöös osalemise ning edasijõudmise kohta.

  (3) Lapsevanem on kohustatud koheselt vallavalitsust teavitama asjaoludest, mis tingivad huvihariduse toetuse maksmise lõpetamise.

  (4) Huvihariduse toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude (õppevõlgnevused, sagedane õppetööst puudumine) tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kalendripäevast.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva korra jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 määrus nr 8 „Lääne-Nigula valla huvihariduse toetamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. septembrist 2021.

Neeme Suur
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json