HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Lääneranna valla huvikoolidesse vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Lääneranna valla huvikoolidesse vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2020, 35

Lääneranna valla huvikoolidesse vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.12.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse „Huvikooli seaduse” § 13 lõike 1 ja Lääneranna Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla munitsipaalhuvikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

  (2) Huvikooli õppuriteks käesoleva määruse tähenduses on eelkõige lapsed ja noored vanuses 4-19 eluaastat.

  (3) Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud. Täiskasvanud tasuvad huvikoolis õppimise kulud vastavalt Lääneranna Vallavalitsuse poolt kinnitatud tasuliste teenuste hinnakirjale.

§ 2.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Informatsiooni huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel.

  (2) Huvikooli vastuvõtmise aluseks on üldjuhul õppuri seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) poolt Lääneranna valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (edaspidi ARNO) tehtud taotlus (edaspidi taotlus).

  (3) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Lääneranna vald, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema taotlus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta.

  (4) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Lääneranna vald ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasub lapsevanem, siis sõlmib huvikool lapsevanemaga huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise lepingu.

  (5) Taotluse ja vajadusel garantiikirja alusel sõlmitakse ARNOS huvikooli ja lapsevanemaga huvikoolis õppimise ja õppetasu maksmise leping.

  (6) Huvikool kinnitab õppurid õpperühmadesse ARNO-s vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekavadele igal õppeaastal hiljemalt 14. septembriks.

  (7) Vabade õppekohtade olemasolul võib õppurite huvikooli vastuvõtmine toimuda kogu õppeperioodi vältel.

  (8) Õppurite huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsete läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (9) Õppuri huvikooli vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda huvikooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude huvikooli töökorraldust reguleerivate dokumentidega.

§ 3.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppurite huvikoolist väljaarvamine toimub:
  1) lapsevanema taotluse alusel;
  2) huvikooli algatusel;
  3) õppuri huvikooli lõpetamisel.

  (2) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel lapsevanema taotluse alusel esitab lapsevanem ARNO-s sellekohase taotluse vähemalt kaks nädalat enne õppuri huvikoolist lahkumist.

  (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel toimub juhul, kui:
  1) õppuri õppetundidest põhjusteta puudumine ületab 50% õppepoolaasta vältel;
  2) õppuri õpitulemused on mitterahuldavad õppepoolaasta vältel;
  3) õppur ei täida huvikooli kodukorda ja/või eirab üldtunnustatud käitumisnorme;
  4) õppetasu maksmise võlgnevus ületab ühe kuu alates maksmise tähtajast.

  (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel kooskõlastatakse huvikooli õppenõukoguga.

§ 4.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava läbimist.

  (2) Huvikooli lõpetamise tingimuseks võib huvikool seada lõpueksamite sooritamise. Lõpueksamite läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (3) Huvikooli lõpetamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (4) Huvikooli lõpetamist tõendab lõputunnistus või tõend. Lõputunnistuse või tõendi vormi töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (5) Kui huvikool võimaldab lisa-aasta õpet, siis peale huvikooli lõpetamist võib õppur soovi korral jätkata huvikoolis õppimist lisa-aasta õppes.

§ 5.   Lõppsätted

  Õppurite huvikooli vastuvõtmise ja õppurite huvikoolist väljaarvamisega seotud andmete õigsuse eest ARNOS ja EHIS-ses vastutab huvikooli direktor.

§ 6.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2021.

Arno Peksar
Vallavanem

Cariina Pähk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json