Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2020, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Mulgi Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 29.11.2017 nr 4
RT IV, 14.12.2017, 1
jõustumine 17.12.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2020RT IV, 30.12.2020, 1102.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) liikmetele vallavolikogu istungitest osavõtu eest ja vallavolikogu alatiste ning ajutiste komisjonide töö korraldamise eest tasu maksmise suurust ja korda, samuti vallavolikogu esimehele ja aseesimehele hüvituse/töötasu määramist.

§ 2.   Tasu suurus ja maksmise alused

  (1) Vallavolikogu liikmele, välja arvatud vallavolikogu esimees, vallavolikogu aseesimees makstakse tasu vallavolikogu istungist osavõtu eest 50 eurot.

  (2) Vallavolikogu esimehele makstakse igakuist hüvitist 1320 eurot.

  (3) Vallavolikogu aseesimehele makstakse igakuist hüvitist 1155 eurot.

  (4) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse komisjoni koosoleku läbiviimise eest igakordset tasu 50 eurot.
[RT IV, 30.12.2020, 11 - jõust. 02.01.2021]

  (5) Komisjonide liikmetele makstakse komisjoni koosolekust osavõtu eest igakordset tasu 30 eurot. Tasu makstakse ka elektrooniliselt läbiviidud koosolekul osalemise eest.
[RT IV, 30.12.2020, 11 - jõust. 02.01.2021]

  (6) Käesolevas korras ettenähtud tasusid ei maksta vallavolikogu korralise puhkuse aja eest.

§ 3.   Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu arvestamine ja väljamaksmine

  (1) Volikogu istungi tööst osavõtu kohta peetakse arvestust istungi protokolli ja istungil osalejate registreerimislehe alusel.

  (2) Komisjonide tööst osavõtu kohta peetakse arvestust koosoleku protokolli ja koosolekul osalejate registreerimislehe alusel.

  (3) Tasu volikogu tööst ja komisjonide tööst osavõtu eest makstakse välja kord kuus vallakantselei poolt koostatud ja volikogu esimehe poolt kinnitatud koondi alusel hiljemalt kuu 29. kuupäevaks, võttes aluseks kuu 25. kuupäevaks vallakantseleisse laekunud nõuetekohaselt vormistatud istungite ja koosolekute protokolle.

  (4) Käesolevas korras käsitletud tasudelt arvestatakse kõik tööjõukuludega kaasnevad maksud.

  (5) Käesolevas määruses käsitletud tasud kuni 31.12.2017 (k.a) makstakse selle ametiasutuse eelarvelistest vahenditest ja arvestatakse selle ametiasutuse raamatupidamise poolt, kelle territooriumil volikogu liige Eesti Rahvastikuregistrijärgselt elab (aluseks haldusterritoriaalne jaotus, mis kehtis enne ühinemist)

  (6) Määruse paragrahvis 2 nimetatud tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (5) Käesolevat määrust rakendatakse 1. novembrist 2017. a.

  (6) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json