Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2013, 5

Tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord

Vastu võetud 01.02.2007 nr 1

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Tiheasustusalal kasvavate puude raiumise kord (edaspidi kord) sätestab puude raieks loa taotlemise ning väljastamise tingimused Rõngu vallas. Kord ei reguleeri kasvava metsa (metsaseaduse tähenduses), viljapuude ning mahalangenud puude raiumist.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 12 sentimeetrit;
tiheasustusala – olemasolev või kavandatav selgelt piiritletud Rõngu valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusega ala.

§ 3.  Raieluba

  Igasugune puude raie tiheasustusalal on lubatud Rõngu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt välja antud raieloa (lisa nr 2) alusel.

§ 4.  Raieloa taotlemine, taotluse läbivaatamine ja loa väljaandmine

 (1) Kinnistu omanik esitab Rõngu Vallavalitsusele kirjaliku raieloa taotluse (lisa 1).

 (2) Juhul, kui raie toimub kohas, mis sisaldab kaitstavat loodusobjekti, tuleb raieloa taotlus eelnevalt kooskõlastada vastavalt kaitseala valitsejaga või muinsuskaitsealasel territooriumil Muinsuskaitseametiga.

 (3) Rõngu Vallavalitsuse vastav ametnik:
 1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
 2) lõpetab taotluse menetlemise raieluba väljastamata, kui taotluses esitatakse valeandmeid;
 3) otsustab raieloa andmise või mitteandmise ühe kuu jooksul alates selle taotlemisest;
 4) suunab otsustamise vallavalitsusele või volikogule, kui on vajadus raiuda suuremal territooriumil, mitmel kinnistul (nt park, allee vms) või korraga üle 10 puu, mille puhul on nõutav vastava projekti või detailplaneeringu olemasolu. Nimetatud juhtudel valmistab ette vastava eelnõu;
 5) määrab kindlaks raieloa kehtivuse (kuni 6 kuud);
 6) vormistab puude raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb Rõngu vallavalitsusele;
 7) märgistab puude raieloa andmise korral puud looduses.

§ 5.  Vastutus

 (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa taotleja.

 (2) Ebaseadusliku ja omavolilise puude raiumise korral tiheasustusaladel kohaldatakse meetmeid looduskaitseseaduse paragrahvi 73 kohaselt.

 (3) Raiekoha korrastamast jätmisel teeb vallavalitsus raieloa omanikule ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmisel võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

§ 6.  Määruse avaldamine

  Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rõngulane ning Rõngu valla veebilehel.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2007. a 5. veebruaril.

Reno Laidre
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Raieloa taotlus

Lisa 2  Raieluba