Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2013, 27

Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vastu võetud 24.05.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 366, jäätmeseaduse § 66 lõige 4 ja Otepää Vallavolikogu 22.03.2012. a määruse nr 1-6-2 Otepää valla jäätmehoolduseeskiri § 16 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Korraldatud jäätmeveo rakendamise korraga sätestatakse:
  1) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
  2) korraldatud jäätmeveo piirkond (edaspidi veopiirkond);
  3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamise sagedus ja tingimused;
  4) jäätmeveo teenustasu suuruse määramise tingimused;
  5) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise tingimused;
  6) korraldatud jäätmeveo teenuse osutajalt (edaspidi vedaja) jäätmeveo õiguse ennetähtaegse äravõtmise tingimused.

§ 2.   Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu

  Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele jäätmevaldaja kinnistult kogutavatele olmejäätmete liikidele:
  1) segaolmejäätmed – jäätmekoodiga 20 03 01;
  2) paber ja kartong – jäätmekoodiga 20 01 01;
  3) biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed – jäätmekoodiga 20 01 08;
  4) suurjäätmed – jäätmekoodiga 20 03 07.

§ 3.   Veopiirkond

  (1) Linna/valla nimi (edaspidi omavalitsus) moodustatakse korraldatud jäätmeveoks üks veopiirkond, mis hõlmab kogu omavalitsuse haldusterritooriumi.

  (2) Veopiirkond moodustab koos teiste Valga maakonna kohalikes omavalitsuse üksustes moodustatud veopiirkondadega ühise veopiirkonna.

§ 4.   Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamise sagedus ja tingimused

  (1) Jäätmekoti kasutamisel on minimaalne tühjendamissagedus vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.

  (2) Segaolmejäätmete ning paberi ja kartongi kogumismahuti minimaalne tühjendamissagedus on tihe- ja kompaktse asustusega alal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

  (3) Biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendamissagedus on vähemalt üks kord 14 päeva jooksul.

  (4) Vedamise täpne sagedus määratakse vedaja ja jäätmevaldaja vahelises jäätmekäitluslepingus.

  (5) Suurjäätmete vedu teostatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul jäätmevaldaja poolt vedajale esitatud tellimusest.

  (6) Jäätmevaldajal on lubatud jäätmeveo lihtsustamiseks paigutada jäätmeveo päeval kogumismahuti väljapoole oma kinnistu piiri teega külgnevale alale tingimusel, et see ei takista liiklust.

  (7) Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühist kogumismahutit, peavad esitama linna/vallavalitsusele (edaspidi linna/vallavalitsus) ühise kogumismahuti kasutajate vahel sõlmitud lepingu. Linna/vallavalitsus hindab ühise kogumismahuti kasutamise lubatavust ja selle vastavusel jäätmehoolduseeskirja nõuetele, kooskõlastab ühise kogumismahuti asukoha.

  (8) Vedaja on kohustatud sõlmima veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo jäätmekäitluslepingud kõigi jäätmevaldajatega.

  (9) Jäätmevaldaja keeldumisel kirjaliku jäätmekäitluslepingu sõlmimisest toimub korraldatud jäätmeveoga liitumine vastavalt “Jäätmeseaduse” §-le 69 lõige 1. Sel juhul on jäätmevaldaja kohustatud jäätmete kogumiseks kasutama standardset 80 liitrist kogumismahutit, mida vedaja tühjendab vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud miinimumsagedusele.

  (10) Vedaja võib korraldatud jäätmeveo teostamisel osutada jäätmevaldajale lisateenuseid ainult jäätmevaldaja nõusolekul ja jäätmekäitluslepingu olemasolul, milles on sätestatud lisateenuste osutamise tingimused ja maksumus.

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu suuruse määramine

  (1) Jäätmeveo teenustasu on tasu ühekordse, vastava suurusega kogumismahutis sisalduvate segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmete ja/või 1 m3 suurjäätmete käitlemise eest.

  (2) Jäätmeveo teenustasu sisaldab kõiki vedaja poolseid kulusid kogumismahutite tühjendamise ja jäätmete vedamise teenuse osutamisel.

  (3) Jäätmeveo teenustasu ei sisalda kogumismahuti üüri- ja paigaldushinda.

  (4) Jäätmeveo teenustasu suuruse määrab linna/vallavalitsus vedajale jäätmeveo õiguse andmisel.

  (5) Vedajal puudub õigus ühepoolselt muuta jäätmeveo teenustasu.

  (6) Vedaja võib taotleda ühe või mitme jäätmeliigi osas jäätmeveo teenustasu muutmist või kõigi jäätmeliikide osas üheaegset muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt muudavad jäätmete kogumise, vedamise või käitlemise kulusid.

  (7) Vedaja esitatav jäätmeveo teenustasu muutmise taotlus peab sisaldama:
  1) taotletava teenustasu kalkulatsiooni;
  2) asjaolusid, mille tõttu soovib vedaja teenustasu muuta;
  3) vedaja poolt soovitavat teenustasu suurust;
  4) jooksva majandusaasta prognoositavate tulude-kulude arvestust kehtivas teenustasus;
  5) jooksva majandusaasta prognoositavate tulude-kulude arvestust taotletavas teenustasus.

  (8) Jäätmeveo teenustasu muudetakse vedaja põhjendatud taotluse alusel mitte rohkem kui üks kord aastas.

  (9) Taotlus esitatakse linna/vallavalitsusele, kes vaatab taotluse läbi 60 päeva jooksul ja teeb otsuse jäätmeveo teenustasu muutmiseks või mittemuutmiseks.

  (10) Jäätmeveo teenustasu muutmine avalikustatakse vähemalt 30 päeva enne selle kehtima hakkamist.

§ 6.   Vedaja valimine

  (1) Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks korraldab omavalitsus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega teenuste kontsessiooni lähtuvalt jäätmeseaduses ja riigihangete seaduses sätestatust.

  (2) Omavalitsus annab jäätmeveo õiguse ja sõlmib korraldatud jäätmeveo riigihankel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud isikuga hankelepingu kuni viieks aastaks.

§ 7.   Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine

  (1) Kui linna/vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) põhjused, miks soovib jäätmevaldaja enda korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist;
  2) tähtaeg, mille jooksul soovib jäätmevaldaja olla korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud, kuid mitte kauemaks kui vedajale antud jäätmeveo õiguse lõppemiseni.

  (3) Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise või tema taotluse rahuldamata jätmise otsustab linna/vallavalitsus 30 päeva jooksul.

  (4) Linna/vallavalitsus teavitab vedajat jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamisest ja selle tähtajast kolme tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest.

  (5) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud isikute jäätmekäitluse üle teostatakse järelevalvet vastavalt seadusele.

  (6) Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama linna/vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates jäätmevaldajale nende asjaolude teatavaks saamisest.

  (7) Linna/vallavalitsusel on õigus jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine kehtetuks tunnistada, kui:
  1) jäätmevaldaja on esitanud korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluses valeandmeid;
  2) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise aluseks olnud põhjused on ära langenud;
  3) jäätmevaldaja avaldab selleks soovi.

§ 8.   Vedajalt jäätmeveo õiguse ennetähtaegne äravõtmine

  (1) Omavalitsus võib vedajalt jäätmeveo õiguse ennetähtaegselt ära võtta seaduses või hankelepingus ettenähtud juhul või juhul, kui esineb vähemalt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
  1) vedaja ei ole pöördunud korraldatud jäätmeveo hankedokumentides esitatud tähtaja jooksul hankelepingu sõlmimiseks omavalitsuse poole;
  2) vedaja ei ole alustanud veopiirkonnas jäätmete vedamist viie päeva jooksul alates hankelepingus sätestatud tähtpäevast;
  3) vedaja ei ole varustanud kogumismahuteid üürida või osta soovivaid jäätmevaldajaid kogumismahutitega hiljemalt hankelepingus sätestatud jäätmete vedamise alustamise tähtpäevale eelnevaks päevaks;
  4) vedaja ei sõlmi korraldatud jäätmeveo hankedokumentides sätestatud tingimustele vastavat tegevuskindlustuse lepingut.

  (2) Juhul, kui esineb vähemalt üks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab omavalitsus sellest koheselt vedajat ning nõuab temalt kirjalikku selgitust, mis tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul vastava nõude esitamisest.

  (3) Juhul, kui vedaja ei esita põhjendatud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii kaalukad, et need õigustaksid vedaja poolset rikkumist, otsustab omavalitsus vedajalt jäätmeveo õiguse ennetähtaegse äravõtmise.

  (4) Vedaja jäätmeveo õigus jäätmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõetuks alates päevast, millal riigihanke tulemusena väljaselgitatud uus vedaja alustab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamist.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Otepää Vallavolikogu 17.04.2008. a määrus nr 1-6-4 „Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord“, Otepää Vallavolikogu 23.10.2008. a määrus nr 1-6-9 „„Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord“ muutmine“ ja Otepää Vallavolikogu 22.09.2011. a määrus nr 1-6-17 „Otepää Vallavolikogu 23.04.2008. a määrus nr 1-6-4 „Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord“ muutmine“ tunnistatakse kehtetuks korraldatud jäätmeveo hankelepingu jõustumise päevast arvates.

  (2) Määrus jõustub 01. juunil 2012. a ja seda rakendatakse korraldatud jäätmeveo hankelepingu jõustumise päevast arvates.

Aivar Nigol
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json